Gå till huvudinnehåll

2023-09-04 | 09:02

Castellum klimatanpassar fastigheter

Hållbarhet Sverige

Hela samhället påverkas av klimatkrisen. Fastighetsbranschen står inför särskilt stora utmaningar med ett framtida ändrat klimat där exempelvis skyfall kan leda till översvämningar som kan förstöra byggnader. Men också värmeböljor kan orsaka bränder och sättningar i marken som kan leda till ras och skred vilka orsakar skador på byggnader. Det går dock att minska risken för skador. Castellum visar vägen.

Under hösten 2022 genomförde Castellum en klimatriskanalys av hela sitt fastighetsbestånd i Sverige, Danmark och Finland. Detta för att kunna identifiera vilka fastigheter som löper störst risk att påverkas av klimatförändringarna. Analysen visade att 7 procent av beståndets värde är mer utsatt. Nästa steg i processen är att genomföra utförligare analyser av de berörda fastigheterna och vidta de åtgärder som krävs för att klimatsäkra dem.

Castellum förbereder sig för det värsta 

Castellum ser på arbetet med klimatanpassning som absolut nödvändigt för sin framtida lönsamhet. Man kan lite se det som att Castellum hoppas på det bästa men anpassar sig för det värsta. Klassisk riskkontroll med andra ord. Det menar i alla fall Filip Elland, som är hållbarhetschef på Castellum. Han menar att för att lyckas krävs det att hela samhället följer med på klimatanpassningsresan – och det är långt kvar. Även om mycket positivt har kunnat åstadkommas från myndighetshåll, inklusive initiativ på EU-nivå, efterfrågar Filip Elland mer konkret handling.

 


Med sitt utsatta läge vid Göta älv, har det nybyggda kontorshuset 
Emigranten i centrala Göteborg klimatsäkrats. Fastigheter som 
anpassats till det förändrade klimatet får ett högre marknadsvärde 
eftersom risken att de ska skadas av klimatförändringar minskar. 

Ett konkret exempel på hur Castellum klimatsäkrar sina fastigheter är det nybyggda kontorshuset Emigranten i centrala Göteborg. Det ligger bara några stenkast från Masthuggskajen och Göta älv, på en plats som i början av 1600-talet var en masthamn för flottan. En mycket attraktiv men utsatt plats för väder och vind. Genom att installera vattenlarm som går till elcentralen i fastigheten har fastigheten gjorts mer klimatsäker. Förhoppningen är att även skyddsvallar vid älven kommer att byggas för att hindra framtida översvämningar.

Ekonomi och hållbarhet går hand i hand 

Genom att klimatsäkra fastighetsbeståndet som Castellum gör kan fastigheterna även blir mer energieffektiva och klassas som gröna enligt EU:s taxonomiförordning. Det kan ge lägre upplåningskostnader. Fastigheter som bättre anpassas till det förändrade klimatet får också ett högre marknadsvärde eftersom risken att de ska skadas av klimatförändringar minskar. Klimatsäkring av fastigheter är ett bra exempel på där ekonomi och hållbarhet drar åt samma håll. Vad som är bra ekonomiskt är även bra för miljön och klimatet.

 


Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum.

Mer att läsa

2022-12-17

Castellum skriver under för klimatet - igen

2022-11-27

5 enkla tips för minskad energianvändning

2022-11-14

Hus för hus – svenska fastighetsbolag går samman i gemensamt initiativ för energibesparing

2022-09-28

Castellum anlägger solcellsanläggning nummer 70