Gå till huvudinnehåll
Bild uppifrån på två personer som går bredvid varandra.

Vi skapar framtidens hållbara städer

Castellum arbetar hållbart. Vi minskar vår miljöpåverkan, arbetar med energieffektivitet och hållbarhetscertifierar våra fastigheter. Vi är långsiktiga samhällsutvecklare. Hållbarhet är integrerat i allt vi gör. Och i alla våra investeringar.

Vi ser lagar och förordningar som minimikrav och strävar efter ständiga förbättringar. Castellum är en ansvarsfull samhällsutvecklare och vi driver utvecklingen framåt. Den hållbara staden 2030 består av fyra fokusområden: planeten, framtidssäkring, välbefinnande och uppförande. Utifrån fokusområdena driver Castellum verksamheten på ett ansvarsfullt sätt och skapar långsiktiga lösningar ur såväl ekonomiska, ekologiska som sociala perspektiv. 2030 ska Castellum ha nettonoll koldioxidutsläpp. 2017 fastställde styrelsen en konkret hållbarhetsstrategi – Den hållbara staden 2030 – med 21 mätbara delmål, som revideras och uppdateras varje år. Merparten av delmålen följs upp och rapporteras kvartalsvis. De klimatrelaterade målen som Castellum fastställt är godkända av Science Based Targets initative (SBTi).

Illustration av den Hållbara staden.

Agenda för den hållbara staden 2030

Löpande mål

 • 1 procent vattenbesparing per år*.
 • 2,5 procent energieffektivisering per år*.
 • All nyproduktion och större ombyggnationer hållbarhetscertifieras.
 • Nettopositiv ökning av ekosystemtjänster i större projekt.
 • Återbruk i alla projekt.
 • <2 procent korttidssjukfrånvaro.
 • <3 procent långtidssjukfrånvaro.
 • Ökad andel anonymiserade rekryteringar.
 • Inga arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar hos medarbetare och leverantörer.
 • 10 procent av Castellums medarbetare på årsbasis ska tillsammans utgöras av praktikanter från utbildningar och praktikanter som står utanför arbetsmarknaden.

* I jämförbar portfölj (like-for-like)

Mål 2025

 • 11 procent minskad energianvändning jämfört med 2021.
 • 70 procent av Castellums fastigheter ska ha en energiprestanda lägre än 100 kWh/kvm, år.
 • 100 solcellsanläggningar installerade inom programmet 100 på sol.
 • 50 procent av beståndet ska vara hållbarhetscertifierat.
 • 40–60 procent jämställt i samtliga yrkeskategorier.
 • 20 procent av Castellums medarbetare ska ha internationell bakgrund.

Mål 2030

 • Nettonoll koldioxidutsläpp, godkänt enligt Science Based Targets initiative. Uppnås genom följande färdplaner:
   Nettonoll inom Färdplan Förvaltning 
   Nettonoll inom Färdplan Projektutveckling
   Nettonoll inom Färdplan Kundresan

 • 100 procent icke-fossil energi.
 • Återbruk och förnybart material betydande inslag i projekt.

Långsiktiga mål

 • 100 procent av Castellums fastigheter ska ha en energiprestanda lägre än 50 kWh/kvm, år.
 • Inga fastigheter med allvarliga klimatrisker

Hållbarhetsarbetet är integrerat i allt vi gör

Castellum ska bidra till en hållbar utveckling och hållbarhetsmålen ska vara integrerade i verksamheten och ge konkreta resultat. Arbetet präglar hela verksamheten. Att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt är avgörande för bolagets framgång och driver lönsamhet samt utvecklingen av ett långsiktigt aktieägarvärde. Viktiga utgångspunkter för vårt hållbarhetsarbete är de tio principerna i FN:s Global Compact som vi står bakom och har anslutit oss till, Parisavtalet och att vi aktivt bidrar i arbetet med att realisera FN:s globala hållbarhetsmål.

Historiska målsättningar och utfall

 

2022

2021

2020

2019

2018

Löpande mål          
100 % fossiloberoende fordon 96 % 100 % 86 % 62 % 34 %
1 % vattenbesparing per år (i jämförbart bestånd) (+)1 % -13 % -3 % -1 % -4 %
2,5 % energieffektivisering per år (i jämförbart bestånd) 4 % 0 % -12 % -8 % -3 %
All nyproduktion och större ombyggnationer ska hållbarhetscertifieras 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Nettopositiv ökning av ekosystemtjänster
i större projekt 1)
Uppfylls 100 % 100 % 100 % 100 %
Återbruk i alla projekt 2) Uppfylls - - - -
<2 % korttidssjukfrånvaro 1,30 % 1,10 % 0,9 % 1,00 % 1,60 %
<3 % långtidssjukfrånvaro 1,60 % 1,80 % 1,10 % 1,90 % 2,20 %
Noll arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar hos medarbetare och leverantörer (implementeras 2022) 41 stk - - - -
4 % av medarbetarna ska vara lärlingar 2 % 4 % 2 % 5 % 6 %
Skapa arbetstillfällen för ungdomar och långtidsarbetslösa i projekt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 % av medarbetarna ska vara utbildade i vår uppförandekod 79 % 93 % 100 % 100 % 100 %
Mål 2025          
11 % minskad energianvändning jämfört med 2021 3) 2 % -11 % -15 % -8 % -1 %
100 solcellsanläggningar inom solcellsprogrammet 100 på sol 76 55 39 26 22
70 % av Castellums fastigheter ska ha en energiprestanda lägre än 
100 kWh/kvm, år
63 %  67 %  - - -
50 % av beståndet hållbarhetscertifierat 45 % 48 % 39 % 36 % 33 %
40–60 % jämställt i samtliga yrkeskategorier kvinnor 42 %,
Män 58 %
kvinnor 43 %, män 57 % kvinnor 40 %, män 60 % kvinnor 39 %, män 61 % kvinnor 42 %, män 58 %
20 % av Castellums medarbetare ska år 2025 ha internationell bakgrund 10 % 9 % 8 % 6 % 6 %
Mål 2030          
Netto-noll koldioxidutsläpp, godkänt enligt Science Based Target. Uppnås genom följande färdplaner:          
 • Nettonoll inom Fastighetsförvaltning (Scope 1 & 2) 1,9 kg CO2e/kvm 2022 och 0 kg CO2e/kvm 2030
2,3 kg/kvm 1,5 kg/kvm 1,0 kg/kvm 1,5 kg /kvm 1,2 kg/kvm
 • Netto-noll inom Projektutveckling  (Scope 3). 15% minskade CO2-utsläpp/kvm vid nyproduktion av kontor
29 % 15 % - - -
 • 100 % icke-fossil energi
95 % 95 % 95 % 96 % 95 %
 • Återbruk och förnybart material ska vara betydande inslag i samtliga projekt (implementeras 2022)
- - - - -
 • 100 % av Castellums fastigheter ska ha en energiprestanda lägre än 50 kWh/kvm, år
28 % 31 % - - -

1) Mål reviderat år 2022. Tidigare målformulering: "Tillföra ekosystemtjänster i större projekt"
2) Implementering blev klar i slutet av år 2022. Sedan dess arbetar Castellum med återbruk i alla projekt. Målet börjar följas upp 2023.
3) Mål reviderat år 2022 i samband med konsolideringen av Kungsleden. Tidigare målformulering: "22 % lägre energiförbrukning jämfört med 2015"
4) Målet implementerades år 2022 och uppföljning och rapportering kommer att utvecklas de kommande åren. 
5) Målet är inte satt specifikt till år 2030, utan är ett mer långsiktigt mål.

Relaterat