Gå till huvudinnehåll
Aktiekurs:
126,45 SEK −0,01% −1,70 SEK
Högst:
140,20 SEK
Lägst:
90,60 SEK

Kungsleden levererar ett starkt resultat 2020 med siktet inställt på tillväxt framåt

 • Förvaltningsresultatet ökade med 6 procent till 1 257 Mkr (1 185). Ökningen förklaras främst av högre hyresintäkter och ökad överskottsgrad samt minskade försäljnings- och administrationskostnader.
 • Nyuthyrningen uppgick till 156 Mkr (210) och nettouthyrningen till 22 Mkr (58).
  109 hyresavtal (131) med ett totalt hyresvärde om 238 Mkr (252) omförhandlades under året, med en genomsnittlig hyresökning i de omförhandlade hyresavtalen om 12 procent (10).
 • Efter investeringar om 1 395 Mkr, transaktioner samt positiva värdeförändringar uppgick fastighetsvärdet vid periodens utgång till 40 718 Mkr jämfört med 38 310 Mkr vid årets ingång.
 • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 948 Mkr (1 762), vilket motsvarar en ökning med 2,5 procent. Värdeuppgången förklaras av nedgång i avkastningskraven och ökade hyror.
 • Aktuellt substansvärde ökade till 97,13 kr per aktie (90,10).
 • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 2,80 kr per aktie (2,60) vilket motsvarar en ökning med 8 procent.

Väsentliga händelser under och efter fjärde kvartalet

 • Kontorsprojektet Eden by Kungsleden i Hyllie i Malmö har uppnått en uthyrningsgrad om 85 procent efter att dialysföretaget Diaverum tecknade ett sjuårigt hyresavtal i december.
 • Flera större uthyrningar har gjorts under kvartalet, bland annat i Kista där sammanlagt 2 000 kvm tecknats med fyra nya hyresgäster. I Växjö har tre uthyrningar om totalt 2 500 kvm tecknats med Trafikverket, Outnorth samt restaurangen Brödernas.
 • I november beslutade styrelsen om återköp av egna aktier för att optimera kapitalstrukturen och därmed skapa ökat aktieägarvärde.
 • I början på 2021 har handelsfastigheten Tändstiftet 2 frånträtts efter försäljning till hyresgästen Europeiska Motor AB under fjärde kvartalet. Under januari tecknades avtal med JM AB om att avyttra fastigheten Isolatorn 12 med blivande bostadsbyggrätter.
 • Totalt har vi under 2020 och fram till dagens datum emitterat 3,2 Mdkr, varav merparten gröna obligationslån på långa löptider och med attraktiv prissättning.
 • Vi har levererat på de finansiella målen vi satte upp 2017. För de kommande fem åren har vi antagit en ny affärsplan och nya finansiella mål med fokus på tillväxt och en ännu starkare finansiell position.

VD-ord

”Kungsleden levererar ett starkt resultat 2020 trots pandemin med ett förvaltningsresultat som ökar med 6 procent till 1 257 Mkr. Såväl överskottsgrad som snitthyra är de högsta hittills. Vi levererar på våra finansiella mål och sätter framåt nya ambitiösa mål med fokus på tillväxt, hållbarhet och en ännu starkare finansiell position.

2020 blev ett väldigt speciellt år. Efter en positiv inledning kom pandemin med nedstängningar av samhällen och konsekvenser för människor, företag och länder. Trots pandemin kan 2020 summeras som ännu ett starkt år för Kungsleden. Våra intäkter i jämförbart bestånd har ökat med 4 procent. Totalt har intäkterna ökat till 2 530 Mkr. Vårt driftnetto har ökat med 6 procent till 1 743 Mkr och förvaltningsresultatet på 1 257 Mkr är det högsta hittills för Kungsleden och väl över det finansiella målet som sattes 2017 om ett förvaltningsresultat på 1 200 Mkr år 2020.

God efterfrågan i marknaden och positiva värdeförändringar

Efterfrågan i våra huvudmarknader Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås har varit god. Under året tecknade vi 288 nya hyresavtal till ett hyresvärde om 156 Mkr. Nettouthyrningen blev 22 Mkr. Vi har under året framgångsrikt omförhandlat befintliga hyresavtal till ett värde av 238 Mkr och höjt hyran med i snitt 12 procent motsvarande 29 Mkr.

Överskottsgraden för förvaltningsfastigheter uppgick till 70,4 procent, den högsta hittills i Kungsledens historia och snitthyran i förvaltningsbeståndet ökade med 5 procent till 1 506 kr/kvm. Vi har en bra och nära dialog med våra kunder, i synnerhet de som har det svårt under pandemin. Effekterna för Kungsleden har varit begränsade. Beviljade hyreslättnader har successivt minskat och under det fjärde kvartalet var de klart lägre än tidigare kvartal.

År 2020 blev det tredje starkaste transaktionsåret i Sverige med en volym på 181 Mdkr. Prisnivåerna vid gjorda avslut visar att avkastningskraven har sjunkit för kontor, lager, logistik och industri. Värdet på Kungsledens fastighetsportfölj har ökat med 2,4 Mdkr till 40,7 Mdkr under året tack vare färdigställda projekt och projektinvesteringar samt förbättrade hyresintäkter och lägre avkastningskrav.

Lägsta belåningsgraden någonsin och ökad andel grön finansiering

Vi har under året ökat vår andel grön finansiering till 38 procent genom flera framgångsrika obligationsemissioner. Totalt har vi under 2020 och fram till dagens datum emitterat 3,2 Mdkr, varav merparten gröna obligationslån på långa löptider och med attraktiv prissättning. Därmed har vi ytterligare förbättrat vår redan goda likviditetsberedskap. Vår belåningsgrad var vid årsskiftet 45,0 procent, den lägsta någonsin för Kungsleden.

Under 2020 antog vi en ny hållbarhetsstrategi med målet att vara klimatpositiva i hela värdekedjan till år 2035 och som delmål att vara klimatpositiva i förvaltningen och fastighetsdriften år 2025. För att uppnå våra mål arbetar vi framgångsrikt med att minska vårt klimatavtryck inom flera områden. Vi har bland annat minskat vår energikonsumtion med 10 procent i år och med 28 procent sedan 2014. Under året tecknades 122 gröna hyresavtal och 42 procent av våra fastigheter är nu miljöcertifierade, vilket möjliggör att vi kan växa andelen grön finansiering ytterligare.

Ny affärsplan och finansiella mål för de kommande fem åren

Efter en fortsatt orolig höst med en andra pandemivåg ser nu prognosmakare ljuset i tunneln. Givet att vaccinering fortgår enligt plan och att länder gradvis lättar på restriktioner tror vi liksom flera bedömare på en bredare återhämtning i ekonomierna och för Sveriges del en BNP-tillväxt med omkring 3 procent under 2021.

Med växande ekonomier ökar också efterfrågan på kontor och kommersiella lokaler. Vi kommer att få se nya sätt att arbeta på efter pandemin med önskemål om flexiblare lösningar på kontor, fler mötesplatser och ett ökat fokus på hälsa och välbefinnande. Vi ser fram emot det och är väl rustade att möta kundernas föränderliga önskemål.

Vi har levererat på de finansiella målen vi satte upp år 2017 fram till år 2020. För de kommande fem åren har vi antagit en ny affärsplan och nya finansiella mål med fokus på tillväxt och en ännu starkare finansiell position. Vi ska bland annat växa vår fastighetsportfölj från 41 till 55 Mdkr genom fortsatt framgångsrik fastighetsutveckling, hyrestillväxt och strategiska förvärv. Vårt förvaltningsresultat ska öka med mer än 30 procent till minst 1 650 Mkr år 2025. Vår belåningsgrad ska långsiktigt inte överstiga 45 procent och ambitionen är att förbättra vår investment grade-rating ytterligare.

Med en attraktiv fastighetsportfölj i tillväxtmarknader, kreditvärdiga kunder, ökat fokus på hållbarhet, en förbättrad finansiell position och ett rekordhögt medarbetarengagemang har vi mycket goda förutsättningar att uppnå våra högt ställda mål!”

Presentation av bokslutskommuniké

Kungsleden presenterar bokslutet på vår interaktiva digitala kapitalmarknadsdag för investerare, kapitalförvaltare, analytiker och media den 11 februari 2021 kl 10.00. För att deltaga tryck här.

Bokslutspresentationen och den interaktiva digitala kapitalmarknadsdagen är på engelska och finns tillgänglig här.

For mer information, vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Ylva Sarby Westman, vice VD och CFO Kungsleden | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

Denna information är sådan information som Kungsleden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 februari 2021 kl 06.55 CET.

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 31 december 2020 ägde vi 211 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 40 718 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se