Castellum förvärvar för 233 Mkr och säljer för 81 Mkr

Genom helägda dotterbolag har Castellum förvärvat 14 fastigheter för
233 Mkr och sålt fyra fastigheter för 81 Mkr.

I området Tunbytorp i Västerås har förvärvats 13 kommersiella
fastigheter om totalt 45 500 kvm för sammanlagt 212 Mkr.
Fastighetsbeståndet består av såväl kontors- och butiks-lokaler som
lager- och industrilokaler. Fastigheterna är i princip fullt uthyrda
och tillträde kommer att ske under juni månad.

I Kungsbacka har förvärvats och tillträtts en kommersiell fastighet
om 4 000 kvm för 21 Mkr. Fastigheten var vid förvärvstillfället helt
tom och är belägen i Hede-området där bolaget sedan tidigare äger ett
antal fastigheter.

I Helsingborg har, med frånträde per 1 juni, sålts tre
bostadsfastigheter till nybildade bostadsrättsföreningar om
sammanlagt 5 200 kvm. Den sammanlagda försäljningssumman uppgick till
74 Mkr vilket med 15 Mkr översteg det verkliga värdet och med 34 Mkr
det bokförda värdet per 31 december 2004.

I Alvesta har sålts en kommersiell fastighet om 6 800 kvm.
Försäljningssumman uppgick till 7 Mkr vilket motsvarade bokfört värde
och med 2 Mkr understeg det verkliga värdet per 31 december 2004. I
och med denna försäljning har bolaget inga fastigheter i Alvesta.

På Castellums hemsida finns fastighetsbeteckningar och adresser
redovisade för såväl förvärv som försäljningar gjorda under året.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till drygt 19 miljarder kronor
och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och
förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro
inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör / vice VD, tfn 031-60 74
00 / mobil 0705-60 74 56