Gå till huvudinnehåll

2023-03-23 | 19:15 (CET)

Årsstämma i Castellum Aktiebolag

Regulatoriskt

Castellum Aktiebolag har hållit årsstämma torsdagen den 23 mars 2023. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga framlagda förslag.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2022.

Utdelning
Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas.

Bolagsordning
Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen i syfte att anpassa gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen mot bakgrund av styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare. Vidare beslutade stämman att ändra bolagsordningen så att bolagsstämma, utöver att kunna hållas i Göteborg, även ska kunna hållas i Stockholm.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och beslutade om omval av Per Berggren, Anna-Karin Celsing, Henrik Käll och Leiv Synnes samt om nyval av Louise Richnau och Ann-Louise Lökholm-Klasson som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Till styrelseordförande valdes Per Berggren.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna skall utgå enligt följande:

    • Styrelsens ordförande: 1 110 000 kr.

    • Envar av övriga styrelseledamöter: 450 000 kr.

    • Ordföranden i People Committee: 100 000 kr.

    • Envar av övriga ledamöter i People Committee: 75 000 kr.

    • Ordföranden i revisionsutskottet: 220 000 kr.

    • Envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet: 105 000 kr.

    • Styrelseledamot som är anställd i bolaget ska inte uppbära styrelsearvode.

Revisor
Årsstämman beslutade att utse Deloitte till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Deloitte har meddelat att Harald Jagner fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn beslutades under mandattiden att utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens instruktion
Årsstämman beslutade om antagande av uppdaterad instruktion för valberedningen.

Ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier motsvarande högst tio procent (10 %) av bolagets aktiekapital vid tidpunkten för det första utnyttjandet av bemyndigandet, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare, i syfte att stärka bolagets finansiella ställning. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras genom beslut med stöd av bemyndigandet ska uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om cirka 10 miljarder kronor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Sådana förvärv och överlåtelser får ske i syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde och/eller att kunna överlåta egna aktier som likvid för att helt eller delvis finansiera eventuella framtida fastighetsinvesteringar och/eller förvärv av fastighetsbolag/-rörelse eller som likvid i samband med avtal om förvärv alternativt att anskaffa kapital till sådana investeringar och/eller förvärv. Förvärv av aktier får ske med högst så många egna aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst tio procent (10 %) av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelser av egna aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Minskning av aktiekapitalet genom indragning av Castellums egna aktier
Årsstämman beslutade slutligen om att minska Castellums aktiekapital med ett belopp om 8 665 500 kronor genom indragning av 17 331 000 egna aktier. Minskningsbeloppet ska avsättas till fritt eget kapital. Beslutet om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier är villkorat av att styrelsen utnyttjar det bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission som årsstämman har beslutat om.

För mer information vänligen kontakta:
Per Berggren, styrelseordförande, Castellum Aktiebolag, 070-553 80 48
Joacim Sjöberg, verkställande direktör, Castellum Aktiebolag, 08-503 052 00

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Castellums webbplats, www.castellum.se.

Dokument och filer

Årsstämma i Castellum Aktiebolag (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden