Gå till huvudinnehåll

2023-09-28 | 08:00 (CEST)

Valberedning inför Castellums årsstämma 2024

Regulatoriskt

Valberedningen inför Castellum Aktiebolags årsstämma 2024 har konstituerats i enlighet med valberedningsinstruktionen som antogs av årsstämman 2023.

Enligt valberedningsinstruktionen ska valberedningen utses genom att Castellums styrelseordförande kontaktar de till röstetalet fyra största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti, eller de på annat sätt kända största ägarna, och ber dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Vill sådan aktieägare inte utse en ledamot, tillfrågas den till röstetalet störta ägarregistrerade, eller på annat sätt kända, aktieägaren som står på tur, o.s.v.

Efter att styrelsens ordförande har varit i kontakt med de största aktieägarna består valberedningen inför årsstämman 2024 av följande ledamöter:

• Kerstin Engström, utsedd av Akelius Residential Property
• Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fonder
• Helen Fasth Gillstedt, utsedd av Handelsbanken Fonder
• Richard Torgerson, utsedd av Nordea Fonder
• Per Berggren, styrelsens ordförande

Valberedningen representerar tillsammans cirka 24,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Castellum. Valberedningens ledamöter kommer att utse en av ledamöterna att vara valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2024 avseende stämmans ordförande, antal styrelseledamöter, styrelseledamöter och styrelseordförande, revisorer samt arvoden till styrelseledamöter och revisorer. Valberedningen ska även, vid behov, lämna förslag på ändringar av valberedningsinstruktionen.

Castellums aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 19 mars 2024, till Castellum Aktiebolag, Att. Per Berggren, Box 2269, 403 14 Göteborg, alternativt via mejl till per.berggren@castellum.se.

Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2024 och på bolagets webbplats. Årsstämman i Castellum Aktiebolag kommer att hållas i Göteborg den 7 maj 2024.

För mer information vänligen kontakta:
Per Berggren, styrelsens ordförande, Castellum Aktiebolag, 070-553 80 48

Dokument och filer

Valberedning inför Castellums årsstämma 2024 (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden