Gå till huvudinnehåll

Systematisk utveckling

För att utveckla och förbättra hållbarhetssatsningarna kartlägger och analyserar Castellum kontinuerligt och systematiskt verksamhetens såväl positiva som negativa effekter på verksamhetens omvärld utifrån ekonomi, miljö, samhälle och mänskliga rättigheter.

Tre personer vid ett bord.

Castellum påverkar och påverkas av olika intressentgrupper. De intressenter som identifierats som mest centrala för Castellums verksamhet är:

 • Hyresgäster
 • Styrelse
 • Leverantörer
 • Medarbetare

Löpande intressentdialoger

För att möjliggöra kartläggning och anpassning av viktiga hållbarhetsfrågor till krav och förväntningar i omvärlden för Castellum löpande en dialog med bolagets intressenter. Intressenterna involveras för att Castellum bättre ska förstå dels vilka hållbarhetsfrågor som olika intressentgrupper uppfattar är viktiga i relationen till Castellum, dels vilken betydande påverkan som olika hållbarhetsfrågor har eller kan ha på omvärlden. Dialog sker i olika situationer och kanaler, och frågorna behandlas löpande. Utöver den löpande dialogen genomförs intervjuer med utvalda experter inom hållbarhet i fastighetsbranschen och som anses ha stor påverkan på, eller som påverkas av Castellums verksamhet.

Tre personer på en takterrass.

Väsentlighetsanalyser

Castellum genomför väsentlighetsanalyser för att identifiera, prioritera och fastställa bolagets väsentliga hållbarhetsfrågor. Den senaste väsentlighetsanalysen genomfördes 2021. Vid en översyn konstaterades att de identifierade väsentliga hållbarhetsfrågorna fortsatt är aktuella för 2022.

Bedömning

Analysen utgår från Castellums olika hållbarhetsfrågor, intressentdialog, omvärlds- och branschanalyser och syftar till att bedöma vilken betydande påverkan de olika frågorna har på omvärlden ur ett ekonomiskt, miljömässigt, socialt och mänskliga rättighetsperspektiv. Analysen tar även hänsyn till hur bolaget och de olika hållbarhetsfrågorna påverkas av förändringar i omvärlden och hur dessa i sin tur påverkar Castellum finansiellt, både på kort- och lång sikt.

Väsentlighetsmatris

Resultatet av Castellums väsentlighetsanalys presenteras i en matris. Samtliga av de väsentliga hållbarhetsfrågorna i matrisen anses viktiga för bolaget, men de värderas utifrån perspektivet låg-mellan-hög relevans respektive påverkan. Hållbarhetsfrågans färgmarkering indikerar vilket av Castellums fyra övergripande hållbarhetsområde just den frågan faller under. Vertikal text: Relevans för intressenter i relation till Castellum Horisontell text: Castellums påverkan på omvärlden ur ett ekonomiskt, miljömässigt, socialt och mänskliga rättighetsperspektiv.

Castellums väsentligaste hållbarhetsfrågor

 1. Attraktiv arbetsplats
 2. Erbjuda flexibla och smarta arbetsplatser
 3. Hälsosamma lokaler
 4. Miljö- och klimatrisker
 5. Förnybar energi
 6. Minimera klimatpåverkan
 7. Effektiv resursanvändning

 

 1. Utveckla lokalsamhällen, t.ex. genom lärlingsplatser
 2. Mer hållbara byggnadsmaterial och installationer
 3. Mångfald och lika möjligheter
 4. Samarbeta med kunder för ökad hållbarhetsprestanda, genom t.ex. avfallshantering och grön mobilitet
 5. Hållbar finansiering
 6. Anpassa fastigheterna till klimatförändringarna
 1. Hälsa och säkerhet
 2. Hållbarhetscertifiering av byggnader
 3. Säkerställa hållbara leverantörskedjor
 4. Ökad cirkularitet
 5. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
 6. God affärsetik och antikorruption

Relaterat