Fastighetsbestånd

Castellums fastighetsbestånd är koncentrerat till tillväxtregioner i Sverige, Köpenhamn och Helsingfors. Det kommersiella beståndet består av 49% kontor, 21% samhällsfastigheter, 16% lager/logistik, 7% handel och 2% lätt industri. Fastigheterna är belägna från citylägen till välbelägna arbetsområden med goda kommunikationer och utbyggd service. Resterande 5% består av projekt och mark. Castellum har outnyttjade byggrätter om ca 728 tkvm och pågående projekt där återstående investeringsvolym uppgår till ca 1,6 miljarder kr.

Castellum äger flest antal miljöcertifierade fastigheter bland svenska noterade fastighetsbolag per den 31 december 2018 och totalt var då 33% av Castellums 647 byggnader (1 407 tkvm) miljöcertifierade.

Under perioden januari-mars 2019 har Castellum totalt investerat för totalt 3 295 Mkr (734), varav 2 518 Mkr (38) avser förvärv och 777 Mkr (696) ny-, till- och ombyggnation. Efter försäljningar om 4 021 Mkr (232) uppgick nettoinvesteringen till - 726 Mkr (502).

Castellums fastigheter