Gå till huvudinnehåll

2020-01-20 | 13:30 (CET)

Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2020 i Castellum AB (publ)

Regulatoriskt

Valberedningen i Castellum, som utsågs i enlighet med beslut av årsstämman 2019, består av Patrik Essehorn (ordförande) utsedd av Rutger Arnhult genom bolag, Vincent Fokke utsedd av Stichting Pensioenfonds ABP, Carl Lindgren utsedd av Szombatfalvy­sfären, Göran Espelund utsedd av Lannebo Fonder samt Castellums styrelseordförande Charlotte Strömberg.

Till styrelseledamöter föreslås val av:

a)         Charlotte Strömberg (ordförande)
b)         Per Berggren
c)         Anna-Karin Hatt
d)        Christer Jacobson
e)         Christina Karlsson Kazeem
f)         Nina Linander
g)         Zdravko Markovski (nyval)
h)        Joacim Sjöberg (nyval)

Styrelseledamoten Johan Skoglund har avböjt omval.

Zdravko Markovski, född 1964, är civilingenjör från KTH. Zdravko Markovski är styrelse­ledamot i bostadsutvecklaren Besqab AB (publ). Han var mellan 2016 och 2019 arbetande styrelse­ledamot i Backastad AB och Backastad Projekt AB som ingår i Backahill­koncernen och mellan 2015 och 2016 VD och koncernchef i Svevia AB (publ). Dessförinnan arbetade Zdravko Markovski på JM AB (publ) mellan 1987 och 2014, där han hade en rad olika operativa ledar­roller som bland annat affärsenhetschef för JM Bostad Stockholm, JM Fastighetsutveckling samt koncernstabschef för Marknads­kommunikation och Affärsutveckling, och mellan 2002 och 2014 var medlem i koncern­ledningen. Zdravko Markovski har därutöver erfarenhet från för­troende­uppdrag som styrelseledamot för Sveriges Byggindustrier inom Svenskt Näringsliv.

Joacim Sjöberg, född 1964, har en jur kand från Stockholms Universitet. Joacim Sjöberg är arbetande styrelseordförande i Beijerinvest AB och är därutöver investerare i tillväxtbolag i tidiga skeden samt strategisk rådgivare. Vidare är Joacim Sjöberg styrelseledamot i Tendium Holding AB och det egna bolaget Valhalla Corporate Advisor AB. Han har tidigare erfarenhet från flertalet chefsroller inom investment banking och fastighetsrådgivning från Jones Lang LaSalle, Swedbank, Öhman Fondkommission, HSH Nordbank, Alfred Berg Fondkommission och Enskilda Securities. Dessförinnan var Joacim Sjöberg advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå mellan 1993 och 1999. Tidigare har Joacim Sjöberg varit styrelseledamot i bland annat G&L Beijer AB, JLL Capital Markets AB och JLL Transaction Services AB.

Valberedningens bedöm­ning är att styrelsearbetet i Castellum fungerar mycket väl och att styr­el­sens ledamöter, var för sig och tillsammans, besitter bred kompetens och erfarenhet som är relevant för Castellums verksamhet. I samband med att Johan Skoglund avböjt omval har val­bered­ningen övervägt vilka egenskaper som kan komplettera styrelsen när Castellum går in i 2020-talet samt hur den kontinuerliga förnyelseprocessen inom styrelsen bäst bör genomföras.

De senaste åren har präglats av en snabb förändringstakt i Castellum. Val­beredningen anser att föreslagna styrelseledamöter har god kompetens och omfattande erfar­en­het inom frågor rörande förvaltning och utveckling av fastigheter, kapitalmarknad, finansiering, samhällsbygg­nad, hållbart företagande, förändrade kund­beteenden, trendanalys, digitalisering, kommunik­ation och marknadsföring, skapande av långsiktigt aktieägarvärde samt styrelsearbete i allmän­het. Zdravko Markovski och Joacim Sjöberg bedöms kunna tillföra kompetens och erfarenhet inom flera av de områden som nämnts ovan och bedöms därmed kunna fördjupa styrelsens kom­petensområden och erfarenhet. Sam­mantaget anser val­bered­ningen att de föreslagna styrelseledamöterna formar en styrelse som tillsam­mans har den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bak­grund som erfordras med hänsyn till Castellums verk­samhet, utvecklingsskede och förhållan­den i övrigt. Valbe­redningens förslag innebär att styrelsen har en jämn könsfördelning.

Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.castellum.se.

Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå enligt följande (arvode 2019 inom parentes).

·          Styrelsens ordförande: 1 015 000 kr (985 000 kr).

·          Envar av övriga styrelseledamöter: 425 000 kr (410 000 kr).

·          Ordföranden i ersättningsutskottet: 100 000 kr (50 000 kr).

·          Envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 75 000 kr (50 000 kr).

·          Ordföranden i revisions- och finansutskottet: 200 000 kr (150 000 kr).

·          Envar av övriga ledamöter i revisions- och finansutskottet: 100 000 kr (75 000 kr).

Föreslaget styrelsearvode, inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår således till 4 640 000 kr (3 895 000 kr), med beaktande av att styrelsen föreslås utökas till åtta ledamöter och under förutsättning att antalet utskottsledamöter är oförändrat från föregående år.

I enlighet med revisions- och finansutskottets rekommendation, föreslås Deloitte för omval till revisor i Castellum för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Deloitte har med­delat att Hans Warén fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om års­stämman väljer Deloitte som revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att en ny valberedning inrättas inför 2021 års årsstämma genom att styrelsens ord­förande kontaktar de fyra största ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägarna per den sista dagen för aktie­handel i augusti 2020 och ber dem utse en ledamot vardera. De fyra ledamöter som utses jämte styrelsens ord­förande utgör valberedningen. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Valberedningens fullständiga förslag, inklusive motiverat yttrande och redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete, finns på www.castellum.se.

 

För ytterligare information kontakta
Patrik Essehorn, valberedningens ordförande, 0708-82 03 75
Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande, 0702-77 04 03
 


Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 92,7 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,2 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 17 städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), vilket inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Castellum har under 2019 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB. Det innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler. Dessutom tilldelades Castellum nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information besök www.castellum.se.

Dokument och filer

Release (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden