Gå till huvudinnehåll

2021-12-01 | 08:00 (CET)

Så ska landets fastighetsägare hjälpa till att lösa den svenska elkrisen

Pressbild Effektstrategi
I stället för att passivt fortsätta sluka allt dyrare el ska svenska byggnader förvandlas till aktiva effektresurser som avlastar det ansträngda nationella elnätet. Det är visionen bakom samverkansprojektet "En gemensam effektstrategi", där Castellum tillsammans med fem regionala elnätsbolag visar hur fastighetsägare både kan minska sin belastning på elsystemet och bli en viktig del av lösningen på effektbristen.

Effektbristen i Sverige är ett faktum och Svenska kraftnät och lokalnätsägare kan inte ensamma lösa situationen. Därför har Castellum tillsammans med fem stora offentliga energibolag tagit fram en strategi för hur fastighetsägare och deras byggnader kan bli en aktiv del i den största förändringen sedan elsystemet började byggas ut för omkring 100 år sedan.

"Att samhället elektrifieras är väldigt bra men det resulterar också i effektbrist, obalans och flaskhalsar. Därför måste hela det svenska energilandskapet ritas om”, säger Johan Sellin, teknisk chef på Castellum Region Mitt och initiativtagare till det unika projektet.

Utgångspunkten är att motverka den kapacitets- och effektbrist som uppstår då förnybara energikällor som sol och vind nu börjar konkurrera ut andra energislag. Det är i sig mycket positivt, men de nya kraftverken är inte reglerbara, vilket i sin tur skapar obalans i tillgång och efterfrågan. Och dessa obalanser måste lösas så lokalt som möjligt, helst direkt på fastighetsnivå.

Möjligheterna för fastighetsägare är stora, och teknikutveckling inom exempelvis solelproduktion, energilagring och effektstyrning har dessutom gett i många fall lönsamma nya affärsmöjligheter.

”Genom att tydligt visa vinsten med att gå från passiv konsument till aktiv resurs i elsystemet vill vi inspirera fler fastighetsbolag att påskynda omställningsarbetet,” säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum.

Effektstrategin svarar på hur rollfördelningen i det framtida energilandskapet kan se ut och beskriver vilka steg en fastighetsägare behöver ta för att framtidssäkra sina fastigheter, skapa robusthet mot prisökningar och motverka kapacitetsbristen i elnätet.

I strategin beskrivs de tre rollerna Effektoptimeraren, Elsystemresursen och Systemutvecklaren för att vägleda fastighetsägare. Utifrån dessa har en handlingsplan formulerats med tolv åtgärder för att göra byggnader till en dynamisk resurs. Alla fastighetsägare kan genom att följa handlingsplanen ta en aktiv roll i energiomställning. Castellum kommer att utvärdera den mest aktiva rollen, Systemutvecklare. Utvärderingen beräknas pågå till början av 2023.

Fakta:
Effektstrategin har tagits fram på initiativ av Castellum i samarbete med Öresundskraft, Tekniska verken i Linköping, Jönköping Energi, Göteborg Energi och Växjö Energi. Analyser och sammanfattningar har genomförts av teknik- och konsultbolaget Ramboll på uppdrag av Power2U.
Kontaktpersoner:
Johan Sellin, teknisk chef Castellum Region Mitt, tel 0734-20 86 20
Filip Elland, hållbarhetschef Castellum AB, tel 0703-20 63 26
Om Castellum:
Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 19 november 2021 uppgick fastighetsvärdet till ca 148 miljarder, baserat på ett ägande av samtliga aktier i Kungsleden. Vi finns i attraktiva svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors-området. Genom Castellums intressebolag Entra ASA får bolaget också exponering mot den norska kommersiella fastighetsmarknaden. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.  

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

Dokument och filer

Castellum effektstrategi (PDF) Pressbild Effektstrategi (JPEG) Johan Sellin nov 2021 (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden