Gå till huvudinnehåll

Styrdokument för hållbarhetsarbetet

Regelverk som styr Castellums hållbarhetsarbete:

Externa lagar och riktlinjer

 • Svenska Aktiebolagslagen
 • Årsredovisningslagen
 • Miljöbalken
 • Arbetsmiljölagen
 • BBR-krav (Boverkets byggregler)
 • FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter
 • FN:s konvention om barnets rättigheter
 • EU:s Taxonomiförordning
 • Övriga tillämpliga lagar och regler

Externa initiativ

 • GRI Standards
 • FN:s globala hållbarhetsmål
 • Parisavtalet
 • Sveriges färdplan för ett fossilfritt Sverige
 • Global Compact
 • OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 • TCFD
 • GRI
 • EPRAs sBPR
 • ISO 14001

 

 • Science Based Targets
 • Hållbarhetscertifieringar
  • Miljöbyggnad
  • BREEAM
  • LEED
  • WELL
  • Noll CO2
  • EU GreenBuilding
 • Lokala hållbarhetsprogram och klimatanpassningsplaner

Viktiga interna regelverk

 • Hållbarhetspolicy
 • Arbetsmiljöhandbok
 • Uppförandekod
 • Uppförandekod för leverantörer
 • Internt miljöledningssystem
 • Processer för intern kontroll
 • Ramprogram Kontor
 • Ramprogram Logistik och Lager
 • Övriga instruktioner

ISO 14001

Den globala miljöledningsstandarden ISO 14001 - den mest välkända standarden på miljöområdet - är en internationellt accepterad standard för miljöledning som kan användas i alla typer av organisationer, inom alla slags industrier.

Relaterat