Gå till huvudinnehåll
Aktiekurs:
132,70 SEK −0,03% −3,45 SEK
Högst:
140,20 SEK
Lägst:
90,60 SEK

Starkt första halvår och fortsatt ljusning i sikte

Intäkterna ökade med 6 procent till 1 265 Mkr (1 192).

 • Förvaltningsresultatet ökade med 6 procent till 611 Mkr (579). Ökningen förklaras främst av högre hyresintäkter i jämförbart bestånd samt färdigställda projekt. För andra kvartalet uppgick förvaltningsresultatet till 301 Mkr (312). Minskningen förklaras av högre räntekostnader om 12 Mkr främst till följd av högre marknadsräntor jämfört med föregående år.
 • Nyuthyrningen uppgick till 73 Mkr (93) och nettouthyrningen uppgick till 8 Mkr (10).
 • Efter investeringar om 774 Mkr samt värdeförändringar var fastighetsvärdet vid periodens utgång 39 387 Mkr jämfört med 38 310 vid årets ingång.
 • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 304 Mkr (848) vilket motsvarar 0,8 procent. Värdeökningen förklaras främst av ökade hyresintäkter men även till viss del av en nedgång i det genomsnittliga avkastningskravet i värderingarna med 3 punkter.
 • Aktuellt substansvärde ökade till 94,18 kronor per aktie (83,89).

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

 • I slutet av april invigdes Kriminalvårdens nya häkte och frivård i Östersund som Kungsleden har utvecklat.
 • Bland större uthyrningar under andra kvartalet finns ett hyresavtal om 3 000 kvadratmeter med Padel Performance AB i Umeå, ett hyresavtal om 6 400 kvadratmeter lokalyta med Englagård AB i Malmö liksom ett hyresavtal om 2 000 kvadratmeter med The Brick Gym AB i Göteborg.
 • Moody’s bekräftade Kungsledens Investment Grade rating Baa3 med stabila utsikter.
 • I juni tecknade Kungsleden avtal med Stockholms stad om markanvisning avseende byggrätter för kontor och hotell om 14 000 kvadratmeter i Västberga. Sedan tidigare äger Kungsleden grannfastigheten vilket i och med detta kommer möjliggöra en total utveckling om 22 500 kvadratmeter kontor.
 • Avtal tecknades om försäljning av den vakanta fastigheten Fräsen 1 i Täby. Försäljningspriset överstiger bokfört värde med 2 Mkr.
 • Under juni emitterades en obligation om 300 Mkr med femårig löptid. I juli återköptes obligationer om 250 miljoner med förfall i januari 2021 genom att utöka en grön obligation med förfall i juni 2023. Båda emissionerna genomfördes till en betydligt lägre prissättning jämfört med vad som rådit i marknaden sedan utgången av första kvartalet och bidrar till att förbättra Kungsledens redan goda likviditetsställning.

VD-ord

”Kungsleden levererar ett starkt resultat under första halvåret i en omvälvande tid. Vi har ökat våra intäkter med 6 procent och vårt driftnetto har förbättrats med 6 procent jämfört med första halvåret 2019, som var ett mycket starkt halvår. Vårt förvaltningsresultat ökade med 6 procent till 611 miljoner kronor tack vare färdigställda projekt och ett framgångsrikt arbete med nyuthyrningar och omförhandlingar. Effekterna av viruspandemin är begränsade.

Sedan mitten av maj har hyresmarknaden kommit igång igen efter en något avvaktande inledning på kvartalet. Vi ser nu en god aktivitet i alla våra fyra huvudmarknader – Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. Nyuthyrningen för första halvåret blev 73 miljoner kronor och nettouthyrningen 8 miljoner kronor. Under första halvåret omförhandlade vi framgångsrikt befintliga hyresavtal till ett värde om 94 miljoner kronor som resulterade i en hyresökning om 9,4 miljoner kronor eller 10 procent i genomsnitt. Snitthyran i hela förvaltningsbeståndet per den 30 juni, på rullande 12-månadersbasis, har ökat med 7 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Tack vare förbättrade hyresintäkter i fastighetsportföljen blev värdeuppgången drygt 300 miljoner kronor.

Nära kunddialog

Vi har en god och nära dialog med alla våra hyresgäster och stöttar på olika sätt dem som har drabbats hårdast av pandemin. Sedan i maj och ännu tydligare i juni ser vi en positiv utveckling i takt med att länder och verksamheter öppnas och kommer igång igen. Antalet förfrågningar från våra kunder kring hyreslättnader har minskat.

Begränsade effekter av Covid-19

För tredje kvartalshyran har vi kommit överens om månatlig hyresbetalning istället för kvartalsvis motsvarande ett belopp om 30 miljoner kronor. Vi har beviljat hyresrabatter om 16 miljoner kronor mot att vi i gengäld har förlängt hyresavtalet och/eller höjt hyran under den resterande hyresperioden. Vi har beviljat anstånd med hyresbetalning för tredje kvartalshyran om 4 miljoner kronor mot en avbetalningsplan på 12 till 24 månader. Beviljade hyresrabatter motsvarar knappt 3 procent av den tredje kvartalshyran, vilket är lägre än hyresrabatter för andra kvartalet. Betalningsinflödet för den tredje kvartalshyran är i stort i linje med tidigare kvartal.

Stabil finansiell ställning

Kungsleden står stabilt finansiellt med en soliditet per den 30 juni på 44,1 procent och en belåningsgrad på 45,3 procent. Vi har inga obligations- eller banklåneförfall under 2020. Samtidigt har vi kassa och tillgängliga kreditfaciliteter om 2,8 miljarder kronor för att kunna hantera samtliga återstående förfall på kapitalmarknaden under 2021. I slutet på juni bekräftade Moody´s vår investment grade rating med oförändrat stabila utsikter.

Kungsledens fastighetsportfölj, som nu uppgår till 39 miljarder kronor, utgörs till 75 procent av kontor och 15 procent av logistik, lager och industri. Cirka 4 procent av fastighetsvärdet utgörs av detaljhandel varav merparten är livsmedel, lågprishandel och bygg- och inredningshandel. Vi har en väldiversifierad kundmix och våra kunder representerar ett tvärsnitt av svenskt näringsliv. Den genomsnittliga återstående hyresperioden uppgår till 5,6 år för våra tio största hyresgäster. Ser vi till hela portföljen utgör hyresgäster inom offentlig sektor cirka 15 procent av hyresvärdet och den genomsnittliga återstående hyresperioden uppgår till strax över fyra år.

Gradvis återhämtning i marknaden

Vi tror att den återhämtning vi ser i marknaden blir försiktig och gradvis. Vi startar på en lägre nivå, med prognostiserad negativ BNP-utveckling på 4 till 6 procent för 2020 enligt de flesta bedömare. Vi följer marknadsutvecklingen noga, och har fokus på riskerna och hanteringen av dessa.

Vi ser i dagsläget en god efterfrågan i hyresmarknaden på kontor, lager och industri och har en stark pipeline av potentiella nyuthyrningar att komma i mål med under andra halvåret.

Alla våra pågående projekt löper på bra och inom ramen för satta tidplaner och investeringsbudgetar. Vi fortsätter med lönsamma investeringar i våra projekt och förvaltnings-fastigheter i takt med att dessa hyrs ut på goda hyresnivåer. När dessa investeringar färdigställs kommer de att bidra till Kungsledens tillväxt i hyra, driftnetto och fastighetsvärde framåt.

Det har varit en utmanande tid för många sedan virusutbrottet och vi hoppas nu att vi successivt kan återvända till det normala. Stort tack till våra kunder och hyresgäster, medarbetare och aktieägare för ert engagemang, lojalitet och förtroende!”

Presentation av delårsrapport

Kungsleden presenterar bokslutet för investerare, kapitalförvaltare, analytiker och media den 8 juli 2020 kl 08.45. Presentationen finns tillgänglig från kl 08:00 här.

Presentationen är på engelska och sker via telefonkonferens och audiosändning på här.

Telefonnummer till konferensen:

SE: +46 8 505 58 375
UK: +44 333 300 92 63
US: +1 83 324 984 03

För mer information, vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Ylva Sarby Westman, vice vd och CFO Kungsleden | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

Denna information är sådan information som Kungsleden AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juli 2020 kl 07.00 CET.

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 30 juni 2020 ägde vi 210 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 39 387 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se