Gå till huvudinnehåll

2021-07-08 | 13:11

Tre nyckelfrågor för framtidens lokaler

Sverige Hållbarhet Effektstrategi

Visualisering av fastighet.

På Castellum vill vi ha koll på det som gäller och det som är på gång. Rapporten Den Hållbara Hyresvärden togs fram för att bättre förstå hyresgästers ambitioner inom hållbarhet, hur dessa ambitioner avspeglas i valet av lokaler och hur vi som hyresvärd kan stödja och samarbeta med hyresgästerna för att nå bättre hållbarhetsprestanda. Just nu ser vi tre nyckelfrågor för framtidens hållbara lokaler.

1. Klimatneutralitet

Bygg- och fastighetssektorerna står för en betydande del av samhällets sammantagna negativa miljöpåverkan. Därmed spelar Castellum samt kollegorna i vår egen och i angränsande branscher stor roll för att nå uppsatta mål om hållbara fastigheter, städer och samhällen. En viktig nyckel till att lyckas minska den negativa påverkan är omställningen till cirkulära resurs- och materialflöden. Det handlar om att minimera uttaget av nya resurser genom att designa och bygga bort avfall, återbruka material och produkter samt satsa på maximal återvinning.

Så jobbar Castellum för klimatneutralitet

Castellum har siktet inställt på att minska resursanvändningen och koldioxidutsläppen som orsakar den globala uppvärmningen. Vi arbetar hårt för att bli klimatneutrala till år 2030, bland annat genom att ställa krav på klimatreduktion i våra projekt. Bland våra andra insatser märks att öka andelen förnybar energi och effektivisera energianvändningen, värna biologisk mångfald samt att premiera återbruk och använda material med hög andel återvunnet innehåll. Centralt för vår satsning på resurser och material är att skapa förutsättningar för våra hyresgäster att nå sina resurs- och miljömål.

2. Fossilfri energi och elektrifiering

För att Sverige ska nå målet om nettonoll utsläpp av växthusgaser till 2045 krävs en omställning från fossila bränslen, framför allt inom industri och transporter. I dagsläget står fossila bränslen för runt 80 procent av världens energianvändning. Det säger sig självt att det måste gå undan om klimatmålen ska nås. När industrier och transporter ställer om till eldrift är fastighetsbranschen med och bygger och driftar den infrastruktur som krävs.

Så jobbar Castellum för fossilfri energi och elektrifiering

Vi märker att laddinfrastruktur är och håller på att bli en avgörande faktor då bolag ska välja lokaler. Energieffektiva installationer, solceller, energilagring och smart styrning är också viktigt. Genom 100 på sol, vår satsning på att installera 100 solcellsanläggningar till 2025, bidrar vi till försörjningen av förnybar el. För Castellum är det givet att stödja elektrifieringen och elsystemet. För att avlasta landets ansträngda elsystem har vi tagit initiativ till en effektstrategi tillsammans med fem energibolag. Effektstrategin ska svara på hur vi som fastighetsägare kan stötta Sveriges elsystem och gå från att vara en passiv elkonsument till att bli en resurs för systemet. Just nu pågår fem pilotprojekt på olika platser i landet.

3. Välbefinnande och hållbart arbetsliv

Vi tillbringar 90 procent av vår vakna tid inomhus. Den fysiska och sociala miljön påverkar oss människor i stor utsträckning. För många är kommersiella lokaler arbetslivets främsta arena – det är hos oss och andra fastighetsägare som människor jobbar och skapar resultat. Därför är vår verksamhet inte begränsad till att hyra ut och förvalta yta. Vi bidrar i allra högsta grad till att skapa det hållbara arbetslivet.

Så jobbar Castellum för välbefinnande och hållbart arbetsliv

Välbefinnande är ett av Castellums fokusområden, med målet att främja hälsa och produktivitet. Vi jobbar på två fronter – internt med våra anställda och i relation till våra hyresgäster och deras medarbetare. Exempelvis jobbar vi med WELL-certifiering som är den enda internationella byggstandarden som väger in människors välbefinnande i arbetslivet. För oss är jämställdhet och mångfald viktiga förutsättningar. Den som känner sig välkommen och uppskattad har kraft att vara kreativ och produktiv. Vår senaste satsning är permanent flexibilitet för alla medarbetare. När hela arbetslivet står inför en omdaning gör vi bäst i att själva praktisera förändringen.

Mer att läsa

2021-12-01

Därför behöver vi en gemensam effektstrategi

2023-09-04

Castellum klimatanpassar fastigheter

2023-01-25

Hur påverkas jag om Svenska kraftnät beslutar att elen måste kopplas bort?

2022-12-17

Castellum skriver under för klimatet - igen