Människor vid ett trappräcke.

Castellums uppförandekod

Uppförandekoden baseras på Castellums värderingar Affärsmässiga, Engagerade och Modiga, de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption i FN:s Global Compact samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag. I uppförandekoden tydliggörs Castellums ställningstaganden när det gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, affärsetik, jämställdhet och informationsgivning.

Whistleblower

I hela koncernen pågår ett förebyggande arbete avseende etik och korruptionsfrågor där agerandet i olika situationer som kan uppkomma i vardagen diskuteras. Viktigt i arbetet är att alla medarbetare förstår och följer uppförandekoden. Castellum har en whistleblowerfunktion för att upptäcka om något oegentligt sker. Funktionen syftar till att hjälpa såväl medarbetare som externa parter att agera rätt.

Relaterat