Vilka personuppgifter kommer att behandlas?

Castellum samlar in och behandlar de personuppgifter som du frivilligt lämnar, till exempel när du registrerar dig för eller ber oss att skicka nyheter eller annat material (oavsett om detta sker via vår egen hemsida eller via andra externa verktyg som du använder dig av). De uppgifter vi samlar in inkluderar namn, adress och/eller e-postadress (dina ”personuppgifter”).

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Castellum behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna skicka de nyheter och annat material som du har visat att du har intresse av att få från oss.

Om du har anmält intresse för nyheter från oss, kan vi också komma att behandla uppgifterna för att skicka inbjudningar till events och för att skicka andra nyheter kring vår verksamhet.

Varifrån hämtar vi personuppgifter?

Personuppgifterna samlas in direkt från dig via våra webbformulär på Castellums hemsida eller via andra externa verktyg som du använder dig av.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos Castellum som behöver behandla personuppgifterna i enlighet med ändamålen ovan har tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med våra leverantörer och andra samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning. De personuppgifter du lämnar till oss kan främst komma att delas med leverantörer av informationstjänster och distributörer i den mån det behövs för att administrera och genomföra utskicken i enlighet med dina önskemål, samt med våra IT-leverantörer, för att upprätthålla och underhålla våra IT-system.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas och behandlas för ovan angivna ändamål till dess du väljer att avanmäla dig från att få nyheter från oss. Om du anmält att du vill ha vår årsredovisning sparas dina personuppgifter till dess att den skickats till dig. Statistisk information som anonymiserats kan komma att sparas även därefter.

Vad har Castellum för rätt att behandla dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs ovan grundas på en s.k. intresseavvägning. Castellum anser sig ha rätt att behandla dina personuppgifter eftersom behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Castellums berättigade intressen.

Såhär tänkte vi

Castellums berättigade intresse i detta fall är att kunna kommunicera ut information om vår verksamhet till dig som visat intresse för sådan information. Castellum har vägt sitt berättigade intresse mot den eventuella integritetskränkning behandling skulle kunna innebära för dig. Castellum gör bedömningen att risken för integritetskränkning är begränsad eftersom du själv begärt att få nyhetsmaterial skickat till dig. De personuppgifter som behandlas är inte heller av integritetskänslig karaktär. De personuppgifter som behandlas är också begränsade till vad som behövs för att fullgöra ändamålen med personuppgiftsbehandlingen. Castellum gör därför bedömningen att Castellum har rätt att behandla personuppgifterna efter en intresseavvägning.

Vad händer om du inte lämnar ut dina personuppgifter?

Att du tillhandahåller de personuppgifter som anges ovan är nödvändigt för att Castellum ska kunna skicka det material du har önskat. Om uppgifterna inte lämnas kan Castellum inte skicka det begärda materialet till dig.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som Castellum behandlar om dig. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och kan begära att personuppgifter raderas. Du har även rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av personuppgifter begränsas.

Om du begär att Castellum ska begränsa eller radera dina personuppgifter kan det innebära att Castellum inte har möjlighet att skicka det material som du önskar ta del av. Du har även rätt att begära ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format i syfte att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportabilitet).

Om du är missnöjd med hur Castellum behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till tillsynsmyndigheten för Castellums personuppgiftsbehandling.

Castellum är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har några frågor kring hur dina personuppgifter behandlas är du välkommen att kontakta Castellums dataskyddsteam på gdpr@castellum.se.

Kontaktuppgifter till Castellum:

Postadress: Castellum AB, org.nr 556475-5550, med adress Box 2269, 403 14 Göteborg