Gå till huvudinnehåll

2022-11-16 | 08:00 (CET)

Kallelse till extra bolagsstämma i Castellum AB (publ)

Regulatoriskt

Aktieägarna i Castellum AB (publ), org. nr 556475-5550, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 8 december 2022.

Styrelsen har beslutat att den extra bolagsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan.

 

Anmälan m m

Aktieägare som vill delta i stämman genom poströstning ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 30 november 2022, dels ha anmält sitt deltagande i stämman senast onsdagen den 7 december 2022 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt anvisningarna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till extra bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

 

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, utöver att anmäla sig genom att avge sin förhandsröst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per onsdagen den 30 november 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som för­valtaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter onsdagen den 30 november 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genom­förandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Castellums hemsida, www.castellum.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 7 december 2022. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Castellum AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges per e-post och ska då skickas till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange ”Castellum AB – förhandsröstning” i ämnesraden). Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Sådana elektroniska röster måste avges senast onsdagen den 7 december 2022.

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (d v s förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

 

Fullmakt

Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt underteck­nad av aktieägaren biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Castellums hemsida, www.castellum.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska regist­reringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas förhandsröstningsformuläret.

 

Handlingar

Information om ledamoten som föreslås till Castellums styrelse, valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelseledamot samt valberedningens fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.castellum.se, samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som hos Bolaget begär det.

 

Antal aktier och röster

Vid datumet för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 345 731 968 aktier och röster i bolaget, varav bolaget innehar 17 331 000 egna aktier.

 

Ärenden

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Fastställande av dagordning.
  4. Val av en eller två justerare.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
  7. Val av ny styrelseledamot.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 2

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.

Punkt 4

Styrelsen föreslår Johannes Wingborg representerande Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ), eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar, till att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

 

Valberedningens förslag till beslut

Punkt 1

Valberedningen föreslår att advokat Pontus Enquist väljs till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Punkt 6

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter.

Punkt 7

Valberedningen föreslår att Leiv Synnes väljs till ordinarie ledamot av styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Leiv Synnes har meddelat valberedningen att han avstår arvode fram till årsstämman.

Leiv Synnes, född 1970, är anställd vid Akelius Residential Property AB (publ) sedan 2004. Synnes är CFO sedan 2014 och Vice President sedan 2020. Åren 2010-2014 var han Head of Business Development och åren 2004-2014 Treasurer. Synnes är svensk medborgare, bosatt i Täby och civilekonom från Umeå Universitet. Leiv är styrelseledamot i flertalet bolag inom Akeliuskoncernen, bland annat Akelius Fonder Ltd, Akelius Invest Ltd och Akelius Språkkurs AB.

Närmare uppgifter om den föreslagna ledamoten kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.castellum.se.

 

Övrigt

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Castellum senast tio dagar före den extra bolagsstämman, d v s senast den 28 november 2022, till adress Castellum AB, ”Extra bolagsstämma”, Box 70414, 107 25 Stockholm eller via e-post till info@castellum.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Castellums hemsida, www.castellum.se och på Castellums huvudkontor, Hangövägen 20, plan 4, Stockholm, senast fem dagar innan stämman, d v s senast den 3 december 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.


Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.


 

 

Göteborg i november 2022
CASTELLUM AB (publ)
Styrelsen

 

Dokument och filer

Release (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden