Gå till huvudinnehåll

2020-04-30 | 15:50 (CEST)

Castellums styrelse har beslutat om återköp av egna aktier

Regulatoriskt

Styrelsen för Castellum AB (publ) har beslutat att återköpa egna aktier med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 mars 2020.

Syftet med återköpen är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet för att därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Castellums finansiella ställning är god. Styrelsen gör bedömningen att det finns utrymme för att genomföra återköp av egna aktier och samtidigt möta verksamhetens finansierings- och likviditetsbehov.

Återköp får verkställas vid ett eller flera tillfällen, under perioden från och med den 30 april 2020 fram till nästa årsstämma, av högst så många aktier att bolaget efter varje återköp innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för emittenter till ett pris per aktie som ligger inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Initialt avser bolaget att behålla de aktier som kommer att återköpas i syfte att kunna överlåta sådana aktier som likvid eller för finansiering av fastighetsinvesteringar och/eller förvärv av fastighetsbolag/-rörelse.

Castellum innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande inga egna aktier.

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 april 2020 kl. 15:50 CET.
För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, 070-694 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 96,3 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 17 städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors. Castellum rankas som det mest jämställda av 600 börsnoterade europeiska bolag av European Women on Boards 2020. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), vilket inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Castellum har under 2019 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB. Det innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler. Dessutom tilldelades Castellum guldnivå för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information besök www.castellum.se.


Dokument och filer

Release (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden