Så behandlar vi dina personuppgifter

Denna beskrivning är tillämplig oavsett vilket bolag inom Castellum-koncernen du har din relation med. Notera dock att personuppgiftsansvarigt bolag är regionsbolaget i den region i vilken din kontaktperson hos Castellum befinner sig. ”Vi” samt ”Castellum” ska i detta dokument läsas som det relevanta regionsbolaget. Se längst ned i detta dokument vilka bolag som kan komma att vara personuppgiftsansvariga.

Vilka personuppgifter kommer att behandlas?

Castellum samlar in och behandlar följande uppgifter; namn, epost-adress, telefonnummer, arbetsgivare, befattning, matpreferenser samt eventuell ytterligare information som kan komma att lämnas av dig i samband med kommunikation med oss (dina ”personuppgifter”).

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Castellum behandlar dina personuppgifter för att kunna samla information om relevanta personer på för Castellum relevanta kommuner, myndigheter och andra offentliga organ, samt för att på ett lätthanterligt sätt kunna kontakta dig vid tillståndsfrågor och andra liknande frågor inom ramen för Castellums fastighetsförvaltande verksamhet. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för att skicka nyheter om vår verksamhet eller inbjudningar till event till dig (inklusive att för att administrera sådana event t.ex. vad gäller deltagare, förtäring och matpreferenser).

Varifrån hämtar vi personuppgifter?

Personuppgifterna samlas in direkt från dig. Uppgifter kan också komma att samlas in från din arbetsgivare.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst. Endast personer hos Castellum har tillgång till dina personuppgifter och dessa kommer bara att behandlas i enlighet med ändamålen ovan.

Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med övriga bolag inom Castellum-koncernen i syfte att dela med oss av relevanta kontakter och att överföra kunskap om vad som framkommit i kommunikation med dig. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med våra leverantörer och andra samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning. De personuppgifter du lämnar till oss kan främst komma att delas med våra IT-leverantörer, för att upprätthålla och underhålla våra IT-system.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas och behandlas av oss tills de inte längre är nödvändiga med hänsyn till ändamålet för behandlingen, om det inte finns särskilda krav i lagstiftning som innebär att uppgifterna måste sparas längre. Personuppgifter som behandlas för att skicka nyheter om vår verksamhet eller inbjudningar till event till dig sparas så länge du fortsatt är vår kontaktperson.

Vad har Castellum för rätt att behandla dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter grundas på en s.k. intresseavvägning. Castellum anser sig ha rätt att behandla dina personuppgifter eftersom behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Castellums berättigade intressen.

Såhär tänkte vi

Castellums berättigade intresse i detta fall är att veta vilka personer vid olika kommuner, myndigheter och andra offentliga organ som är relevanta att kontakta i olika typer av frågor. Vidare är Castellums berättigade intresse vad gäller behandlingen av kontaktuppgifter för att skicka nyheter eller inbjudningar till event till dig att hålla dig uppdaterad kring vad som händer i vår verksamhet samt att upprätthålla en god relation med dig. Castellum har vägt sitt berättigade intresse mot den eventuella integritetskränkning Castellums behandling skulle kunna innebära. Castellum gör bedömningen att risken för integritetskränkning är begränsad eftersom du i din yrkesroll bör kunna förvänta dig att vissa uppgifter behandlas i ovan nämnda syften. De personuppgifter som behandlas kan inte anses vara särskilt integritetskänsliga personuppgifter. De personuppgifter som behandlas är också begränsade till vad som behövs för att fullgöra ändamålen med personuppgiftsbehandlingen. Castellum gör därför bedömningen att Castellum har rätt att behandla personuppgifterna efter en intresseavvägning.

Vad händer om du inte lämnar ut dina personuppgifter?

Att du tillhandahåller de personuppgifter som anges ovan är nödvändigt för att Castellum ska kunna kontakta dig. Om uppgifterna som anges ovan, som samlats in från dig inte lämnas kan Castellum inte kontakta dig.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som Castellum behandlar om dig. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och kan begära att personuppgifter raderas. Du har även rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av personuppgifter begränsas.

Om du begär att Castellum ska begränsa eller radera dina personuppgifter kan det innebära att Castellum inte har möjlighet att vidta de åtgärder som anges ovan. Du har även rätt att begära ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format i syfte att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportabilitet).

Om du är missnöjd med hur Castellum behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till tillsynsmyndigheten för Castellums personuppgiftsbehandling.

Om du har några frågor kring hur dina personuppgifter behandlas är du välkommen att kontakta Castellums dataskyddsteam på gdpr@castellum.se.

Personuppgiftsansvar och kontaktuppgifter till Castellum

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är det bolag enligt listan nedan som hör till den region i vilken din kontaktperson hos Castellum befinner sig;

  • Castellum Mitt AB; org.nr 556121-9089, med adress Box 1824, 701 18 Örebro
  • Castellum Stockholm AB; org.nr. 556002-8952, med adress Box 1084, 101 39 Stockholm
  • Castellum Väst AB; org.nr. 556122-3768, med adress Box 8725, 402 75 Göteborg
  • Castellum Öresund AB; org.nr. 556476-7688, med adress Box 3158, 200 22 Malmö
  • Castellum Mälardalen AB, org.nr. 559292-6678, med adress Box 1187, 721 29 Västerås