Gå till huvudinnehåll
Aktiekurs:
109,15 SEK −0,03% −3,70 SEK
Högst:
140,20 SEK
Lägst:
90,60 SEK

Dokument

Teckningsperioden löpte ut den 29 maj 2023 och följaktligen är det inte längre möjligt att teckna aktier i företrädesemissionen.

Företrädesemissionen i korthet

  • Teckningskursen fastställdes till 62 kronor per aktie.

  • Syftet med företrädesemissionen var att stärka Bolagets finansiella ställning.

  • Det slutliga utfallet i företrädesemissionen visar att 161 988 355 aktier, motsvarande cirka 98,7 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter.

  • Återstående 2 212 129 aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter har tilldelats de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter i enlighet med de principer som anges i prospektet.

  • Företrädesemissionen är fulltecknad och garantiåtagandena har inte tagits i anspråk.

  • Genom företrädesemissionen tillförs Castellum 10 180 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Indikativ tidplan

9 maj 2023
Sista dag för handel i Castellums aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
10 maj 2023 Första dag för handel i Castellums aktier utan rätt till teckningsrätter
10 maj 2023 Publicering av prospektet
11 maj 2023 Avstämningsdag för rätten att erhålla teckningsrätter i företrädesemissionen
15 – 24 maj 2023 Handel med teckningsrätter
15 – 29 maj 2023 Teckningsperiod
15 maj – 5 juni 2023 Handel med betalda tecknade aktier (BTA)
30 maj 2023 Preliminärt teckningsresultat i företrädesemissionen offentliggjordes
1 juni 2023 Slutligt teckningsresultat i företrädesemissionen offentliggjordes

Vanliga frågor

Vänligen notera att följande frågor och svar innehåller generella svar på vanligt förekommande frågor inom ramen för företrädesemissionen i Castellum Aktiebolag ("Bolaget" eller "Castellum"). Mer omfattande information och fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen och information om Castellum finns i prospektet avseende företrädesemissionen. Prospektet finns tillgängligt på denna webbplats. 


Varför har Castellum beslutat om en företrädesemission?

Styrelsen för Castellum bedömer att den tillförda likviden från företrädesemissionen stärker Bolagets finansiella ställning och möjliggör för Bolaget att, i nuvarande makroekonomiska klimat, (i) hantera likviditeten i balansräkningen parallellt med återbetalning av kommande kort- och medelfristiga obligationsförfall med betryggande marginal, (ii) bibehålla och stärka Bolagets kreditprofil och publika kreditbetyg samt (iii) fortsätta växa selektivt genom planerade och framtida värdeskapande utvecklingsprojekt.

Ingick någon part tecknings- eller garantiåtaganden för företrädesemissionen?

Akelius Residential Property, som är Castellums största aktieägare och representerar 13,4 procent av aktierna och rösterna i Castellum, ställde sig bakom beslutet om företrädesemissionen och åtog sig att teckna sin pro rata-andel (13,4 procent) av företrädesemissionen. Akelius Residential Property ingick även ett garantiåtagande att, enligt vissa villkor, teckna ytterligare 28,5 procent av företrädesemissionen utan teckningsrätter. Citigroup Global Markets Europe AG och Nordea Bank Abp, filial i Sverige ingick ett garantiåtagande genom ett s.k. underwriting-avtal, enligt sedvanliga villkor, för den återstående delen av företrädesemissionen som ej täcktes av tecknings- och garantiåtagandena från Akelius Residential Property, dvs. 58,1 procent av företrädesemissionen (fördelat lika mellan Citigroup Global Markets Europe AG och Nordea Bank Abp, filial i Sverige). Företrädesemissionen omfattades således till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Tecknings- och garantiåtagandena var inte säkerställda genom exempelvis bankgarantier.

Företrädesemissionen blev dock fulltecknad och garantiåtagandena togs därmed inte i anspråk.

Vad var villkoren för företrädesemissionen?

Bolagets aktieägare hade företrädesrätt att teckna nya aktier i Castellum i förhållande till det antal aktier de ägde på avstämningsdagen för företrädesemissionen. Avstämningsdagen för rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 11 maj 2023. De som på avstämningsdagen var registrerade som aktieägare i Castellum erhöll en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Castellum. Två (2) teckningsrätter gav rätt till teckning av en (1) ny aktie i Castellum. 

Vad var teckningskursen?

Teckningskursen fastställdes till 62 kronor per aktie.

Vad är den totala emissionslikviden?

Genom företrädesemissionen tillförs Castellum 10 180 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Hur tecknar jag aktier i företrädesemissionen?

Teckningsperioden löpte ut den 29 maj 2023 och följaktligen är det inte längre möjligt att teckna aktier i företrädesemissionen.

När får jag mina nya aktier som är tecknade med stöd av teckningsrätter?

Efter att teckningen och betalningen av nya aktier med stöd av teckningsrätter skett, skickade Euroclear Sweden AB ut en VP-avi till tecknaren, som en bekräftelse på att betalda tecknade aktier (BTA) hade bokats in på tecknarens VP-konto. Efter det att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 7 juni 2023, kommer BTA, utan avisering från Euroclear Sweden AB, att omvandlas till nya aktier. De nya aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto omkring den 12 juni 2023. 

Depåkunder hos förvaltare erhåller BTA och information i enlighet med respektive förvaltares rutiner. 

När får jag mina nya aktier som är tecknade utan stöd av teckningsrätter?

Återstående 2 212 129 aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter har tilldelats de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter i enlighet med de principer som anges i prospektet.

Besked om eventuell tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter lämnades genom utskick av avräkningsnota till direktregistrerade aktieägare den 1 juni 2023. Besked lämnades endast till dem som erhållit tilldelning. Likviddag för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter beräknas bli omkring den 7 juni 2023 och likviden ska betalas i enlighet med anvisningarna på avräkningsnotan. Om betalning inte görs i tid, kan aktierna komma att överlåtas till andra. För det fall försäljningspriset är lägre än teckningskursen i samband med sådan överlåtelse, är den som först tilldelats aktierna betalningsskyldig för hela eller delar av mellanskillnaden. När betalning av tecknade och tilldelade aktier har skett och när aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer en VP-avi att skickas från Euroclear Sweden AB med bekräftelse på att inbokningen av tecknade och tilldelade aktier har skett på tecknarens VP-konto. Inga BTA kommer att bokas in på tecknarens VP-konto utan tecknaren erhåller aktier direkt. 

Besked om eventuell tilldelning för innehav i depå erhålls i enlighet med respektive banks eller annan förvaltares rutiner. 

Vad hände om jag inte gjorde någonting?

Efter teckningsperiodens utgång den 29 maj 2023 blev de teckningsrätter som inte nyttjades ogiltiga och förföll utan värde.

Varför var vissa jurisdiktioner obehöriga och vilka är detta?

Aktieägare som hade sina aktier direktregistrerade på VP-konto med registrerade adresser i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika och USA eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra myndighetsgodkännanden, erhöll inte någon emissionsredovisning eller prospektet. De erhöll inte heller några teckningsrätter på sina respektive VP-konton. De teckningsrätter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare såldes av Handelsbanken Capital Markets Emission och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, betalades ut till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 kronor betalades emellertid inte ut.

Var kan jag hitta mer information om företrädesemissionen?

Mer omfattande information och fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen och information om Castellum finns i prospektet avseende företrädesemissionen. Prospektet finns tillgängligt på denna webbplats. 

Vem kan jag kontakta om jag har fler frågor?

För frågor avseende företrädesemissionen vänligen skicka ett mejl till josefine.wikman@castellum.se eller kontakta din bank eller förvaltare där du har dina aktier.

Relaterat