Gå till huvudinnehåll
Aktiekurs:
136,15 SEK 0,02% 2,55 SEK
Högst:
140,20 SEK
Lägst:
90,60 SEK

Strategi för finansiering

Castellums strategi för finansiering ska stödja verksamheten och hantera koncernens finansiella risker, samtidigt som den ska verka för ett öppet och transparent klimat.

Finanspolicy och åtaganden i kreditavtal

 

Policy

Åtaganden

Utfall

Belåningsgrad Ej över 40 % Ej över 65 % 47 %
Räntetäckningsgrad Minst 3,0 ggr Minst 1,5 ggr 4,1 ggr
Andel säkerställd upplåning/totala tillgångar   Ej över 45 % 15 %
Finansieringsrisk      
- genomsnittlig kapitalbindning Minst 2 år    3,2 år
- förfall inom 1 år Högst 30 % av utestående lån och outnyttjade kreditavtal    8 %
- likviditetsbuffert Likviditetsreserv motsvarande 12 månaders kommande låneförfall   Uppfyllt
Ränterisk      
- genomsnittlig räntebindning 1,5 - 4,5 år   2,6 år
- förfall inom 6 månader Högst 50 %   31 %
Kredit- och motpartsrisk      
- ratingrestriktion Kreditinstitut med hög rating, lägst S&P BBB+   Uppfyllt
Valutarisk      

- nettoexponering i utländsk valuta

Maximalt 10 % av balansomslutningen   Uppfyllt