Så ska vi bli klimatneutrala 2030

Som ett av de första fastighetsbolagen i världen har Castellum antagit konkreta färdplaner med tydliga etappmål och åtgärder för att nå fram till noll koldioxidutsläpp senast år 2030.

Att drastiskt minska alla koldioxidutsläpp under det kommande decenniet är avgörande för att lösa den globala temperaturökningen. Byggsektorn står för hela 39 procent av världens samlade koldioxidutsläpp, och har därmed en nyckelroll för att hantera klimatförändringarna och nå en värld utan koldioxidutsläpp till 2050, vilket är i linje med Parisavtalet.

I Sverige står koldioxidutsläppen från nybyggnation, renovering och utveckling av befintliga byggnader för 60 procent av byggsektorns totala utsläpp. Resterande 40 procent kommer från energiförbrukning inom fastighetsförvaltning.

"Sanningen är att branschen stirrat enögt på att minska energianvändning och öka andelen förnybar energi - men samtidigt blundat för den enorma påverkan som sker under själva byggandet. Nu fokuserar vi både på fastighetsutveckling och hur vi kan fortsätta att utveckla klimatneutrala fastigheter", säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum.

  • Minskad energiförbrukning inom fastighetsförvaltning
    Castellum har redan minskat koldioxidutsläppen från fastighetsförvaltning med 77% sedan 2007. För att uppnå klimatneutrala fastigheter år 2030 krävs bland annat 100 procent förnybar energi, 100 procent fossilfri fordonspark, ökad energieffektivitet, minskad energiförbrukning och endast köldmedier med låg klimatpåverkan.
  • Minskade koldioxidutsläpp från nybyggnad och ombyggnad
    Övergången till nybyggnad och ombyggnad med nollutsläpp av koldioxid förutsätter omedelbart agerande för att uppnå större medvetenhet, ökad innovation och bättre processer för att beräkna, spåra och kravställa mängden koldioxid. Det krävs även maximalt utnyttjande av befintliga tillgångar, renovering i stället för rivning samt nya cirkulära affärsmodeller som minskar beroendet av koldioxidintensiva råvaror. Inledningsvis kommer Castellum att fokusera på att sätta en ny branschstandard med specifika krav på minskat koldioxidavtryck vid fastighetsutveckling. Som första etappmål kommer Castellum att minska minst 15% av koldioxidutsläppen per kvadratmeter i våra nybyggnadsprojekt.

Läs mer om Castellums hållbarhetsarbete