Gå till huvudinnehåll

2020-03-19 | 17:50 (CET)

Årsstämma i Castellum AB (publ)

Regulatoriskt

Vid Castellum AB (publ):s årsstämma torsdagen den 19 mars 2020 fastställdes styrelsens förslag till vinst­disposition innebärande en utdelning om 6,50 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,25 kr per aktie. Avstämningsdag för första utbetalningen fastställdes till måndagen den 23 mars 2020 och avstämningsdag för andra utbetalningen fastställdes till måndagen den 21 september 2020.  

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen bl.a. på grund av förväntade ändringar i aktiebolagslagen avseende avstämningsdag för deltagande på bolagsstämma.

Stämman beslutade vidare om omval av nuvarande styrelseledamöterna Charlotte Strömberg, Per Berggren, Anna-Karin Hatt, Christer Jacobson, Christina Karlsson Kazeem och Nina Linander samt nyval av Zdravko Markovski och Joacim Sjöberg. Till styrelsens ordförande omvaldes Charlotte Strömberg. Vidare beslutade stämman att arvode till styrelseleda­möterna skall utgå enligt följande:

  • Styrelsens ordförande: 1 015 000 kronor.
  • Övriga styrelseledamöter: 425 000 kronor.
  • Ordföranden i ersättningsutskottet: 100 000 kronor.
  • Envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 75 000 kronor.
  • Ordföranden i revisions- och finansutskottet: 200 000 kronor.
  • Envar av övriga ledamöter i revisions- och finansutskottet: 100 000 kronor.

Besluten innebär att det totala styrelsearvodet, inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår till 4 640 000 kronor.

Stämman beslutade att utse Deloitte till revisor i Castellum för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Deloitte har meddelat att Hans Warén fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor i bolaget. Arvode till revisorn beslutades under mandattiden utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför årsstämman 2021 i enlighet med valberedningens förslag, vilket i allt väsentligt motsvarar föregående års förslag.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier. Sådan nyemission får ske i syfte att helt eller delvis kunna finansiera eventuella framtida fastighets­investeringar och/eller förvärv av fastighetsbolag/-rörelse genom att emittera aktier som likvid i samband med avtal om förvärv alternativt att anskaffa kapital till sådana investeringar och/eller förvärv.

Stämman beslutade slutligen att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma förvärva och över­låta egna aktier. Sådana förärv och överlåtelser får ske i syfte att justera bolagets kapitalstruktur samt för att kunna överlåta egna aktier som likvid eller för finansiering av fastighetsinvesteringar och/eller förvärv av fastighetsbolag/-rörelse.

 

För ytterligare information kontakta:
Charlotte Strömberg, styrelseordförande Castellum AB (publ), 0702-77 04 03
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB (publ), 031-60 74 50

 


Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 95,2 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 17 städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), vilket inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Castellum har under 2019 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB. Det innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler. Dessutom tilldelades Castellum nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information besök www.castellum.se.

 

 

 

Dokument och filer

Release (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden