Tre personer på en takterrass.

En strategi som skapar värde

Castellums strategi utgår från tre perspektiv: bolaget, hyresgästerna och samhället. Fokus är att stärka relationerna ytterligare mot prioriterade kundsegment, utveckla kunderbjudandet samt fastighets- och projektportföljen.

Vision

En värd bortom det förväntade.

Mission

Skapa arbetsplatser där människor och organisationer utvecklas.

Affärsidé

Genom verklig närhet till kund, innovation och kompetens skapar vi framgångsrika och hållbara arbetsplatser i nordiska tillväxtregioner.

Två personer som samtalar.

Castellumandan

Castellumandan visar de kärnvärden som vägleder Castellum i det dagliga arbetet.

 • Affärsmässiga
 • Engagerade
 • Modiga
Visionsbild av fastighet.

Målbild 2025

Under strategiperioden 2023–2025 ska Castellum skapa en ny enhetlig organisation, som byggs för framtida tillväxt. En tydlig målbild och en stark kultur, ska genomsyra hela verksamheten. Strategin för 2023–2025 utgår från Castellums målbild 2025:

 • Långsiktig målbild; vision, mission och affärsidé.
 • Finansiella mål om 10 procent årlig tillväxt i förvaltningsresultatet för att skapa aktieägarvärde över tid.
  • Årlig tillväxt om 10 procent ökning i förvaltningsresultat i kronor per aktie. All verksamhet ska ske till låg finansiell risk.
  • Belåningsgrad som inte varaktigt överstiger 40 procent.
  • Räntetäckningsgrad om minst 300 procent.
 • Operativa mål har uppdaterats för att beskriva vad bolaget ständigt arbetar för att Castellum ska vara.

Övergripande mål

10 % årlig tillväxt i förvaltningsresultat i kr/aktie för att skapa aktieägarvärde över tid

Operativa mål

Det självklara valet

Castellum ska vara det självklara kommersiella valet för näringsliv och offentlig sektor genom att utveckla och erbjuda framtidens hållbara mötes- och arbetsplatser, där organisationer kan växa och vara attraktiva arbetsgivare.

Nordens främsta fastighetsförvaltare

Castellum ska vara Nordens främsta fastighetsförvaltare som underlättar vardagen för kunderna genom lokal närvaro, hållbar fastighetsdrift och digitala lösningar i framkant.

Attraktiv och ledande arbetsgivare

Castellum ska vara en attraktiv och ledande arbetsgivare, genom att sätta medarbetaren i fokus och ha en stark kultur med tydliga värderingar.

Affärsmodell

Investering och utveckling av kommersiella lokaler som förvaltas i en decentraliserad och kundfokuserad organisation. Castellum har fokus på kassaflöde och bedriver all verksamhet till låg finansiell risk.

Castellums strategi

Så bygger vi ett hållbart samhälle

Strategin fastställer bolagets strategiska inriktning, prioriteringar och mål. Den revideras årligen av koncernledningen för att därefter godkännas av styrelsen. Syftet med strategin är att optimera förutsättningarna för Castellum att leverera på bolagets övergripande tillväxtmål och för att skapa aktieägarvärde. Ytterligare ett syfte är att säkerställa att Castellum är det mest hållbara fastighetsbolaget i Europa och en viktig aktör i arbetet med att bygga ett hållbart samhälle.

Castellum erbjuder kontor och logistik i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Castellums erbjudande utgår från hyresgästernas behov, för att deras verksamhet ska bli framgångsrik.
Kontorserbjudandet utgörs av skräddarsydda kontor, nyckelfärdiga kontor och coworking.

Castellums kunder utgörs av de 6 000 bolag som är hyresgäster och de 400 000 människor som verkar i Castellums lokaler.

I strategin beskrivs hur den önskade målbilden ska nås. Fastighetsbeståndet ska utvecklas inom attraktiva nordiska tillväxtregioner och logistikmarknader.

Illustration av Den hållbara staden.
Siffrorna nedan avser 2022.

Så skapar vi värde

Värdeskapandemodell - ur ett hållbarhetsperspektiv

Detta är en beskrivning av hur Castellum skapar hållbarhetsvärden i sin verksamhet. Bygg- och fastighetsbranschen står för nästan 20 procent av de svenska koldioxidutsläppen och ger upphov till drygt 30 procent av allt avfall i Sverige. På Castellum har vi inte bara ambitionen att driva omställningen till ett hållbart samhälle. Vi agerar. Värdeskapandemodellen visar hur vi genom att analysera omvärlden, planera och agera smart, påverkar och skapar hållbara värden för våra intressenter. Vår ambition är att bidra positivt till samhället.

1. Resurser som Castellum använder

 • 749 fastigheter till ett värde av 154 mdkr och en yta om 5,7 miljoner kvm
 • Fastighetsvärde* 181 mdkr
 • Fler än 500 medarbetare
 • Ett starkt varumärke
 • Närmare 11 000 leverantörer och entreprenörer
 • 8 000 kommersiella kundkontrakt
 • 760 gröna hyresavtal
 • Naturresurser i form av energi, vatten och material

*Inklusive innehav i Entra

 • 7 700 kommersiella kundkontrakt
 • 747 gröna hyresavtal
 • Naturresurser i form av energi, vatten och material

2. Castellum utvecklar framgångsrika arbetsplatser och smarta logistiklösningar

 • Förvaltning
 • Projektutveckling
 • Transaktioner

3. Värdet Castellum skapar för sina intressenter

Nöjda och hållbara hyresgäster

 • NKI: 75
 • 45 procent hållbarhetscertifierade fastigheter
 • 76 solcellsanläggningar installerade, motsvarande 11 939 kW
 • 922 laddplatser tillhandahålls
 • Nettouthyrning 29 000 kvm

106 000 aktieägare

 • Årets resultat: 1 750 mkr
 • Tillväxt: 9,5 procent per aktie i förvaltningsresultat
 • Trots pausad utdelning, 3 175 procent totalavkastning sedan 1997
 • 33 procent av omsättningen förenlig med EU:s taxonomiförordning
 • Grön aktie, Nasdaq Green Equity Designation

Engagerade medarbetare som utvecklas

 • Alla medarbetare erbjuds ett friskvårdsbidrag
 • Fler än 16 000 genomförda utbildningstimmar
 • Låg sjukfrånvaro (2,9 procent)
 • God jämställdhet (42 procent kvinnor / 58 procent män)

Starka och hållbara leverantörsrelationer

 • Uppförandekod tillämpas i samtliga leverantörssamarbeten
 • 124 mkr i energieffektiviseringsprojekt
 • 353 ramavtal
 • Köpta produkter och tjänster: 8 750 mkr

4. Castellums ambition är att bidra positivt till samhället

Minskad miljö- och klimatpåverkan

Castellum nyttjar naturresurser effektivt, minskar resursanvändningen och koldioxidutsläppen för att skapa en hållbar fastighetsportfölj:

 • 63 procent minskade koldioxidutsläpp sedan 2007
 • 4 procent minskad energianvändning
 • Castellum bidrar till den biologiska mångfalden, och ökar andelen cirkulära material

Stark positiv samhällspåverkan

 • Castellum utvecklar hållbara fastigheter och bidrar till en positiv stadsutveckling
 • Castellum främjar hälsa, välbefinnande och produktivitet för sina medarbetare och hyresgäster
 • Genom WELL Portfolio påverkar Castellum 18 000 av hyresgästernas medarbetare positivt när det gäller hälsa och välmående

Stor positiv finansiell påverkan

Castellum är ett lönsamt företag som bidrar finansiellt till olika intressenter:

 • 558 mkr i löner och ersättningar till medarbetare
 • 8 750 mkr till leverantörer och entreprenörer
 • 15 mkr i skatt och 14 mkr i bidrag till lokalsamhället

Relaterat