Om buller och ljud

För oss innebär det bland annat att i möjligaste mån ta hänsyn till våra hyresgästers olika verksamheter vid planering av de mest störande arbetena. Vi genomför löpande undersökningar för att ta till oss av åsikter, och kontinuerligt informera om den rådande situationen.

Riktvärden

Naturvårdsverket har tagit fram riktlinjer för buller från byggplatser. Generellt kan sägas att buller från byggplatser ej bör överskrida 70 dB vid fasad, utvändigt. Vårt arbete som kommer pågå det kommande året kommer med stor sannolikhet att innebära att riktlinjerna kommer överskridas vid vissa särskilt störande arbeten, vilket vi är medvetna om. Avsteg får göras från riktvärdena under begränsade tidsperioder, till exempel vid sprängning. Vi är ytterst medvetna om frågan och arbetar kontinuerligt för att begränsa störningen till ett minimum. Åtgärder som kan vidtas är till exempel ändrade arbetsmetoder, arbete på annan tid än normal arbetstid, förbättrad utrustning mm. Flera av dessa har redan vidtagits i projektet, och utvärdering sker kontinuerligt.

Att mäta buller

Det finns diverse appar och liknande som mäter buller på marknaden. Dessa ger ett momentant värde som inte alltid är tillförlitligt eller jämförbart med de riktvärden som anges från Naturvårdverket. Riktvärdena från Naturvårdverket anger en standardiserad mätmetod LAeq, vilket i korthet är en utjämnad mätning över en längre mätperiod. Som referens till Naturvårdverkets riktlinjer kan sägas att ett normalt samtal motsvarar ca 60 dB, vanligt trafikbuller ca 80 dB.
Brostaden har placerat ut ljud- och vibrationsmätare på ett flertal platser runt om fastigheten. Dessa har placerats på platser där mätningarna förväntas vara så tillförlitliga som möjligt, i enlighet med de standarder som finns för ljudmätning. Mätpunkter kommer att finnas både utomhus och inomhus. Mätningarna utförs av Hansakonsult, som är en oberoende riskanalytiker.