Gå till huvudinnehåll

2018-12-21 | 14:30 (CET)

Castellum köper Säve flygplats

Regulatoriskt

Säve flygplats Illustration White Arkitekter
Castellum har idag, den 21 december 2018, ingått avtal med Serneke om att förvärva bolagets samtliga fastigheter i och kring Säve flygplats. Investeringen uppgår till minst 1,1 miljarder kronor.

Castellum ser förvärvet som en unik möjlighet att driva på den växande logistikmarknaden i Göteborg. Med detta förvärv säkerställer Castellum logistikexpansion i Sveriges starkaste logistikmarknad.

”Vi kommer att ha en fantastisk landbank att bebygga många år framöver i Sveriges bästa logistikläge, Göteborg”, säger Henrik Saxborn, koncernchef Castellum AB.

Den totala markytan om cirka 3 miljoner kvm, är ett område som utpekats som lämplig mark för logistik och tyngre industri av Business Region Göteborg (BRG). Marken möjliggör byggnation av verkligt stora logistik- och produktionsanläggningar, unikt för Storgöteborg. Den pågående flygverksamheten kommer att pågå som tidigare.

Med en ny detaljplan i antågande och i kombination med högt intresse från flera större aktörer har vi bedömt att det är rätt timing att avyttra Säve till en långsiktig och ansvarstagande partner”, säger Ola Serneke, VD för Serneke.

Totalt ingår fem angränsande fastigheter i transaktionen, vilka innehåller ett större antal byggnader samt cirka 3 miljoner kvm mark. Serneke är preferred partner till Castellum och kommer därmed fortsatt att agera i rollen som utvecklare och entreprenör i arbetet med att utveckla Säve Flygplats mot en ny detaljplan.

I takt med ett växande Göteborg och starkt växande marknad för e-handeln ökar behovet av logistik. Castellum är och ska fortsatt vara ledande på den marknaden”, säger Henrik Saxborn.

Affären i sammandrag:
Castellum förvärvar Säve Flygplats av Serneke med tillträde 21 december 2018
Förvärvspris:
Köpeskillingen utgår i olika steg, bland annat villkorat av när i tid relevanta miljöaspekter utretts samt att detaljplan och bygglov erhålls. Initial köpeskilling är minst 1,1 miljarder kronor varav 750 Mkr kommer erläggas vid tillträdesdagen. Resterande likvid kommer erläggas tillsammans med ytterligare tilläggsköpeskillingar i takt med detaljplanens utvecklande och erhållande av bygglov där en bortre tidsgräns är 2030. Prissättningen på tilläggsköpeskillingen beror på hur mycket yta som blir byggbart. En maximal tilläggsköpeskilling i dagsläget beräknas till cirka 1 miljard kronor.
Tillträdesdag:
21 december 2018
Genomsnittligt återstående kontraktslängd:
6,1 år
Hyresvärde: 51,7 Mkr
Större hyresgäster: Polismyndigheten
Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad: ca 58 500 kvm uthyrbar area med en uthyrningsgrad om 79%

Castellum avser att finansiera investeringen med egna intjänade medel och outnyttjade krediter.

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 december 2018 kl. 14.30 (CET).      

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, 031 60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 031 60 74 74 
www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 87,5 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors. Castellum har under 2018 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org. nr 556475-5550   | Tel 031 60 74 00

Dokument och filer

Pressmeddelande 181221 (PDF) Säve flygplats Illustration White Arkitekter (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden