Gå till huvudinnehåll

2021-12-01 | 14:05

Därför behöver vi en gemensam effektstrategi

Sverige Hållbarhet Effektstrategi

Solpaneler och vindkraftverk.

Hallå där Johan Sellin, teknisk chef på Castellum Mitt – den här veckan presenteras ”En gemensam effektstrategi” samtidigt som vintern visat huggtänderna över hela landet och elpriserna skenar.

Vad är syftet med en effektstrategi?

I korthet handlar det om att svenska byggnader ska kunna hjälpa till att avlasta det ansträngda nationella elnätet. I stället för att passivt fortsätta sluka allt dyrare el ska hus förvandlas till aktiva effektresurser. Där kan vi och alla andra fastighetsägare vara till stor nytta för att stärka och stabilisera det svenska elsystemet.

Men varför behövs det?

För att Svenska kraftnät och lokalnätsägare inte ensamma kan lösa situationen. Där kan landets fastighetsägare och dess byggnader avhjälpa nätkapacitetsbrist genom att mata in el i nätet lokalt där det uppstår flaskhalsar.

Kan alla byggnader vara med?

Inte ännu. Det hela bygger ju på hus och fastigheter som redan har någon form av egen elproduktion, till exempel genom att man har solpaneler på taket eller vindkraft på tomten. Genom att låta ett batterisystem leverera stödtjänster och flexibilitetstjänster till elnätet kan fastighetsägaren även få nya intäkter samtidigt som batterilagret bidrar till att hålla elnätet stabilt. Bland våra fastigheter finns Hisingen Logistik Park och Vita Huset i Linköping som prima exempel.

Vad är bakgrunden till detta?

Det handlar till stor del om klimatomställningen, med övergång till eldriven mobilitet, omställning till fossilfri framställning av järn och stål, säker energitillgång för växande städer och stabil tillgång till el för stora datacenter som etableras. Då ökar trycket på landets elnät. Att samhället elektrifieras är väldigt bra men det resulterar också i effektbrist, obalans och flaskhalsar. Därför måste hela det svenska energilandskapet ritas om.

…och det är vad effektstrategin handlar om?

Ja, den är ett förslag till en smartare väg framåt som både gör det möjligt att ställa om för att motverka klimatkrisen och samtidigt se till att Sverige har tillräckligt med kräm både för industri, näringsliv och för våra bostäder. Effektstrategin beskriver vilka steg en fastighetsägare behöver ta för att framtidssäkra sina fastigheter, skapa robusthet mot prisökningar och motverka kapacitetsbristen i elnätet.

Har du hittat på strategin?

Haha, nej det kan man inte säga. Jag har varit initiativtagare till projektet för att ta fram strategin men den är resultatet av ett stort och bra samarbete mellan oss på Castellum och de fem lokala energibolag som medverkar för att visa hur fastighetsägare både kan minska sin belastning på elsystemet och bli en viktig del av lösningen på effektbristen.

Vilka energibolag är det?

Strategin har tagits fram på vårt initiativ i samarbete med Öresundskraft, Tekniska verken i Linköping, Jönköping Energi, Göteborg Energi och Växjö Energi. Analyser och sammanfattningar har genomförts av konsultbolaget Ramboll på uppdrag av Power2U. Så det är många skickliga kockar inblandade.

Hur hänger detta ihop med Castellums hållbarhetsarbete?

Man kan säga att det är ett mycket handfast exempel på hur vi – i samarbete med andra – kan göra verklighet av våra ambitiösa klimatmål. Vi får ju ofta fina utmärkelser och rankas bland världens mest hållbara fastighetsbolag, men nu är det samarbete som gäller.

Varför är inte detta genomfört långt tidigare?

Svår fråga som antagligen kan ha många svar. Jag tror att det främst beror på den alltmer akuta klimatutmaningen, som på relativt kort tid tvingat oss att ompröva väldigt mycket. I slutändan handlar det om att säkerställa att jorden ska vara beboelig även i framtiden.

Berätta om vad som händer framöver?

Vi har valt ut fem fastigheter i Helsingborg, Göteborg, Linköping, Jönköping och Växjö. Dessa utgör tillsammans ett pilotprojekt som ska studeras och analyseras under 2022. Detta görs i nära samarbete med energibolagen på respektive orter.

Läs mer om den gemensamma effektstrategin här.

Mer att läsa

2021-07-08

Tre nyckelfrågor för framtidens lokaler

2023-09-04

Castellum klimatanpassar fastigheter

2023-01-25

Hur påverkas jag om Svenska kraftnät beslutar att elen måste kopplas bort?

2022-12-17

Castellum skriver under för klimatet - igen