Gå till huvudinnehåll

Vi närmar oss målet

Vi jobbar hårt för att nå målet om klimatneutralitet till 2030. En av åtgärderna vi jobbar med för att nå målet om 100 procent icke-fossil energianvändning är att bygga solceller på våra fastigheter. Återbruk är prioriterat i alla projekt för att minska vår klimatpåverkan. Dessutom har vi visionen att tillsammans med fem regionala elnätsbolag visa hur vi fastighetsägare inte bara kan minska vår belastning på elsystemet utan också bli en viktig del av lösningen på effektbristen.

Klimatneutralitet 2030

En av Castellums största utmaningar för att nå klimatneutralitet 2030 är att minska klimatutsläppen från projekt. Nybyggnadsprojekt för 2023 ska minska klimatpåverkan med 30 procent, 40 procent respektive 50 procent för 2023, 2024 och 2025 (jämfört med NollCO2s baseline). För ombyggnations- och hyresgästanpassningsprojekt ska beräkning av klimatpåverkan göras. De fem material eller produkter med störst klimatpåverkan ska bytas ut mot bevarande, återbruk eller klimateffektiva produkter. Kraven kommer att skärpas successivt.

Läs mer i års- och hållbarhetsredovisningen

Solcellssatsning

100 på sol

Castellums mål är att hela verksamheten ska vara klimatneutral senast 2030. Att ha en helt fossilfri energianvändning i fastigheterna är ett delmål. Bolagets satsning 100 på sol innebär att hundra solcellsanläggningar ska byggas på Castellums befintliga fastigheter fram till 2025. Satsningen är en av Nordens största solcellsinvesteringar.

Två personer på ett tak med solcellspaneler.
Vy över Öresundsbron.

Effektstrategi

En viktig del av lösningen på effektbristen

Samhället elektrifieras och sol- och vindenergi börjar konkurrera ut andra energislag, vilket är positivt. Men det resulterar i en kapacitets- och effektbrist på det svenska elnätet. Därför har Castellum tillsammans med fem svenska energibolag tagit fram dokumentet En gemensam effektstrategi. Det är en strategi för hur vi fastighetsägare och våra byggnader ska bli en aktiv del i den största förändringen av elsystemet sedan det började byggas ut för omkring 100 år sedan.

Visionsbild av fastighet.

Återbruk

Ett prioriterat område är att minska resursanvändningen och främja cirkulära materialflöden. Att arbeta med återbruk är ett viktigt steg mot Castellums mål om klimatneutralitet år 2030.

Återbruk handlar om att förlänga en produkts livslängd och vinsterna är många. Nytillverkning och konsumtion av nya material och produkter undviks i högre utsträckning vilket är bra för både klimat, miljö och ekonomi. Möjligheten att återbruka utreds i alla Castellums projekt och återbruk ska prioriteras när det är möjligt.

Läs mer om våra hållbarhetsprojekt

Relaterat