Om projektet

Hur går det till när vi bygger ned ett parkeringshus med plats för 240 bilar mellan två befintliga byggnader? Här kan du läsa om projektets olika faser och tider.

Hur går det till när vi bygger ned ett parkeringshus med plats för 240 bilar mellan två befintliga byggnader? Här kan du läsa om projektets olika faser och tider.

Förberedande arbeten

ritning Pågår: Januari-mars

Under de förberedande arbetena hanteras bland annat hyresgästernas behov. Nya utrymningsvägar och lastkajer tillskapas. Parkeringsplatser skyltas om och nya tillskapas på ytor där det är möjligt. Arbetsplatsområdet etableras och stängslas in.

Schaktning

Pågår: mars-maj/juni

Jord- och bergschaktningsarbeten pågår under ca 10-12 veckor och planeras vara klara framåt sommaren. Arbetet innebär att vi skapar plats åt det nya parkeringshuset genom att schakta bort massor som transporteras bort. Gropen är på de djupaste ställena ca 8 m under nuvarande marknivå.

Hur går det till?

Lösa massor grävs bort och berget sprängs bort. Till största delen sker sprängningen genom att man borrar hål i berget där sprängladdningarna placeras. Närmast fasaden vid Lindetorpsvägen skall så kallad wiresågning utföras. Ett snitt närmast fasad utförs, vilket minskar vibration och förenklar sprängningen. Detta görs för att minska störningar för hyresgästerna samt för att skydda byggnaden.
Arbetet i denna fas kommer att upplevas som mycket störande för verksamheterna i fastigheten. Störningen är främst ljud och vibrationer från borrningar och sprängning, men även en större mängd byggtransporter, då schaktmassor borttransporteras.
Det finns riktlinjer för buller från byggplatser från Naturvårdsverket (LÄNK). Arbetet i denna fas kommer med stor sannolikhet att innebära överskridanden av riktvärdena, vid ett antal tillfällen.
Brostaden kommer att sätta ut ljudmätare på ett flertal platser runt om fastigheten. Dessa kommer att placeras på platser där mätningarna förväntas vara mer tillförlitliga.
Byggområdet kommer från och med denna fas vara helt inhägnat. Det är av yttersta vikt att byggområdet respekteras, av arbetsmiljöskäl. Entreprenören NCC är ansvarig för säkerheten på arbetsplatsen.

Stomresning

konstruktionsritningPågår: Juni-januari 2017

Efter att sprängningsarbetena är färdiga påbörjas grundläggningen för det nya p-huset. Arbetena innebär att en större mängd betong skall gjutas längst ner i den nya gropen. Under grundläggningen är det främst transporter som kommer vara störande för hyresgästerna.
Efter att grundläggningsarbetena är färdigställda skall stomresning av det nya huset påbörjas. Det innebär bland annat att en större byggkran etableras på innergården. Huset byggs sedan i stål och prefabricerade betongelement. I detta skede är det en mängd större byggvaror som skall transporteras till och monteras på plats, vilket kommer alstra en hel del byggtrafik.
Slutligen genomförs installationsarbeten och färdigställande av parkeringsytorna, vilket sker till största den invändigt i det nya huset.

Färdigställandet

Pågår: våren 2017

Under våren, när klimatet blivit mildare kommer utomhusytorna göras klart. Växter och umgängesytor kommer att ställas iordning.
I samband med detta avetablerar NCC ytorna.