Styrdokument för hållbarhetsarbetet

Regelverk som styr Castellums hållbarhetsarbete:

Externa lagar och riktlinjer

 • Svenska Aktiebolagslagen
 • Årsredovisningslagen
 • Miljöbalken
 • Arbetsmiljölagen
 • BBR-krav (Boverkets byggregler)
 • FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter
 • FN:s konvention om barnets rättigheter
 • EU:s Taxonomiförordning
 • Övriga tillämpliga lagar och regler

Externa initiativ

 • GRI Standards
 • FN:s globala hållbarhetsmål
 • Parisavtalet
 • Sveriges färdplan för ett fossilfritt Sverige
 • Global Compact
 • OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 • TCFD
 • GRI
 • EPRAs sBPR
 • ISO 14001
 • Science Based Targets
 • Hållbarhetscertifieringar
  • Miljöbyggnad
  • BREEAM
  • LEED
  • WELL
  • Noll CO2
  • EU GreenBuilding
 • Lokala hållbarhetsprogram och klimatanpassningsplaner

Viktiga interna regelverk

 • Hållbarhetspolicy
 • Arbetsmiljöhandbok
 • Uppförandekod
 • Uppförandekod för leverantörer
 • Internt miljöledningssystem
 • Processer för intern kontroll
 • Ramprogram Kontor
 • Ramprogram Logistik och Lager
 • Övriga instruktioner

ISO 14001

Den mest välkända standarden på miljöområdet och som många väljer att certifiera sig utifrån är globala miljöledningsstandarden ISO 14001, en internationellt accepterad standard för miljöledning som kan användas i alla typer av organisationer, inom alla slags industrier.

Relaterat