Gå till huvudinnehåll

2023-06-14 | 10:00 (CEST)

Kallelse till extra bolagsstämma i Castellum Aktiebolag

Regulatoriskt

Aktieägarna i Castellum Aktiebolag, org. nr 556475-5550 ("Castellum" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 13 juli 2023 kl. 13:00 på Castellums huvudkontor på Hangövägen 20, plan 4, Stockholm. Entrén öppnas kl. 12:30.

Styrelsen har, i enlighet med 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägare som inte vill eller kan närvara vid den extra bolagsstämman ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning. Följaktligen kan aktieägare välja att utöva sin rösträtt vid den extra bolagsstämman genom att närvara personligen, genom ombud eller genom poströstning.

Anmälan m.m.

A) Deltagande i stämmolokalen

Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

• dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 5 juli 2023,

• dels ha anmält sitt deltagande i stämman senast fredagen den 7 juli 2023 (helst före kl. 16:00). Anmälan om deltagande vid den extra bolagsstämman kan ske per post till Castellum Aktiebolag, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon till 08–401 43 76 eller via Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Vid anmälan ska uppges namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

För den som önskar företrädas av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas anmälan och uppvisas på stämman. Castellum tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats, www.castellum.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas.

B) Deltagande genom poströstning

Den som önskar delta vid den extra bolagsstämman genom poströstning ska

• dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 5 juli 2023,

• dels ha anmält sitt deltagande i den extra bolagsstämman senast fredagen den 7 juli 2023 genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt alternativ A) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte är tillräckligt för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.castellum.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Castellum Aktiebolag, ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange ”Castellum Aktiebolag – poströstning” i ämnesraden). Ifyllt och undertecknat formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast fredagen den 7 juli 2023. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Castellums webbplats, www.castellum.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i den extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, utöver att anmäla sig, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 5 juli 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast fredagen den 7 juli 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägarens rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare erinras om rätt att vid den extra bolagsstämman erhålla upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid stämman om de anser att detta kan ske utan väsentlig skada för Castellum.

Ärenden

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Fastställande av dagordning.

4. Val av en eller två personer att justera protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Fastställande av antalet styrelseledamöter.

7. Fastställande av arvoden till styrelsen.

8. Val av ny styrelseledamot.

9. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 4 – Val av en eller två personer att justera protokollet.

Styrelsen föreslår Johan Henriks, representerande Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ) eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar, till att justera protokollet.

Valberedningens förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid den extra bolagsstämman.

Valberedningen föreslår att advokat Erik Persson väljs till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Punkt 6 – Fastställande av antalet styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter.

Punkt 7 – Fastställande av arvoden till styrelsen.

Valberedningen föreslår att arvoden till styrelsen ska kvarstå i enlighet med årsstämmans beslut den 23 mars 2023.

Punkt 8 – Val av ny styrelseledamot.

Valberedningen föreslår att Pål Ahlsén väljs till ordinarie ledamot av styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Pål Ahlsén är född 1972 och är svensk medborgare. Pål Ahlsén är sedan 2023 styrelseordförande i Akelius Residential Property AB (publ) och har tidigare varit VD och koncernchef på Akelius Residential Property AB (publ). Pål Ahlsén har tidigare även varit Tysklandschef och arbetat inom affärsutveckling på Akelius Residential Property AB (publ). Pål Ahlsén har en magisterexamen i nationalekonomi från Stockholms universitet. Pål Ahlsén äger inga aktier i Castellum Aktiebolag.

Närmare uppgifter om den föreslagna ledamoten finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.castellum.se.

Övrig information

Antal aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse finns det totalt 492 601 452 aktier och röster i Bolaget. Castellum innehar inga egna aktier.

Handlingar

Valberedningens fullständiga förslag till beslut, uppgifter om den föreslagna styrelseledamoten och motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelseledamot finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.castellum.se och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i juni 2023
CASTELLUM AKTIEBOLAG
Styrelsen

Dokument och filer

Kallelse till extra bolagsstämma i Castellum Aktiebolag (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden