Gå till huvudinnehåll

2020-11-26 | 09:00 (CET)

Kallelse till extra bolagsstämma i Castellum AB (publ)

Regulatoriskt

Aktieägarna i Castellum AB (publ), org. nr 556475-5550, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 21 december 2020.

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smitt­spridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom förhands­röstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktie­ägares utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Anmälan m m
Aktieägare som vill delta i stämman genom poströstning ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 december 2020, dels ha an­mält sitt deltagande i stämman senast fredagen den 18 december 2020 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt anvisningarna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att för­hands­rösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till extra bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver att anmäla sig genom att avge sin förhandsröst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktie­boken per fredagen den 11 december 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. röst­rättsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som för­valtaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter fredagen den 11 december 2020 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genom­förandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Castellums hemsida, www.castellum.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast fredagen den 18 december 2020. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Castellum AB (publ), "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges per e-post och ska då skickas till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange "Castellum AB - förhandsröstning" i ämnesraden). Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Sådana elektroniska röster måste avges senast fredagen den 18 december 2020.

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (d v s förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor fram­går av förhandsröstningsformuläret.

Fullmakt

Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt under­teck­nad av aktieägaren biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns till­gängligt på Castellums hemsida, www.castellum.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska regist­rerings­bevis eller annan behörighetshandling biläggas förhandsröstningsformuläret.

Handlingar

Förslag beträffande punkten 6 nedan finns tillgängligt på bolagets kontor på Östra Hamngatan 16, Göteborg, och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Ovan nämnd handling finns också tillgänglig på bolagets hemsida www.castellum.se och kommer att läggas fram på stämman.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 277 262 911 aktier och röster. Vid utfärdandet av denna kallelse innehar bolaget 170 203 egna aktier.

Ärenden

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Fastställande av dagordning.
  4. Val av en eller två justerare.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Beslutsförslag

Punkt 1
Till ordförande vid stämman föreslår styrelsen advokaten Johan Ljungberg eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 2

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.

Punkt 4

Styrelsen föreslår Mats Gustafsson representerande Lannebo Fonder, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar, till att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom överlåtelse (apport) till Castellum av aktier i Entra ASA med anledning av Castellums offentliga uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Entra ASA.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre ändringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Övrigt
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels för­håll­anden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhåll­ande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Castellum senast tio dagar före extra bolagsstämman, d v s senast den 11 december 2020, till adress Castellum AB, "Extra bolagsstämma", Box 2269, 403 14 Göteborg eller via e-post till info@castellum.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Castellums hemsida, www.castellum.se och på Castellums huvudkontor, Östra Hamngatan 16, Göteborg, senast fem dagar innan stämman, d v s senast den 16 december 2020. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
 

Göteborg i november 2020
CASTELLUM AB (publ)
Styrelsen

Dokument och filer

Release (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden