Strategi och historik

Castellums strategi beskrivs i bolagets strategiplan som är Castellums centrala styrdokument för bolagets strategiska riktning, strategier, prioriteringar och mål. Den löper över en treårsperiod, revideras årligen av koncernledningen för att slutligen antas av styrelsen. Ytterst syftar strategiplanen till att optimera förutsättningarna för Castellum att leverera på bolagets övergripande tillväxtmål och skapa aktieägarvärde.

Castellumandan

• Personliga
• Passionerade
• Proaktiva
• Pålitliga

Vision

En värd bortom det förväntade.
Castellum går ett steg till, tänker nyare, är unika och driver på.

Mission

Skapa arbetsplatser där människor och organisationer utvecklas.
Castellum bidrar, skapar framgångsrika arbetsplatser och erbjuder nya sätt att arbeta.

Affärsidé

Genom verklig närhet till kund, innovation och kompetens, skapar vi framgångsrika och hållbara arbetsplatser i nordiska tillväxtregioner.

Affärsmodell

Investering och utveckling av kommersiella lokaler som förvaltas i en decentraliserad och kundfokuserad organisation. Castellum har fokus på kassaflöde och bedriver all verksamhet till låg finansiell risk.

Övergripande mål

Castellums verksamhet är fokuserad på tillväxt i kassaflöde, vilket tillsammans med en låg finansiell risk ger förutsättningar för en god värdetillväxt i bolaget samtidigt som aktieägarna kan erbjudas en konkurrenskraftig utdelning. Målet är att kassaflödet, d. v. s. förvaltningsresultat per aktie, ska ha en årlig tillväxt om minst 10%.

Måluppfyllelse: Under 2018 har tillväxten i förvaltningsresultatet per aktie uppgått till 17%.

Strategiskt verktyg – kunder

Vi ska vara det självklara valet för svenska kommuner och näringsliv.
- Hög nöjd kundindex (NKI)
Utfall:
- 77 i NKI i senaste mätningen (hösten 2018).

Vi ska vara Sveriges främsta förvaltare.
- Ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige
- 1:a till 3:e största fastighetsbolag i respektive stad
Utfall:
- Fastighetsvärdet uppgick till 89,2 miljarder kr vid utgången 2018 vilket innebär att Castellum är ett av de största svenska börsnoterade fastighetsbolagen.
- Castellum är det största, näst största eller det tredje största fastighetsbolaget i 13 städer.

Strategiskt verktyg – fastighetsportfölj

Vi ska vara en av de främsta utvecklarna av kontors- och logistikbyggnader.
- Minst 5% av fastighetsvärdet i nettoinvesteringar per år motsvarande 4,5 miljarder kr.
Utfall:
- 2 657 Mkr i nettoinvesteringar varav 2 455 Mkr avsåg förvärv, 2 837 Mkr i ny-, till- och ombyggnationer och 2 635 Mkr försäljningar.

Strategiskt verktyg – medarebetare

Vi ska vara både attraktiv och ledande som arbetsgivare.
- Högt förtroendeindex (NMI)
Utfall:
- 81% i förtroendeindex i den senaste mätningen.*
* Castellum har bytt leverantör av medarbetarundersökningar och mäter numera med­arbetarnas nöjdhet med ett förtroendeindex på en skala från 0 till 100%.

Strategiskt verktyg – finansiering

Belåningsgrad
- Ej varaktigt över 50%
Utfall:
- Belåningsgraden per 31 december 2018 uppgick till 45%.

Räntetäckningsgrad
- Minst 200%
Utfall:
- Räntetäckningsgraden 2018 uppgick till 454%.

Utdelning
- Minst 50% av förvaltningsresultat före skatt i utdelning.
Utfall:
- 6,10 kr per aktie i förslagen utdelning för 2018 motsvarande en utdelningsandel om 56%.

Strategiskt verktyg – hållbarhet

Framtidssäkring
- 50% av fastighetsbeståndet i kvm ska vara miljöcertifierat 2025.
Utfall:
- 33% av fastighetsbeståndet i kvm är miljö­certifierat och certifiering pågår av ytterligare 6%. Castellum äger flest miljöcertifierade fastigheter av de svenska börsnoterade fastighetsbolagen.

Planeten
- 15% energibesparing per kvm jmf med 2015
- Netto-noll koldioxidutsläpp och 100% icke-fossil energi före 2030
- 100% fossiloberoende fordon till 2020
- 1% vattenbesparing per år
Utfall:
- –1% (0%) jmf med 2015 och +3% (–6%) i Like-for-like
- 85% (78%) lägre koldioxidutsläpp sedan 2007 95% (95%) förnybar energi
- 62% (34%) fossiloberoende fordon
- –1% (–4%) vattenbesparing i like-for-like portföljen

Uppförande
- 4% av alla medarbetare på årsbasis ska vara lärlingar.
Utfall:
- Totalt har 85 ungdomar gjort praktik eller feriearbetat i Castellum 2018. Av dessa var 23 st lärlingar motsvarande ca 6% av Castellums anställda, varav 14 stycken i projekt.

Välbefinnande
- Jämställt i samtliga yrkeskategorier till 2025.
- <2% kortidssjukfrånvaro
- <3% långtidssjukfrånvaro
- 20% av Castellums medarbetare ska år 2025 ha internationell bakgrund för att närmre spegla samhällets sammansättning
Utfall:
- Följande fördelning avseende jämställdhet:
Koncernledning: 44% kvinnor, 56% män
Regionala ledningsgrupper: 40% kvinnor, 60% män
Förvaltning/kundvård: 32% kvinnor, 68% män
Projekt- och affärsutveckling: 24% kvinnor, 76% män
Stödfunktioner: 65% kvinnor, 35% män
- 1,6% kortidssjukfrånvaro
- 2,2% långtidssjukfrånvaro
- 6% av Castellums medarbetare har internationell bakgrund.

Historik

Castellum bildades i samband med finans- och fastighetskrisen i början av 1990-talet. Målsättningen var att utveckla Castellum till en stabil, svensk fastighetskoncern.

Efter en omfattande process med förvärv och försäljningar var Castellum våren 1997 en finansiellt stabil, strukturellt renodlad och geografiskt koncentrerad fastighetskoncern med fastigheter i utvalda tillväxtområden. Den 23 maj 1997 börsintroducerades Castellum på Stockholms Fondbörs O-lista. Castellum är i dag noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Vid börsintroduktionen ägde Castellum fastigheter till ett värde om knappt 10 miljarder kr och förvaltningsresultat uppgick till ca 300 Mkr. Idag är fastighetsvärdet 89,2 miljarder kr och förvaltningsresultatet uppgick för helåret 2018 till 2 952 Mkr.

Bolaget har sedan börsintroduktionen kännetecknats av en tydlig strategi som bygger på:

  • kommersiella fastigheter i städer med god tillväxt,
  • utveckling av fastighetsbeståndet genom att investera minst 5% av fastighetsvärdet per år i både förvärv, ny- till och ombyggnationer och försäljningar,
  • kassaflödesfokus med en målsättning om tillväxt i kassaflödet per aktie om 10%,
  • kundfokus genom lokala affärsområden med stark och tydlig närvaro,
  • stark balansräkning med låg finansiell risk.

Work for tomorrow

Nu skapar vi morgondagens innovativa arbetsplatser. Om det och hur vi tar oss an framtiden kan du läsa på vår blogg.