Gå till huvudinnehåll
Aktiekurs:
124,35 SEK −0,76% −0,95 SEK
Högst i år:
143,60 SEK
Lägst i år:
120,50 SEK

Delårsrapport januari - juni 2023

Delårsrapport januari - juni 2023

Kungsleden AB:s delårsrapport för perioden januari till juni 2023 är upprättad i syfte att efterleva villkoren i Kungsleden AB:s (publ) obligations- och låneavtal.

Delårsperioden i korthet

  • Totala intäkter ökade under perioden till 1 474 Mkr (1 354). Ökningen förklaras främst av indexering.
  • Förvaltningsresultatet ökade med 2,9 procent till 736 Mkr (715). Ökningen förklaras av högre hyresintäkter men motverkas av högre finansiella kostnader. 
  • Efter investeringar om 316 Mkr (568), förvärv om - Mkr (-), försäljningar om 761 Mkr (-) samt orealiserade värdeförändringar om -2 581 Mkr (309), vilket motsvarar -5,6 procent, uppgick fastighetsvärdet vid periodens utgång till 42 546 Mkr jämfört med 45 572 Mkr vid årets ingång.

Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

För mer information, vänligen kontakta:
Jens Andersson, Vd Kungsleden, +46 768 55 67 02, jens.andersson@castellum.se