Gå till huvudinnehåll

2021-02-02 | 08:00 (CET)

Valberedningen i Castellums förslag till styrelse

Regulatoriskt

Castellum har erhållit följande förslag från valberedningen inför årsstämman den 25 mars 2021.

Valberedningen, representerad av dess majoritet bestående av Patrik Essehorn, Magnus Strömer samt Christina Tillman, föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sju och att omval ska ske av Per Berggren, Christina Karlsson Kazeem, Zdravko Markovski och Joacim Sjöberg. Vidare föreslås nyval av Rutger Arnhult, Anna Kinberg Batra och Anna-Karin Celsing. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Rutger Arnhult.

Valberedningen anser att de förslagna ledamöterna tillsammans kommer att bilda en mycket stark styrelse med en bred och djup kompetens inom för Castellums verksamhet högst relevanta områden. Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen kommer medverka till att skapa långsiktiga värden för Castellums samtliga aktieägare. Vidare representerar den föreslagna styrelsesammansättningen både mångsidighet och mångfald, innefattande en jämn könsfördelning.

Styrelseledamöter föreslagna för nyval av majoriteten i valberedningen

Rutger Arnhult, född 1967, har en civilekonomexamen från Lund och har extensiv erfarenhet och expertis inom fastighetsbranschen. Rutger Arnhult är för närvarande styrelseordförande i M2 Asset Management AB, verkställande direktör i Klövern AB och styrelseledamot i Corem AB och Klövern AB.

"Castellum har varit ett stort innehav i min investeringsportfölj under lång tid nu, och tiden är mogen för mig att släppa mina uppdrag i Klövern och Corem. Dessa bolag är idag självgående, och jag ser att jag kan bidra bäst där jag behövs mest, inom Castellum. Castellum kommer att vara mitt fulla fokus från nu, och jag är väldigt laddad att få leda det kanonteam som styrelsen utgör", säger Rutger Arnhult.

Anna Kinberg Batra, född 1970, är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har politisk erfarenhet från samtliga nivåer från kommunalt till internationellt, däribland som ordförande för riksdagens finansutskott och partiordförande för Moderaterna. I dag arbetar hon med företagande och samhällsförändring som bland annat ordförande för Soltech Energy, ledamot i Carasent, SJR och Swedish Space Corporation, utredare av statens roll på betalningsmarknaden samt krönikör i Dagens Industri. Tidigare har Batra även varit bland annat ledamot i styrelserna för Avanza pension, Collector och Fryshuset, medgrundare av talangnätverket Nova, rådgivare till SSE Business lab, konsult på Prime PR och informationschef på Stockholms Handelskammare.

"Fastighetsbranschen har en viktig roll både i ekonomin som helhet och för byggandet av ett hållbart samhälle, där Castellum är en av Nordens allra främsta aktörer. Jag ser fram emot att kunna bidra med förståelse för interaktionen mellan politik och näringsliv i Sverige och internationellt, och med erfarenhet även från solenergibranschen där det redan märks hur Castellum menar allvar med hållbarhetsarbetet", säger Anna Kinberg Batra.

Anna-Karin Celsing, född 1962, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.  Anna-Karin Celsing har en bakgrund inom bank, finans och investerarrelationer. Hon har tidigare varit chef för Investerarrelationer på Swedbank och även ingått i koncernledningen på Ratos som informationschef. Vidare har Anna-Karin Celsing lång erfarenhet av styrelsearbete inom såväl noterade som privatägda bolag samt inom offentlig sektor. Anna-Karin Celsing har bland annat suttit i styrelsen för Finansinspektionen, Kungliga Operan och Tengbom Arkitekter AB. Hon har även varit ordförande för SVT. För närvarande sitter Anna-Karin Celsing i styrelsen för bland annat Carnegie Investment Bank, Volati AB, Landshypotek Bank AB, OX2 AB, Lannebo Fonder AB och Tim Bergling Foundation.

"Castellum är redan idag ett välskött bolag med en bra strategi och höga ambitioner runt en nordisk expansion. Jag hoppas kunna bidra med min erfarenhet och kunskap inom bank-, finans- och kapitalmarknadsfrågor så att dessa ambitioner nu förverkligas", säger Anna-Karin Celsing.

Motivering till valberedningens förslag till styrelse

Valberedningens bedömning är att styrelsearbetet i Castellum fungerat väl. I samband med att Charlotte Strömberg, Anna-Karin Hatt, Christer Jacobsson och Nina Linander avböjt omval har valberedningen övervägt vilka egenskaper och kompetenser som bör kompletteras styrelsen samt hur den kontinuerliga förnyelseprocessen inom styrelsen bäst bör genomföras.

Valberedningen anser att nu föreslagna styrelseledamöter besitter en god kompetens och omfattande erfarenhet bl.a. inom frågor rörande förvärv, förvaltning och utveckling av fastigheter, kapitalmarknad, finansiering, samhällsbyggnad, hållbart företagande, förändrade kundbeteenden och skapande av långsiktigt aktieägarvärde samt styrelsearbete i allmänhet. Rutger Arnhult, Anna Kinberg Batra och Anna-Karin Celsing bedöms kunna tillföra kompetens och erfarenhet inom flera av de områden som nämnts ovan och bedöms därmed väsentligt kunna fördjupa styrelsens kompetensområden och erfarenhet. Sammantaget anser valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna formar en styrelse som tillsammans har den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till Castellums verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningens förslag innebär att styrelsen har fyra män och tre kvinnor. 

I samband med valberedningens framtagande av sitt förslag har det förekommit omfattande diskussioner huruvida Rutger Arnhult bör sitta i styrelsen för Castellum, framför allt vad gäller risker för intressekonflikter.

Inom styrelsen i Castellum har det historiskt förekommit att nuvarande ledamöter varit i situationer med intressekonflikter, bl.a. vid byggprojekt samt försäljning av fastighet. Men enligt uppgift har dessa hanterats av styrelsen och relevanta styrelseledamöter på lämpligt sätt.

Det är valberedningens uppfattning att Rutger Arnhult är en synnerligen erfaren och kompetent person inom fastighetsbranschen. Valberedningen anser att det är viktigt att ägare aktivt agerar på bolagsstämmor, i valberedningar samt i styrelser. Detta stöds även av Svensk kod för bolagsstyrning. Det har enligt valberedningens uppfattning saknats aktiva ägare i styrelsen i Castellum. Rutger Arnhult har varit delaktig i att skapa stora värden för samtliga aktieägare i bl.a. Corem Property Group AB (publ) samt Klövern AB (publ). Rutger Arnhult har som en konsekvens av valberedningens förslag meddelat att han kommer att avgå som verkställande direktör i Klövern samt avgå som styrelseledamot i Corem och Klövern, senast samma dag som han röstas in som ordförande i Castellum. Det är valberedningens uppfattning att Rutger Arnhult genom dessa åtgärder inte ska anses vara i intressekonflikt, jävssituation eller agera i strid med andra principer i aktiebolagslagen eller Svensk kod för bolagsstyrning.

Skulle någon ledamot i något fall vara i en situation med motstridiga intressen gäller aktiebolagslagens bestämmelser i dessa frågor. Därtill tillämpar Castellum Svensk kod för bolagsstyrning med dess rekommendationer om sammansättning av styrelse där beroendesituationer ska beaktas. Valberedningen är övertygad om att styrelsen kan hantera eventuella jävssituationer som skulle kunna komma att uppstå lika väl som skett historiskt.

Valberedningen anser att med beaktande av de förslag till ledamöter som lämnas, att styrelsen totalt sett kommer att bli en mycket stark styrelse med en bred och djup kompetens inom för Castellums verksamhet relevanta områden. Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen kommer medverka till att skapa långsiktiga värden för Castellums samtliga aktieägare.

Annat förslag rörande styrelsesammansättning

Vincent Fokke och Charlotte Strömberg har den 27 januari 2021 publicerat ett annat förslag till styrelsesammansättning än den valberedningen föreslår.

För ytterligare information kontakta:
Patrik Essehorn, ordförande i valberedningen, patrik.essehorn@walthon.se och 0708 82 03 75

Om Castellum 
Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 103 miljarder kronor. Vi finns i 17 svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 4,4miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimat­neutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellum­aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
En värd bortom det förväntade.

www.castellum.se

Dokument och filer

Pressmeddelande 210202 (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden