Förändring av antalet aktier och röster i Castellum

Castellum Aktiebolag ("Castellum") har, som tidigare offentliggjorts och med utnyttjande av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 27 augusti 2021, genomfört en apportemission med anledning av Castellums rekommenderade offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Kungsleden Aktiebolag ("Erbjudandet"). Aktierna har under november 2021 registrerats hos Bolagsverket.

Som aktievederlag för de aktier i Kungsleden Aktiebolag som lämnats in i Erbjudandet har en nyemission av aktier genomförts och registrerats hos Bolagsverket. Antalet aktier och röster i Castellum har därmed ökat enligt följande. Före registreringen av de nyemitterade aktierna fanns det sammanlagt 277 262 911 aktier i Castellum, motsvarande 277 262 911 röster. Under november 2021 har en apportemission om totalt 68 469 057 aktier registrerats hos Bolagsverket.

Per den 30 november 2021 finns det sammanlagt 345 731 968 registrerade aktier i Castellum, motsvarande 345 731 968 röster.

 

Informationen är sådan som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-30 17:30 CET.

För mer information vänligen kontakta:

Jakob Mörndal, tillförordnad verkställande direktör, 0706-96 82 00

Om Castellum 
Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 19 november 2021 uppgick fastighetsvärdet till ca 148 miljarder, baserat på ett ägande av samtliga aktier i Kungsleden. Vi finns i attraktiva svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors-området. Genom Castellums intressebolag Entra ASA får bolaget också exponering mot den norska kommersiella fastighetsmarknaden. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.  

En värd bortom det förväntade.  
www.castellum.se