Gå till huvudinnehåll
Aktiekurs:
125,00 SEK 1,01% 1,25 SEK
Högst i år:
143,60 SEK
Lägst i år:
120,50 SEK

RAPPORTEN I KORTHET

Första halvåret i korthet:

  • De totala intäkterna uppgick till 1 181 Mkr (1 222) och driftnettot till 753 (785).
  • Förvaltningsresultatet blev 466 Mkr (486).
  • Orealiserade värdeförändringar i fastighetsportföljen uppgick till 648 Mkr (912).
  • Periodens resultat ökade till 924 Mkr (769), motsvarande 4,54 kronor per aktie (4,13).
  • Nyuthyrningen uppgick till 91 Mkr (104) och nettouthyrningen till 45 Mkr (40).

Viktiga händelser under och efter andra kvartalet

  • 18 fastigheter såldes för totalt 882 Mkr och målet att avyttra icke-strategiska fastigheter för 2 miljarder 2016–2017 är uppnått.
  • Fem fastigheter med bostadspotential såldes med en bedömd vinst på omkring 200 Mkr varav drygt 70 Mkr redovisades som en orealiserad värdeförändring under andra kvartalet.
  • Två utvecklingsprojekt – i Umeå respektive Östersund – gick in i genomförandeskede tack vare framgångsrika uthyrningar.
  • Ett avtal har tecknats med Malmö kommun om markanvisning i Hyllie med byggrätt på totalt 8 400 kvm kontor.
  • Det finansiella målet för belåningsgraden justerades och ska nu ha ett riktvärde om 50 procent.

Biljana Pehrsson, vd kommenterar

Under andra kvartalet nådde Kungsleden flera av de mål vi satt upp tidigare för att skapa ett attraktivt fastighetsbestånd. Vi har sålt icke-strategiska fastigheter för 2 miljarder kronor samt koncentrerat 80 procent av beståndet till fyra prioriterade tillväxtmarknader. Marknaden är fortsatt stark och vi kan rapportera god uthyrning och ett gott resultat trots ett mindre fastighetsbestånd. Nu går vi in i nästa fas.

Mål om avyttringar och geografisk koncentration uppnått

Försäljningstakten har varit hög under andra kvartalet och målet att sälja icke-strategiska fastigheter för 2 miljarder kronor under tvåårsperioden 2016–2017 nåddes i förtid. Försäljningarna har skett till priser som sammantaget legat i nivå med fastig­heternas bokförda värden. Framför allt är det industri- och handelsfastigheter på mindre orter som avyttrats, och i processen har vi lämnat 26 kommuner.

Strategin att utveckla och avyttra fastigheter med potential för bostadsbyggande genomförs enligt plan och med gott utfall. Vi har sålt fem fastigheter med framtida bostadsbyggrätter under kvartalet. Under de senaste 12 månaderna har vi avyttrat cirka 180 000 kvm av den identifierade potentialen för bostadsbyggrätter till priser mellan 2 500 och 10 000 kr/kvm bruttoarea. Försäljningarna bedöms generera en total vinst på omkring 430 Mkr varav 42 Mkr realiserades under 2016 och drygt 70 Mkr redovisades som en orealiserad värdeförändring under andra kvartalet i år. Resterande vinst uppstår i takt med att detaljplanerna närmar sig färdigställande.

Kungsledens fastighetsbestånd är nu koncentrerat till våra fyra prioriterade tillväxtmarknader Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås (80 procent) samt därutöver 19 kommuner, som i hög grad är städer med stabil hyresmarknad såsom Norrköping, Linköping, Växjö, Östersund, Helsingborg och Lund.

Den geografiska omdaningen av portföljen är därmed i hamn och vi går in i en ny fas med fokus på att öka driftnettot genom värdeskapande investeringar i befintligt bestånd, samt därtill selektiva kompletteringsförvärv.

Stark uthyrning och positiva omförhandlingar

Fundamenta i marknaden är fortsatt goda med hög lokalefterfrågan, särskilt på kontor i Stockholm, men även på våra andra prioriterade marknader. Detta återspeglar sig i våra uthyrningsresultat för första halvåret med 111 undertecknade hyresavtal, motsvarande en uthyrning om 91 Mkr i hyresvärde och en netto­uthyrning som uppgick till 45 Mkr.

Tack vare tre av de nytecknade hyresavtalen kan vi initiera två lönsamma nybyggnationsprojekt, i Östersundsklustret och i Umeå. Båda dessa fastigheter är i förväg uthyrda till 100 procent. Vi har därmed sju utvecklingsprojekt i genomförande­skede med ett bedömt hyresvärde om sammanlagt 126 Mkr per år och en investeringsvolym om 1 145 Mkr fram till 2021.

Även omförhandlingar av hyresavtal utvecklas väl. Vi har under första halvåret omförhandlat 42 avtal och ökat hyresvärdet i dessa från 72 till 77 Mkr. Ökningen på i snitt 7 procent bidrar till att hyresintäkterna per kvadratmeter på rullande 12-månaders- basis nu uppgår till 1 090 kronor mot 1 073 vid utgången av första kvartalet.

Lägre finansiell risk

Kungsleden eftersträvar lägre finansiell risk än tidigare och vi kommunicerade under kvartalet ett nytt mål för belåningsgraden med riktvärdet 50 procent. Vid utgången av delårsperioden uppgick belåningsgraden till 51 procent mot 56 procent vid årets ingång. Med beaktande av återbetalningen av lån på sålda fastigheter som frånträds efter delårsperioden, ligger belåningsgraden strax under 50 procent.

De föreslagna begränsningarna i avdragsrätten för räntekostnader påverkar Kungsleden marginellt i nuvarande ränteläge. Om begränsningarna i ränteavdragsmöjligheterna införs skulle Kungsledens resultat minska med cirka 3 procent, mätt som EPRA EPS.

Positivt halvårsresultat och utblick

Vårt förvaltningsresultat för första halvåret 2017 på 466 Mkr är bara något lägre än utfallet för motsvarande period 2016 (486), trots att vi har betydligt mindre uthyrningsbar yta – 2 307 tkvm jämfört med 2 617 tkvm. Kostnaderna är lägre och hyresintäkterna har bara minskat marginellt.

Vi fortsätter att leverera i linje med vad vi har föresatt oss. Uthyrningen har fortsatt att utvecklas starkt efter första halvårets utgång och i juli har vi bland annat tecknat ett hyresavtal om 5 400 kvm i fastigheten Rotterdam 1 i klustret Gärdet Frihamnen, till en årshyra om 3 000 kr/kvm.

Hyresmarknaden utvecklas överlag väl och jag tror att det fortsätter under resten av året. Det går bra för Sverige och efterfrågan på kontor är hög. Kungsleden är väl positionerat för att utnyttja dessa möjligheter.

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anders Kvist, vice vd och ekonomi/finansdirektör Kungsleden | 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se

Denna information är sådan information som Kungsleden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2017 kl. 07.00 CET.

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.