Fastighetsbestånd

Castellums fastighetsbestånd är koncentrerat till tillväxtregioner i Sverige, Köpenhamn och Helsingfors. Det kommersiella beståndet består av 47% kontor, 23% samhällsfastigheter, 16% lager/logistik, 7% handel och 2% lätt industri. Fastigheterna är belägna från citylägen till välbelägna arbetsområden med goda kommunikationer och utbyggd service. Resterande 5% består av projekt och mark. Castellum har outnyttjade byggrätter om ca 702 tkvm och pågående projekt där återstående investeringsvolym uppgår till ca 1,2 miljarder kr.

Castellum äger flest antal miljöcertifierade fastigheter bland svenska noterade fastighetsbolag per den 31 december 2018 och totalt var då 33% av Castellums 647 byggnader (1 407 tkvm) miljöcertifierade.

Under perioden januari-juni 2019 har Castellum totalt investerat för 4 243 Mkr (2 456), varav 2 770 Mkr (1 019) avser förvärv och 1 473 Mkr (1 437) ny-, till- och ombyggnation. Efter försäljningar om 4 057 Mkr (387) uppgick nettoinvesteringen till 186 Mkr (2 069).

Castellums fastigheter