Gå till huvudinnehåll

2022-03-31 | 19:12 (CEST)

Årsstämma i Castellum AB (publ)

Regulatoriskt

Castellum AB (publ) har hållit årsstämma torsdagen den 31 mars 2022.

Vid årsstämman fastställdes styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande en utdelning om 7,60 kronor per aktie, uppdelat på fyra utbetalningstillfällen om vardera 1,90 kronor per aktie. Avstämningsdagar för utbetalning fastställdes till måndagen den 4 april 2022, torsdagen den 30 juni 2022, fredagen den 30 september 2022 och fredagen den 30 december 2022

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i syfte att kunna utnyttja de alternativ som aktiebolagslagen anger att besluta om poströstning och om utomståendes närvaro. Vidare beslutade stämman att ändra bolagsordningen så att årsstämma, utöver att kunna hållas i Göteborg, även ska kunna hållas i Stockholm.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och beslutade om omval av Per Berggren, Anna Kinberg Batra, Anna-Karin Celsing, Joacim Sjöberg och Rutger Arnhult samt om nyval av Henrik Käll till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Till styrelseordförande valdes Per Berggren.

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna skall utgå enligt följande:

-        Styrelsens ordförande: 1 075 000 kronor.

-        Övriga styrelseledamöter: 440 000 kronor.

-        Ordföranden i people committee: 100 000 kronor.

-        Envar av övriga ledamöter i people committee: 75 000 kronor.

-        Ordföranden i revisions- och finansutskottet: 220 000 kronor.

-        Envar av övriga ledamöter i revisions- och finansutskottet: 105 000 kronor.

Stämman beslutade att utse Deloitte till revisor i Castellum för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Deloitte har meddelat att Harald Jagner fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn beslutades under mandattiden utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier. Sådan nyemission får ske i syfte att helt eller delvis kunna finansiera eventuella framtida fastighetsinvesteringar och/eller förvärv av fastighetsbolag/-rörelse genom att emittera aktier som likvid i samband med avtal om förvärv alternativt att anskaffa kapital till sådana investeringar och/eller förvärv.

Stämman beslutade slutligen att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma förvärva och överlåta egna aktier. Sådana förärv och överlåtelser får ske i syfte att justera bolagets kapitalstruktur samt för att kunna överlåta egna aktier som likvid eller för finans­iering av fastighetsinvesteringar och/eller förvärv av fastighetsbolag/-rörelse.

I syfte att minska risken för smittspridning har aktieägare även haft möjlighet att utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler.

 

För mer information vänligen kontakta:

Per Berggren, styrelseordförande Castellum AB, 070-553 80 48
Rutger Arnhult, verkställande direktör Castellum AB, 070-458 24 70
 

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 31 december 2021 uppgick fastighetsvärdet till ca 176 miljarder, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors-området. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030.Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
 

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

 

Dokument och filer

Pressmeddelande 220331 (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden