Gå till huvudinnehåll

2021-01-19 | 08:00 (CET)

Konkurrensverket godkänner Blackstones förvärv av en lager- och logistikportfölj från Castellum

Castellum Aktiebolag (publ) ("Castellum") noterar att Konkurrensverket beslutat att godkänna Blackstones förvärv av en fastighetsportfölj om 214 färdigutvecklade fastigheter inom främst lager och logistik från Castellum för SEK 18,1 miljarder, som offentliggjordes den 18 december 2021. Tillgångarna kommer ingå i Blackstones pan-europeiska last mile-plattform, Mileway.

Den 18 december 2020 offentliggjorde Castellum en försäljning av en färdigutvecklad fastig­hets­portfölj till fastighetsfonder som förvaltas av Blackstone. Castellum noterar nu att Konkurrensverkets beslut att godkänna transaktionen inkommit. Såsom tidigare offentliggjorts sker försäljningen i två etapper: en första etapp bestående av 39 fastigheter för en nettolikvid om SEK 5,0 miljarder, som förväntas fullföljas omkring den 5 februari 2021, samt en andra etapp bestående av 175 fastigheter för en nettolikvid om SEK 13,1 miljarder, som förväntas fullföljas under slutet av det första kvartalet eller i början av andra kvartalet 2021. Den andra etappen är villkorad av fullföljande av Castellums utbytes- och kontanterbjudande på Entra ASA ("Entra"), som offentliggjordes den 18 december 2020.

Försäljningen av fastighetsportföljen är värdeskapande för Castellums aktieägare. Värderingen av fastighetsportföljen i försäljningen överstiger den senaste värderingen av portföljen med 20 %, medför en yield om 4,7 % och förväntas ha en positiv påverkan på Castellums EPRA NRV om cirka SEK 8 per aktie efter slutförande av de båda försäljnings­etapperna. Castellum kommer på sikt utvärdera sin kapitalposition och om det finns över­skotts­kapital efter samgåendet med Entra kommer Castellum överväga att överföra kapital till aktieägarna.

Efter avyttringen av fastighetsportföljen kommer Castellum fortsätta att vara aktiv inom och bibehålla en exponering till segmentet lager- och logistikfastigheter med 40-tal fastigheter på balansräkningen och projekt under utveckling, där Castellum Säve (f.d. Säve Flygplats) är ett av de största projekt­en, med en investeringspipeline om ca SEK 10 miljarder. De bibehållna intäktsgenererande fastigheterna motsvarar SEK 5 miljarder i fastighets­värde och cirka SEK 300 miljoner i årligt hyresvärde.

Castellum har dessutom genomfört flera strategiska affärer som befäster bolagets position som proaktiv aktör inom svensk logistik, som t.ex. en storsatsning i logistiknavet Brunna utanför Stockholm och fyra förvärv av logistikfastigheter i den expansiva Öresundsregionen. Affärerna bidrar till att modernisera Castellums logistikbestånd då de möjliggör ytterligare investeringar i nyproduktion.

Utvecklingsprojekten, som förväntas färdig­ställas över de kommande åren, förväntas leverera en utökning av uthyrningsbar area med cirka en miljon kvadratmeter, inklusive 800 000 kvadratmeter vid Castellum Säve. Castellums fortsatta närvaro inom fastighetssegmentet för lager, logistik och lätt industri medför en betryggande tillväxtpotential med uppsida från utvecklingsprojekten.

Transaktionen i sammandrag

Castellum avyttrar 214 fastigheter

Försäljningspris: SEK 18,1 miljarder efter avdrag för uppskjuten skatt om cirka SEK 900 miljoner

Hyresvärde: SEK 1 200 miljoner

Uthyrningsgrad: 92 %

Uthyrningsbar area: 1 265 150 kvadratmeter
 

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, 0706-94 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61
 

Om Castellum
Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 98 miljarder kronor. Vi finns i 17 svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

En värd bortom det förväntade.

www.castellum.se

Dokument och filer

Pressmeddelande 210119 (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden