Gå till huvudinnehåll

Vilka personuppgifter kommer att behandlas?

Castellum samlar in och behandlar de personuppgifter som du frivilligt lämnar, till exempel när du registrerar dig för eller ber oss att skicka nyheter eller annat material (oavsett om detta sker via vår egen webbplats eller via andra externa verktyg som du använder dig av). De uppgifter vi samlar in inkluderar namn, adress och/eller e-postadress (dina ”personuppgifter”).

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Castellum behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna skicka de nyheter och annat material som du har visat att du har intresse av att få från oss.

Om du har anmält intresse för nyheter från oss, kan vi också komma att behandla uppgifterna för att skicka inbjudningar till events och för att skicka andra nyheter kring vår verksamhet.

Varifrån hämtar vi personuppgifter?

Personuppgifterna samlas in direkt från dig via våra webbformulär på Castellums webbplats eller via andra externa verktyg som du använder dig av.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos Castellum som behöver behandla personuppgifterna i enlighet med ändamålen ovan har tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med våra leverantörer som utför tjänster för vår räkning. De personuppgifter du lämnar till oss kan främst komma att delas med leverantörer av informationstjänster och distributörer i den mån det behövs för att administrera och genomföra utskicken i enlighet med dina önskemål, samt med våra IT-leverantörer, för att upprätthålla och underhålla våra IT-system.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas och behandlas för ovan angivna ändamål till dess du väljer att avanmäla dig från att få nyheter från oss. Om du anmält att du vill ha vår årsredovisning sparas dina personuppgifter till dess att den skickats till dig. Statistisk information som anonymiserats kan komma att sparas även därefter.

Vad har Castellum för rätt att behandla dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs ovan grundas på en s.k. intresseavvägning. Castellum anser sig ha rätt att behandla dina personuppgifter eftersom behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Castellums berättigade intressen.

Så här tänkte vi

Castellums berättigade intresse i detta fall är att kunna kommunicera ut information om vår verksamhet till dig som visat intresse för sådan information. Castellum har vägt sitt berättigade intresse mot den eventuella integritetskränkning behandling skulle kunna innebära för dig. Castellum gör bedömningen att risken för integritetskränkning är begränsad eftersom du själv begärt att få nyhetsmaterial skickat till dig. De personuppgifter som behandlas är inte heller av integritetskänslig karaktär. De personuppgifter som behandlas är också begränsade till vad som behövs för att fullgöra ändamålen med personuppgiftsbehandlingen. Castellum gör därför bedömningen att Castellum har rätt att behandla personuppgifterna efter en intresseavvägning.

Vad händer om du inte lämnar ut dina personuppgifter?

Att du tillhandahåller de personuppgifter som anges ovan är nödvändigt för att Castellum ska kunna skicka det material du har önskat. Om uppgifterna inte lämnas kan Castellum inte skicka det begärda materialet till dig.

Sker någon tredjelandsöverföring?

Castellum strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av sådan överföring kommer Castellum att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda dina personuppgifter.

Dina rättigheter

När dina personuppgifter behandlas har du följande rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information finns på Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) webbplats: www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/.

Rätt till information (registerutdrag)

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag. Du har dessutom rätt att få följande information:

 1. ändamålet med behandlingen,
 2. vilka typer av personuppgifter som behandlas,
 3. vilka personuppgifterna har delats med, inklusive överföringar till tredjeland och vilka skyddsåtgärder som har vidtagits,
 4. lagringsperiod,
 5. dina rättigheter,
 6. varifrån personuppgifterna kommer, och
 7. om automatiserat beslutsfattande förekommer.

Om du begär tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig kommer du få en kopia på personuppgifterna. Eventuella extra kopior kan medföra en avgift baserat på administrativa kostnader. Om du begär personuppgifterna elektroniskt kommer vi normalt att tillhandahålla kopian av personuppgifterna i elektroniskt format, om inget annat önskas.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att vi utan onödigt dröjsmål rättar felaktiga personuppgifter som vi behandlar om dig. Beroende på ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att vi utan onödigt dröjsmål raderar dina personuppgifter om:

 1. uppgifterna inte längre är nödvändiga att behandla utifrån de ändamålen som uppgifterna samlades in,
 2. du har återkallat ditt samtycke och behandlingen grundar sig på samtycke,
 3. du invänder mot en behandling som grundar sig på en intresseavvägning och dina skäl att inte få uppgifterna behandlade väger tyngre är våra skäl att behandla personuppgifterna,
 4. du har invänt mot direktmarknadsföring,
 5. behandlingen är olaglig, och
 6. radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Vi har en rätt att neka din begäran om radering för att kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Om uppgifterna raderas på din begäran har vi en skyldighet att informera dem som vi eventuellt har lämnat ut uppgifterna till om att du har begärt att personuppgifterna raderas. 

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter begränsas.

Möjligheten till begränsning gäller om:

 1. du bestrider personuppgifternas korrekthet (under tiden vi kontrollerar personuppgifternas korrekthet),
 2. behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning,
 3. vi inte längre behöver uppgifterna med du behöver dem för att för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller
 4. du har invänt mot en behandling som grundar sig på en intresseavvägning (under tiden som vi kontrollerar om våra skäl att behandla personuppgifterna väger tyngre än dina skäl att få uppgifterna raderade).

Om vi har begränsat behandlingen av dina uppgifter meddelar vi dig innan begränsningen av behandlingen upphör.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Om vi inte har ett skäl som väger tyngre än dina intressen får inte vi längre behandla dina personuppgifter efter en invändning.

Om du invänder mot direktmarknadsföring får inte vi längre behandla personuppgifterna för sådana ändamål. 

Rätt till dataportabilitet

Om vår behandling av dina personuppgifter är automatiserad och grundar sig på samtycke eller avtal har du rätt att få ut uppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har dessutom rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Om det är möjligt har du rätt att begära att vi överför personuppgifterna direkt till en annan personuppgiftsansvarig.

Kontaktuppgifter

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med GDPR. Du hittar Integritetsskyddsmyndighetens kontaktuppgifter på www.imy.se.

Castellum AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har några frågor kring hur dina personuppgifter behandlas är du välkommen att kontakta Castellums dataskyddsombud på dso.castellum@insatt.com.

Kontaktuppgifter till Castellum:

Castellum AB, org.nr 556475-5550, med postadress Box 2269, 403 14 Göteborg
Telefonnummer: 08-503 052 00
E-post: gdpr@castellum.se