Så behandlar vi dina personuppgifter

Denna beskrivning är tillämplig oavsett vilket bolag inom Castellum-koncernen som äger den fastighet som intresseanmälan rör. Notera dock att personuppgiftsansvarigt bolag är det bolag som hör till den region i vilken fastigheten som intresseanmälan rör ligger. ”Vi” samt ”Castellum” ska i detta dokument läsas som det relevanta regionsbolaget. Se längst ned i detta dokument vilka bolag som kan komma att vara personuppgiftsansvariga.

Vilka personuppgifter kommer att behandlas?

Castellum samlar in och behandlar följande uppgifter; namn, telefonnummer, e-postadress, ditt meddelande, vilket företag du arbetar på samt ytterligare information som kan komma att lämnas av dig i samband med kommunikation med Castellum rörande intresseanmälan (dina ”personuppgifter”).

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Castellum behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna kontakta dig med anledning av din intresseanmälan samt för att hantera eventuell efterföljande kommunikation.

Varifrån hämtar vi personuppgifter?

Personuppgifterna samlas in direkt från dig via webbformuläret eller någon annan kanal när du anmäler intresse för en lokal samt i relation till ytterligare kommunikation vi kan komma att ha med dig.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst. Endast personer hos Castellum har tillgång till dina personuppgifter och dessa kommer bara att behandlas i enlighet med ändamålen ovan.

Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med övriga bolag inom Castellum-koncernen i syfte att dela med oss av relevanta kontakter samt att överföra kunskap om vad som framkommit i kommunikation med dig, följa upp strategifrågor, statistik etc. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med våra leverantörer och andra samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning. De personuppgifter du lämnar till oss kan främst komma att delas med IT-leverantörer, för att upprätthålla och underhålla våra IT-system.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer som huvudregel att sparas så länge din intresseanmälan är fortsatt aktuell. Om din intresseanmälan föranlett kommunikation kring ytterligare frågor kan uppgifterna komma att sparas även därefter och så länge sådan kommunikation är relevant.

Vad har Castellum för rätt att behandla dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter grundas på en s.k. intresseavvägning. Castellum anser sig ha rätt att behandla dina personuppgifter eftersom behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Castellums berättigade intressen.

Såhär tänkte vi

Castellums berättigade intresse i detta fall är att kunna kommunicera med dig som visat intresse för våra lokaler. Castellum har vägt sitt berättigade intresse mot den eventuella integritetskränkning behandling skulle kunna innebära för dig. Castellum gör bedömningen att risken för integritetskränkning är begränsad eftersom du själv anmält sådant intresse. De personuppgifter som behandlas kan inte anses vara särskilt integritetskänsliga. De personuppgifter som behandlas är också begränsade till vad som behövs för att fullgöra ändamålen med personuppgiftsbehandlingen. Castellum gör därför bedömningen att Castellum har rätt att behandla personuppgifterna efter en intresseavvägning.

Vad händer om du inte lämnar ut dina personuppgifter?

Att du tillhandahåller de personuppgifter som anges ovan är nödvändigt för att Castellum ska kunna kontakta dig i anledning av din intresseanmälan för en lokal. Om uppgifterna som anges ovan, som samlats in från dig inte lämnas kan nämnda åtgärder inte vidtas av Castellum.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som Castellum behandlar om dig. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och kan begära att personuppgifter raderas. Du har även rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av personuppgifter begränsas.

Om du begär att Castellum ska begränsa eller radera dina personuppgifter kan det innebära att Castellum inte har möjlighet att vidta de åtgärder som anges ovan. Du har även rätt att begära ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format i syfte att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportabilitet).

Om du är missnöjd med hur Castellum behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till tillsynsmyndigheten för Castellums personuppgiftsbehandling.

Om du har några frågor kring hur dina personuppgifter behandlas är du välkommen att kontakta Castellums dataskyddsteam på gdpr@castellum.se.

Personuppgiftsansvar och kontaktuppgifter till Castellum

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är det bolag enligt listan nedan som hör till den region i vilken fastigheten som intresseanmälan rör ligger.

  • Castellum Mitt AB; org.nr 556121-9089, med adress Box 1824, 701 18 Örebro
  • Castellum Stockholm AB; org.nr. 556002-8952, med adress Box 1084, 101 39 Stockholm
  • Castellum Väst AB; org.nr. 556122-3768, med adress Box 8725, 402 75 Göteborg
  • Castellum Öresund AB; org.nr. 556476-7688, med adress Box 3158, 200 22 Malmö
  • Castellum Mälardalen AB, org.nr. 559292-6678, med adress Box 1187, 721 29 Västerås