Gå till huvudinnehåll
Aktiekurs:
125,30 SEK 2,16% 2,65 SEK
Högst i år:
143,60 SEK
Lägst i år:
120,50 SEK

God start på året – positiva utsikter framåt

Delårsperioden januari-mars

 • Förvaltningsresultatet ökade med 3 procent till 318 Mkr (310). Ökningen förklaras av högre hyresintäkter och minskade försäljnings- och administrationskostnader.
 • Nyuthyrningen uppgick till 50 Mkr (38) och nettouthyrningen till 9 Mkr (3).
  17 hyresavtal (31) med ett totalt hyresvärde om 75 Mkr (52) omförhandlades under perioden.
 • Hyresökningen i de omförhandlade hyresavtalen uppgick i genomsnitt till 9 procent (13).
 • Efter investeringar om 231 Mkr, transaktioner samt positiva värdeförändringar uppgick fastighetsvärdet vid periodens utgång till 41 814 Mkr jämfört med 40 718 Mkr vid årets ingång.
 • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 932 Mkr (243) vilket motsvarar en ökning med 2,3 procent. Den fortsatt mycket starka efterfrågan på lager, industri och logistik till historiskt låga avkastningskrav samt ökad hyrespotential har påverkat fastighetsportföljens värde positivt.
 • Aktuellt substansvärde ökade till 102,73 kr per aktie (92,58).

Väsentliga händelser under och efter första kvartalet

 • Flera större nyuthyrningar och omförhandlingar har gjorts under kvartalet. Bland annat har totalt 5 700 kvm hyrts ut i vårt kluster Stockholm City Öst.
 • Under första kvartalet har planprogrammet som bygger på idéerna från Vision Finnslätten godkänts i Byggnadsnämnden i Västerås.
 • I januari tecknades avtal med JM AB om försäljning av fastigheten Isolatorn 12 i Västerås med blivande bostadsbyggrätter till ett pris om 4 100 kr/kvm BTA före avdrag.
 • Under och efter första kvartalet har fastigheterna Tändstiftet 2 och Fräsen 1 i Täby frånträtts.
 • Under perioden slutfördes även elnätsförsäljningen på Finnslätten till Mälarenergi i Västerås som ett led i att renodla fastighetsverksamheten ytterligare. Priset uppgick till 34 Mkr och reavinsten till 16 Mkr.
 • Sammanlagt har gröna obligationer om 1 Mdkr emitterats på sex- och sjuåriga löptider med attraktiv prissättning.
 • I april tecknades avtal med K-Fastigheter AB om att avyttra fastigheten Veddesta 2:65 i Järfälla med en kommande bostadsbyggrätt om 32 000 kvm BTA till ett pris om 8 000 kr/kvm BTA.

VD-ord Biljana Pehrsson

”Kungsleden levererar ett stabilt resultat för första kvartalet 2021 och utsikterna framåt är goda. För tionde kvartalet i rad har vi en positiv nettouthyrning och omförhandlingsresultatet är fortsatt starkt. Positiva värdeförändringar inom i synnerhet lager-, industri- och logistikbeståndet har tillsammans med investeringar ökat värdet på vår fastighetsportfölj med drygt 1,1 Mdkr till 41,8 Mdkr sedan årsskiftet.

Förvaltningsresultatet har ökat till 318 Mkr, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med första kvartalet föregående år. 2021 har startat bra med fler förfrågningar och ökad aktivitet i hyresmarknaden, både vad avser kontor samt lager, industri och logistik. Transaktionsmarknaden fortsätter att vara stark. Tillväxtprognoserna för året och kommande år har reviderats upp vilket skapar positiva utsikter framåt.

Kungsledens strategiska inriktning

Kungsledens strategi vilar på att ha en geografisk diversifiering till våra fyra huvudmarknader Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås samt utvalda regionstäder där det finns en långsiktig tillväxt. Den andra hörnstenen i vår strategi är att vi ska vara inriktade på två huvudkategorier i vårt kunderbjudande - kontor samt industri, lager och logistik. Att ha god marknads- och kundkännedom, lokal närvaro och ett starkt kunderbjudande i våra kluster är den tredje hörnstenen i strategin. Vår strategiska inriktning har givit resultat inte minst i att vi har levererat en positiv nettouthyrning och starkt omförhandlingsresultat sedan år 2018. Vi har sedan år 2018 ökat snitthyran i beståndet med 25 procent vilket bidragit till tillväxten i hyresintäkter, driftnetto och fastighetsvärde.

Efterfrågan i våra marknader och fastigheter är fortsatt god. Under kvartalet tecknade vi 66 nya hyresavtal till ett hyresvärde om 50 Mkr. Vi fick en bra nettouthyrning om 9 Mkr. Vidare har vi framgångsrikt omförhandlat 17 hyresavtal till ett värde om 75 Mkr och höjt hyran med i snitt 9 procent. I vårt kluster Stockholm City Öst på Gärdet tecknade vi tre stora hyreskontrakt om sammanlagt 5 700 kvm vilket höjer uthyrningsgraden i vårt kluster med 5 procent. Våra intäkter i jämförbart bestånd har ökat med 2 procent. Detta är ett bra resultat givet en lägre indexering, rabatter kopplade till Covid-19 samt att vi under perioden hade fler avflyttningar än inflyttningar. Effekterna av pandemin för Kungsleden är fortsatt mycket begränsade. Beviljade hyreslättnader fortsätter att minska och uppgick till 3 Mkr under det första kvartalet.

På transaktionsmarknaden har året inletts starkt. Prisnivåerna vid gjorda avslut indikerar att avkastningskraven fortsätter att sjunka i synnerhet inom segmentet lager, industri och logistik.

Detta ihop med förbättrade hyresintäkter och driftnetton, bidrog till orealiserade värdeförändringar om 932 Mkr under kvartalet. Segmentet lager, industri, logistik utgör idag 17 procent av vår portfölj. Målet är att öka andelen till runt 20 procent av totala fastighetsvärdet.

Intresset från investerare är stort i kapitalmarknaden och i synnerhet för Kungsledens gröna obligationer. Under det första kvartalet har vi emitterat 1 Mdkr gröna obligationer på långa löptider till attraktiva prisnivåer som ligger runt 30 punkter lägre än nuvarande snittränta. Vår finansiella position har stärkts ytterligare och belåningsgraden ligger nu på 44,5 procent. Det bäddar för lägre finansieringskostnader framåt och bättre möjligheter för högre rating.

Ljusare framtid och fokus på hållbar tillväxt

Året har börjat bra och utsikterna framåt blir gradvis ljusare. Regeringen justerade nyligen upp sin prognos för Sveriges tillväxt i år, till 3,2 procent och för 2022 till 3,8 procent. Givet att vaccineringen fortgår och att länder gradvis lättar på restriktioner tror vi också på en bredare återhämtning i ekonomierna och en starkare tillväxt för Sverige.

Framåt har vi en stor pipeline för utvecklingsprojekt. Det gäller till exempel i vårt kluster Finnslätten i Västerås. I mars i år fick vi godkänt för planprogrammet som bygger på idéerna från Vision Finnslätten. Vision Finnslätten är ett samarbete mellan flera aktörer som Kungsleden påbörjade tillsammans med ABB under 2018 för att utveckla ett område med moderna industrilokaler, lager och logistik samt kontor med goda kommunikationer som exempelvis ett nytt tågstopp, internationell skola och campus. Vi har en attraktiv fastighetsportfölj i rätt lägen i tillväxtmarknader, kreditvärdiga kunder, engagerade medarbetare och ett ökat fokus på hållbarhet. Vår finansiella position blir allt starkare. Vi har sedan 2011 uppnått en tillväxt i förvaltningsresultatet om 13 procent per år i genomsnitt. Blickar vi framåt ser vi goda förutsättningar att leverera på vår fortsatta tillväxtresa.”

Presentation av delårsrapport

Kungsleden presenterar Q1 2021 idag kl 08.45 under en direktsänd webbsändning för investerare, kapitalförvaltare, analytiker och media. För att deltaga tryck här. Presentationen är på engelska. Från och med kl 08:00 finns presentationsbilder tillgängliga här. Efter vår presentation kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på vår hemsida.

Skicka gärna dina frågor via webbspelaren under vår webbsändning. Dina frågor kommer att ställas och vi anger ditt namn och det företag du representerar. Biljana och Ylva besvarar dem under frågestunden.

For mer information, vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden, 08 503 052 04, biljana.pehrsson@kungsleden.se

Ylva Sarby Westman, Vice VD/CFO, Kungsleden, 08 503 052 27, ylva.sarby.westman@kungsleden.se

Denna information är sådan information som Kungsleden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2021-04-22. kl.06.55.

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 31 december 2020 ägde vi 211 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 40 718 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se