Castellum Aktiebolag fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Kungsleden Aktiebolag och blir därmed ägare till 91,9 procent av aktierna i Kungsleden Aktiebolag

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i någon jurisdiktion (inklusive, utan begränsningar, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA) där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. För ytterligare information se avsnittet ”Viktig information” och ”Särskild information till aktieägare i USA” i pressmeddelandet nedan.

För att läsa pressmeddelandet, klicka här.