Gå till huvudinnehåll
Aktiekurs:
126,90 SEK −0,01% −1,25 SEK
Högst:
140,20 SEK
Lägst:
90,60 SEK

Kungsledens förvaltningsresultat ökar med sju procent

Delårsperioden januari-september

 • Förvaltningsresultatet ökade med 7 procent till 1 004 Mkr (940). Ökningen förklaras främst av högre hyresintäkter, minskade försäljnings- och administrationskostnader samt förbättrat finansnetto.
 • Nyuthyrningen uppgick till 165 Mkr (101) och nettouthyrningen till 33 Mkr (12).
  73 hyresavtal (81) med ett totalt hyresvärde om 190 Mkr (182) omförhandlades under perioden.
 • Hyresökningen i de omförhandlade hyresavtalen uppgick i genomsnitt till 8 procent (15).
 • Efter investeringar om 869 Mkr samt positiva orealiserade värdeförändringar om 1 693 Mkr, vilket motsvarar 4,2 procent, uppgick fastighetsvärdet vid periodens utgång till 43 182 Mkr jämfört med 40 718 Mkr vid årets ingång.
 • Långsiktigt substansvärde, EPRA NRV, ökade till 109,10 kr per aktie (98,45).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Under kvartalet har Castellum lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Kungsleden att förvärva samtliga utestående aktier. Styrelsen för Kungsleden rekommenderar enhälligt aktieägarna i Kungsleden att acceptera Castellums offentliga uppköpserbjudande.
 • Ett kreditlöfte på totalt 2,9 Mdkr har förlängts och utökats. Kreditlöftet är hållbarhetslänkat och Sveriges första med både ett mål för ökad mångfald i organisationen samt mål om att reducera energianvändningen och CO2-utsläppen i fastighetsbeståndet till 2025 med minst 25 procent jämfört med 2020.
 • Flera större uthyrningar och omförhandlingar har gjorts under kvartalet. På Finnslätten i Västerås har ett 15-årigt hyresavtal tecknats med Northvolt om cirka 15 000 kvm. I Alingsås har hyresavtal med ABB och NKT förlängts samt utökats där ett nytt lager samt en logistikhall kommer att byggas om totalt cirka 20 000 kvm och ett årligt hyresvärde om 27 Mkr. I Malmö etablerar företaget Malmö Padel en ny anläggning om 4 000 kvm med en årshyra om cirka 4 Mkr.
 • Kontorsprojektet a:place startar i Kista efter uthyrningar till Quick Office och Infor som gör att fastigheten Borgarfjord 5 nu är uthyrd till 40 procent. Fastigheten kommer att utvecklas till en toppmodern kontorsbyggnad med fullservice.

VD-ord Biljana Pehrsson

Kungsleden levererar ett allt starkare förvaltningsresultat. Högre hyresintäkter tack vare positiv nettouthyrning sedan 2018 och flera omförhandlingar till högre hyra ihop med lägre finans- och administrationskostnader bidrar till att förvaltningsresultatet ökar med 7 procent till 1 004 Mkr för årets första nio månader.

Den ekonomiska tillväxten i Sverige i år väntas bli den starkaste på flera decennier. Det skapar en god efterfrågan på kommersiella lokaler i våra huvudmarknader Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. Transaktionsmarknaden fortsätter att vara rekordstark. Vi ser goda utsikter framåt.

Hållbara hyresavtal och stigande uthyrningsgrad

För årets första nio månader har vi tecknat 226 nya hyresavtal till ett hyresvärde om 165 Mkr. Nettouthyrningen uppgick till 33 Mkr. Jag är extra stolt över att vi har fått förtroendet från en av våra största kunder Northvolt om att ingå ett 15-årigt hyresavtal med nytt kontor på Finnslätten, Västerås. Här ska vi bygga en klimatsmart kontorsbyggnad med trästomme med nära noll i koldioxidavtryck.

En annan uthyrning med hållbarhet i fokus är vårt första hyresavtal enligt konceptet ”Klimatsmart lokal”, som vi har tecknat med Smart Psykiatri i Danderyd. Det egenutvecklade konceptet ”Klimatsmart lokal” bygger på en cirkulär affärsmodell. Det handlar om återbruk och klimatsmarta materialval samt att matcha rätt hyresgäst till rätt lokal för att minimera ombyggnation och spill.

Vi fortsätter att framgångsrikt omförhandla befintliga hyresavtal. Fram till och med september har vi omförhandlat 73 befintliga hyresavtal till ett hyresvärde om 190 Mkr och ökat hyran med i genomsnitt 8 procent. Nyuthyrningar och omförhandlingar resulterar i att vår genomsnittshyra i förvaltningsbeståndet ökar på rullande 12-månaders basis med 4 procent till 1 548 kr/kvm per den 30 september. Tack vare hyresgästinflyttningar under tredje kvartalet ökar vår uthyrningsgrad till 92,7 procent från 92,4 procent per sista juni.

God värdeutveckling och stora projekt

Transaktionsmarknaden är mycket stark med rekordhög efterfrågan på kontor, lager, industri och logistik till historiskt låga avkastningskrav. Detta ihop med högre hyror och driftnetton i vår fastighetsportfölj bidrar till en positiv värdeökning om 1 693 Mkr.

I år har vi genomfört stora pågående projekt av nybyggnation samt om- och tillbyggnader av befintliga fastigheter och samtidigt byggt pipeline med nya framtida projekt genom att säkerställa hyresgäster och hög uthyrningsgrad. Vi har startat ombyggnaden av kontorsprojektet a:place i Kista. Under fjärde kvartalet startar vi även nybyggnationen av Northvolts nya kontor på Finnslätten, Västerås. Dessa två nya projekt har en bedömd sammanlagd investeringsvolym om cirka 610 Mkr.

Efter positiva orealiserade värdeförändringar om drygt 1 693 Mkr och investeringar om 869 Mkr uppgick fastighetsvärdet för Kungsleden per den 30 september till 43 182 Mkr (40 718).

Först i Sverige med mångfaldsmål i hållbarhetslänkad finansiering

Kungsleden arbetar aktivt för att öka mångfalden i bolaget och för att bidra till ett bättre klimat. Det är två viktiga fokusområden som vi är övertygade om leder till bättre lönsamhet. Ett kvitto på detta är det hållbarhetslänkade kreditlöfte om 2,9 Mdkr, som vi har tecknat med Handelsbanken till förmånliga villkor. Vi är först i Sverige med mål om att öka mångfalden i organisationen kopplat till finansiering. Därutöver ska vi enligt avtalet minska energianvändningen och CO2-utsläppen i våra fastigheter med minst 25 procent vardera till år 2025 jämfört med 2020 i linje med våra företagsövergripande klimatmål.

Positiva utsikter framåt

Återhämtningen i Sverige är stark. Prognosmakare har efter sommaren reviderat upp tillväxtprognoserna för i år till en tillväxt om 4,6 procent och för 2022 en tillväxt om 3,6 procent. Vi ser en hög aktivitet i hyresmarknaden och har en bra pipeline för nyuthyrningar och framtida projekt. Vårt nybyggnationsprojekt Eden tillika Symbiotic Building färdigställs och de första hyresgästerna har flyttat in. Vi har ett attraktivt kunderbjudande med människan i fokus i vårt Symbiotic Concept, vilket många kunder efterfrågar inte minst efter pandemin.

Vi har en attraktiv fastighetsportfölj i rätt lägen på tillväxtmarknader. Att våra kunder uppskattar vårt fokus på attraktiva och hållbara platser där människor inspireras är tydligt i vår senaste Nöjd Kund Index undersökning, där vi ökar från 73 till 76. Ett av undersökningens högsta betyg får vi avseende våra kunders lojalitet vilket vi är mycket tacksamma för. Jag vill tacka våra engagerade och dedikerade medarbetare. De ger också Kungsleden ett mycket gott betyg – i år uppnådde vi ett medarbetarindex på 8 av 10, att jämföras med 7,4 i det index vi jämför oss med. Jag ser framtiden an med tillförsikt!

Presentation av delårsrapport

Från och med klockan 09:00 (CET) finns presentationsbilderna som visas tillgängliga här.

Följ vår direktsända genomgång (webcast) av rapporten klockan 10:00 (CET) via denna länk. Presentationen är på engelska. Efter vår presentation kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på vår webbplats.

Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor till Biljana och Ylva. Analytiker, investerare och media är välkomna att ringa in till vår telefonkonferens. Det går även bra att skriva in frågor under presentationen i webcastspelaren.

Ljud och bild under webcasten kan ha några sekunders fördröjning. Vi rekommenderar därför deltagare att först titta och lyssna på presentationen via webcast. När det är dags för frågestunden, rekommenderar vi de deltagare som vill ställa frågor live att övergå till telefonkonferensen.

Telefonnummer till telefonkonferensen:

Sweden: +46 8 558 369
United Kingdom: +44 333 300 92 63
United States: +1 646 722 4957

For mer information, vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden, 08 503 052 04, biljana.pehrsson@kungsleden.se
Ylva Sarby Westman, Vice VD & CFO, Kungsleden, 08 503 052 27, Ylva.sarby.westman@kungsleden.se

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 30 september 2021 ägde vi 207 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 43 182 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se