Gå till huvudinnehåll
Aktiekurs:
125,30 SEK 2,16% 2,65 SEK
Högst i år:
143,60 SEK
Lägst i år:
120,50 SEK

Kungsleden AB:s bokslutskommuniké för år 2021 är upprättad i syfte att efterleva villkoren i Kungsleden AB:s (publ) obligations- och låneavtal.

Året i korthet

  • Förvaltningsresultatet ökade med 5 procent till 1 322 Mkr (1 257). Ökningen förklaras främst av högre hyresintäkter, minskade försäljnings- och administrationskostnader samt förbättrat finansnetto.
  • Efter investeringar om 1 307 (1 395) Mkr samt positiva orealiserade värdeförändringar om 5 441 (948) Mkr, vilket motsvarar 13,4 procent, uppgick fastighetsvärdet vid årets utgång till 47 258 Mkr jämfört med 40 718 Mkr vid årets ingång.

Väsentliga händelser under och efter fjärde kvartalet

  • Under kvartalet har Kungsleden AB ansökt om avnotering från Nasdaq Stockholm till följd av Castellum ABs offentliga uppköpserbjudande som offentliggjordes 2 augusti 2021. Den 3 december 2021 var sista dag för handel i Kungsleden ABs aktier på Nasdaq Stockholm.
  • Styrelsen för Kungsleden beslutade den 8 december 2021 att utse Ylva Sarby Westman till ny VD för Kungsleden AB.
  • Vid Kungsledens extra bolagsstämma den 10 december 2021 valde stämman Rutger Arnhult som ny styrelseordförande samt Jakob Mörndal, Mariette Hilmersson och Kristina Månesköld till nya styrelseledamöter. Detta sker efter fullföljt bud från Castellum.
  • Kungsledens VD Ylva Sarby Westman har sagt upp sig från sin roll som Vice VD & CFO i Castellum och som VD i Kungsleden AB och kommer lämna sin roll under våren när en efterträdare har utsetts.

Castellum AB (publ) offentliggjorde den 2 augusti 2021 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Kungsleden AB (publ). I november 2021 förklarades erbjudandet ovillkorat varefter Kungsledens aktier avnoterades från Nasdaq Stockholm i december 2021. Kungsleden AB är sedan den 15 november 2021 ett dotterbolag till Castellum. Per den 31 december 2021 ägde vi 208 fastigheter med en uthyrningsbar area om cirka 2 miljoner kvm och ett sammanlagt bokfört värde om 47 258 Mkr.

Denna information är sådan information som Kungsleden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2022 kl 07.55 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vd, Kungsleden, 08-503 052 27, ylva.sarby.westman@castellum.se

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 31 december 2021 ägde vi 208 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 47 258 Mkr. Kungsleden är sedan november 2021 ett dotterbolag till Castellum.