Gå till huvudinnehåll

2018-12-05 | 17:30 (CET)

Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2019 i Castellum AB (publ)

Valberedningen i Castellum, som utsågs i enlighet med beslut av årsstämman 2018, består av Johan Strandberg (ordförande) utsedd av SEB Fonder, advokat Patrik Essehorn utsedd av Rutger Arnhult genom bolag, Vincent Fokke utsedd av Stichting Pensioenfonds ABP, samt Castellums styrelseordförande Charlotte Strömberg.

Till styrelseledamöter föreslås val av:

a)         Charlotte Strömberg (ordförande)

b)        Per Berggren

c)         Anna-Karin Hatt

d)        Christer Jacobson

e)         Christina Karlsson Kazeem

f)         Nina Linander

g)         Johan Skoglund

Samtliga nuvarande styrelseledamöter föreslås således för omval.

Valberedningens bedömning är att styrelsearbetet i Castellum fungerar mycket väl och att styrelsens ledamöter, var för sig och tillsammans, besitter bred kompetens och erfarenhet som är relevant för Castellums verksamhet. De senaste åren har präglats av en snabb förändrings­takt i Castellum, bl a i förhållande till affärsutveckling, finansieringsfrågor, omstruktureringar inom koncernen och effektiviseringsarbete. Det arbetet fortsätter. Kon­cern­ledningen har också varit föremål för flera personförändringar. Mot den bakgrunden anser valberedning­en att det är betydelsefullt med fortsatt kontinuitet i styrelsearbetet. Nuvarande styrelseledamöter upp­ger att de är motiverade att bidra till slutförandet av det nu pågående förändringsarbetet inom Castellum, varför valberedning­en föreslår omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter.

Valberedningen anser att styrelseledamöterna i Castellum har god kompetens och omfattande erfarenhet beträffande fastighetsfrågor i vid bemärkelse, hållbarhetsfrågor, infrastrukturfrågor och samhällsplanering, kapitalmarknadsfrågor och finansieringsfrågor, kundservice och för­ändrade kundbeteenden, trendanalys, digital­isering, insikt om transformationstrender hos såväl privata som offentliga samarbetspartners, kommunik­ation och marknadsföring samt styrelsearbete i allmänhet. Således anser valberedningen att nuvarande styrelse­ledamöter formar en styrelse som tillsammans har den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till Castellums verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningens förslag innebär att fyra av sju styrelseledamöter i bolaget är kvinnor.

Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.castellum.se.

Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå enligt följande (arvode 2018 inom parentes).

•          Styrelsens ordförande: 985 000 kr (850 000 kr).

•          Envar av övriga styrelseledamöter: 410 000 kr (370 000 kr).

•          Ledamot i ersättningsutskottet, inklusive ordföranden: 50 000 kr (50 000 kr).

•          Ordföranden i revisions- och finansutskottet: 150 000 kr (150 000 kr).

•          Envar av övriga ledamöter i revisions- och finansutskottet: 75 000 kr (75 000 kr).

Föreslaget styrelsearvode, inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår således till 3 895 000 kr (3 520 000 kr) under förutsättning att antalet utskottsledamöter är oförändrat.

Deloitte föreslås för omval till revisor i Castellum för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Deloitte har med­delat att Hans Warén fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Deloitte som revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att en ny valberedning inrättas inför 2020 års årsstämma genom att styrelsens ord­förande kontaktar de fyra största ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägarna per den sista dagen för aktie­handel i augusti 2019 och ber dem utse en ledamot vardera. De fyra ledamöter som utses jämte styrelsens ord­förande utgör valberedningen. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Valberedningens fullständiga förslag, inklusive motiverat yttrande och redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete, finns på www.castellum.se.

För ytterligare information kontakta: 

Johan Strandberg, valberedningens ordförande, mobil 0705 54 38 86
Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande, mobil 0702 77 04 03
www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 87,5 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.
   Castellum har under 2018 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.
   Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org. nr 556475-5550   | Tel 031 60 74 00

Dokument och filer

Pressmeddelande 181205 (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden