Gå till huvudinnehåll

2020-11-13 | 16:30 (CET)

Castellum förvärvar fastighetskoncern i Helsingfors

Regulatoriskt

Castellum Saxborn
Genom bolagsförvärv av finska fastighetskoncernen Lindström Invest har Castellum förvärvat en fastighetsportfölj i Helsingfors. Transaktionen genomförs som en apportemission.

Portföljen omfattar fem kontorsfastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar area om cirka 36 000 kvm. Förvärvspriset uppgår till 150 MEur inklusive omkostnader om 7 MEur, varav 81 MEur betalas via apportemission och resterande motsvarande övertagande av skulder.

Samtliga fastigheter ligger väl samlade i Kalasatama, ett tidigare hamnområde som Helsingfors stad nu utvecklar till en stadsdel avsedd för 25 000 nya invånare och med 10 000 nya arbetsplatser. Kalasatama ligger 2 km nordost om CBD Helsingfors, som nås på sex minuter med tunnelbana från Kalasatama. Byggnaderna innehåller högkvalitativa kontorslokaler samt konferenscenter.

"Det känns väldigt bra att öka vår närvaro i Helsingfors med denna affär. Som stor aktör på den kommersiella fastighetsmarknaden ser vi ett växande intresse för utvecklingen i alla Nordens större städer. Kalasatama har stor potential att bli ett verkligt dynamiskt område. Genom att ta plats där stärker vi vår position markant i Helsingfors, där vi även har för avsikt att expandera ytterligare. Initialt ger affären ingen synlig påverkan på förvaltningsresultat och substansvärde kr/aktie, men vi förväntar oss att den bidrar till att öka Castellums långsiktiga tillväxt", säger Henrik Saxborn, verkställande direktör i Castellum.

Transaktionen genomförs som en apportemission, innebärande att säljarna tillskjuter samtliga aktier i Lindström Invest Oy mot erhållande av 4 061 745 nyemitterade aktier i Castellum till en teckningskurs om 203,64 kronor per aktie, motsvarande ett totalt värde om cirka 827 Mkr kronor. Teckningskursen har fastställts genom en beräkning av den volymvägda genom­snitts­kursen för Castellumaktien på Nasdaq Stockholm under de tio handelsdagar som närmast föregår dagen för transaktionens genomförande, vilket har skett idag genom samtida undertecknande och tillträde. Beslut om apportemission har fattats av styrelsen i Castellum med stöd av bemyndigande från årsstämman 2020. Apportemissionen medför en utspädning för existerande aktieägare om cirka 1,5 procent.

Affären i sammandrag:
Castellum förvärvar Lindström Invest Oy från dess ägare
Förvärvspris: 150 MEur
Tillträdesdag: 13 november 2020
Genomsnittlig kontraktslängd: 2,8 år
Hyresvärde: ca 11 MEur år 2021
Större hyresgäster: Lindström Oy, Suomen Asiakastieto Oy, Nordic Morning Oy
Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad: 36 000 kvm, 86%

Antal nya Castellumaktier: 4 061 745

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2020 kl. 16.30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, tel 0706-94 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 98 miljarder kronor. Vi finns i 17 svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om ­4,3miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimat­neutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och bygg­bolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellum­aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.  
En värd bortom det förväntade.

www.castellum.se

Dokument och filer

Release (PDF) Castellum Saxborn (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden