Så behandlar vi dina personuppgifter

Denna beskrivning är tillämplig oavsett vilket bolag inom Castellum-koncernen som äger den fastighet som hyresgästen, för vilken du går i borgen, nyttjar. Notera dock att personuppgiftsansvarigt bolag är det bolag som hör till den region i vilken fastigheten finns. ”Vi” samt ”Castellum” ska i detta dokument läsas som det relevanta regionsbolaget. Se längst ned i detta dokument vilka bolag som kan komma att vara personuppgiftsansvariga.

Vilka personuppgifter kommer att behandlas?

Castellum samlar in och behandlar följande uppgifter; namn, adress, e-postadress, personnummer, hyreskontrakt nummer, kreditupplysning, inkomstuppgifter, krediter, lön, skulder samt ytterligare information som kan komma att lämnas av dig i samband med kommunikation med oss (dina ”personuppgifter”).

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Castellum behandlar dina personuppgifter för att administrera borgensförbindelsen (t.ex. genom att kontakta dig om det skulle bli aktuellt att kräva att du vidtar de åtgärder som du åtagit dig enligt borgensförpliktelsen) och för att utvärdera betalningsförmåga hos dig.

Varifrån hämtar vi personuppgifter?

Personuppgifterna samlas in direkt från dig och från kreditupplysningsföretag.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst. Endast personer hos Castellum har tillgång till dina personuppgifter och dessa kommer bara att behandlas i enlighet med ändamålen ovan.

Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med övriga bolag inom Castellum-koncernen i syfte att överföra kunskap om vad som framkommit i kommunikation med dig, följa upp strategifrågor, statistik kring kostnader etc. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med våra leverantörer och andra samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning. De personuppgifter du lämnar till oss kan främst komma att delas med IT-leverantörer, för att upprätthålla och underhålla våra IT-system, med våra revisorer och vår bank.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas i tre månader efter det att hyresavtalet med hyresgästen, för vilken du gått i borgen, upphört, om det inte finns särskilda krav i lagstiftning som innebär att uppgifterna måste sparas längre.

Vad har Castellum för rätt att behandla dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter för att administrera borgensförbindelsen och för att utvärdera betalningsförmåga hos dig grundas på en intresseavvägning. Castellum anser sig ha rätt att behandla dina personuppgifter eftersom behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Castellums berättigade intressen.

Såhär tänkte vi

Castellums berättigade intresse vad gäller administration av borgensförbindelsen är att kunna kontakta dig i diverse frågor inom ramen för det borgensförbindelse som du åtagit dig. Castellum har vägt sitt berättigade intresse mot den eventuella integritetskränkning Castellums behandling av dina personuppgifter skulle kunna innebära. Castellum gör bedömningen att risken för integritetskränkning är begränsad eftersom de personuppgifter som behandlas inte kan anses vara särskilt integritetskänsliga personuppgifter. De personuppgifter som behandlas är också begränsade till vad som behövs för att fullgöra ändamålen med personuppgiftsbehandlingen. Castellum gör därför bedömningen att Castellums intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre och har rätt att behandla personuppgifterna efter denna intresseavvägning.

Castellums berättigade intresse vad gäller utvärdera betalningsförmåga hos dig är att bevaka våra intressen innan vi påbörjar en affärsrelation med en hyresgäst. Castellum har vägt sitt berättigade intresse mot den eventuella integritetskränkning Castellums behandling av dina personuppgifter skulle kunna innebära. Castellum gör bedömningen att det finns en risk för integritetskränkning, men att användningen av uppgifterna är så begränsad och att Castellum har ett starkt intresse av att behandla dessa uppgifter för att skydda sin verksamhet. De personuppgifter som behandlas är också begränsade till vad som behövs för att fullgöra ändamålen med personuppgiftsbehandlingen. Vidare gör Castellum bedömningen att Castellums intresse att kunna göra denna behandling väger väldigt tungt. Castellum gör därför bedömningen att Castellums intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre och har rätt att behandla personuppgifterna efter denna intresseavvägning.

Vad händer om du inte lämnar ut dina personuppgifter?

Att du tillhandahåller de personuppgifter som anges ovan är nödvändigt för att Castellum ska kunna vidta de åtgärder som anges ovan. Om uppgifterna som anges ovan, som samlats in från dig inte lämnas kan nämnda åtgärder inte vidtas av Castellum.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som Castellum behandlar om dig. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och kan begära att personuppgifter raderas. Du har även rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av personuppgifter begränsas.

Om du begär att Castellum ska begränsa eller radera dina personuppgifter kan det innebära att Castellum inte har möjlighet att vidta de åtgärder som anges ovan. Du har även rätt att begära ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format i syfte att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportabilitet).

Om du är missnöjd med hur Castellum behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till tillsynsmyndigheten för Castellums personuppgiftsbehandling.

Om du har några frågor kring hur dina personuppgifter behandlas är du välkommen att kontakta Castellums dataskyddsteam på gdpr@castellum.se.

Personuppgiftsansvar och kontaktuppgifter till Castellum

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är det bolag enligt listan nedan som hör till den region i vilken fastigheten, som hyresgästen som du går i borgen för nyttjar, finns.

  • Castellum Mitt AB; org.nr 556121-9089, med adress Box 1824, 701 18 Örebro
  • Castellum Stockholm AB; org.nr. 556002-8952, med adress Box 1084, 101 39 Stockholm
  • Castellum Väst AB; org.nr. 556122-3768, med adress Box 8725, 402 75 Göteborg
  • Castellum Öresund AB; org.nr. 556476-7688, med adress Box 3158, 200 22 Malmö
  • Castellum Mälardalen AB, org.nr. 559292-6678, med adress Box 1187, 721 29 Västerås