Strategi och historik

Samtliga delar av Castellums strategi är inkluderade i bolagets strategiplan. Detta är Castellums centrala styrdokument för bolagets strategiska riktning, strategier, prioriteringar och mål. Den löper över en treårsperiod och är antagen av styrelsen och revideras årligen av koncernledningen. Ytterst syftar strategiplanen till att optimera förutsättningarna för Castellum att levererar på bolagets övergripande tillväxtmål, 10% årlig tillväxt av förvaltningsresultatet i kr/aktie.

Strategi

Vision

En värd bortom det förväntade.

Mission

Skapa arbetsplatser där människor och organisationer utvecklas.

Affärsidé

Genom verklig närhet till kund, innovation och kompetens, skapar vi framgångsrika och hållbara arbetsplatser i nordiska tillväxtregioner.

Affärsmodell

Investering och utveckling av kommersiella lokaler som förvaltas i en decentraliserad och kundfokuserad organisation. Castellum har fokus på kassaflöde och bedriver all verksamhet till låg finansiell risk.

Mål

Castellums verksamhet är fokuserad på tillväxt i kassaflöde, vilket tillsammans med en låg finansiell risk ger förutsättningar för en god värdetillväxt i bolaget samtidigt som aktieägarna kan erbjudas en konkurrenskraftig utdelning. Målet är att kassaflödet, d v s förvaltningsresultat per aktie, ska ha en årlig tillväxt om minst 10%.

Måluppfyllelse: Under 2017 har tillväxten i förvaltningsresultatet per aktie uppgått till 5%.

Strategiskt verktyg – verksamhet

Vi ska vara det självklara valet för svenska kommuner och näringsliv.
- Hög NKI
Utfall:
- 78 NKI i senaste mätningen.

Vi ska vara Sveriges främsta förvaltare.
- Ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige
- 1:a till 3:e största fastighetsbolag i respektive stad
Utfall:
- Fastighetsvärdet uppgick till 81 miljarder kr vid utgången 2017 vilket innebär att Castellum är ett av de största svenska börsnoterade fastighetsbolagen.
- Castellum är det största, näst största eller det tredje största fastighetsbolaget i 14 av 17 städer.

Vi ska vara en av de främsta utvecklarna av kontors- och logistikbyggnader.
- Minst 5% av fastighetsvärdet i nettoinvesteringar per år motsvarande ca 4 miljarder kr.
Utfall:
- 5 613 Mkr i nettoinvesteringar varav 3 595 Mkr avsåg förvärv, 2 893 Mkr i ny-, till- och ombyggnationer och 875 Mkr försäljningar.

Vi ska vara både attraktiv och ledande som arbetsgivare.
- Högt förtroendeindex
Utfall:
- 81% i förtroendeindex i den senaste mätningen.*
* Castellum har under året bytt leverantör av medarbetarundersökningar och mäter numera med­arbetarnas nöjdhet med ett förtroendeindex på en skala från 0 till 100%.

Strategiskt verktyg – finansiering

Belåningsgrad
- Ej varaktigt över 55%
Utfall:
- Belåningsgraden per 31 december 2017 uppgick till 47%.

Räntetäckningsgrad
- Minst 200%
Utfall:
- Räntetäckningsgraden 2017 uppgick till 386%.

Utdelning
- Minst 50% av förvaltningsresultat före skatt i utdelning.
Utfall:
- 5,30 kr per aktie i förslagen utdelning för 2017 motsvarande en utdelningsandel om 57%.

Strategiskt verktyg – hållbarhet

Framtidssäkring
- 50% av fastighetsbeståndet i kvm ska vara miljöcertifierat 2025.
Utfall:
- 29% av fastighetsbeståndet i kvm är miljö­certifierat och certifiering pågår av ytterligare 7%. Castellum äger flest miljöcertifierade fastigheter av de svenska börsnoterade fastighetsbolagen.

Planeten
- 15% energibesparing per kvm jmf med 2015
- Netto-noll koldioxidutsläpp till 2030
- 100% fossiloberoende fordon till 2020
- 1% vattenbesparing per år
- 100% icke fossil energi till 2030
Utfall:

- 6% energibesparing jmf med 2016
- 78% minskning av CO2-utsläpp jmf med 2007
- 34% fossiloberoende fordon
- 4% vattenbesparing
- 95% förnybar energi

Uppförande
- Minst 4% lärlingar i organisationen och incitamentsutfall ska erbjudas entreprenörer i större projekt som skapar arbetstillfällen för ungdomar.
Utfall:
- Totalt har 57 ungdomar gjort praktik eller feriearbetat i Castellum 2017. Av dessa var 14 st lärlingar motsvarande ca 4% av Castellums anställda, varav 5 stycken i projekt.

Välbefinnande
- Jämställt i samtliga yrkeskategorier till 2025.
<2% kortidssjukfrånvaro
<3% långtidssjukfrånvaro
Utfall:
- Kartläggning har skett under året av samtliga yrkeskategorier avseende jämställdhet och kommer redovisas under 2018.
1,2% kortidssjukfrånvaro
0,8% långtidssjukfrånvaro

Historik

Castellum bildades i samband med finans- och fastighetskrisen i början av 1990-talet. Målsättningen var att utveckla Castellum till en stabil, svensk fastighetskoncern.

Efter en omfattande process med förvärv och försäljningar var Castellum våren 1997 en finansiellt stabil, strukturellt renodlad och geografiskt koncentrerad fastighetskoncern med fastigheter i utvalda tillväxtområden. Den 23 maj 1997 börsintroducerades Castellum på Stockholms Fondbörs O-lista. Castellum är i dag noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Vid börsintroduktionen ägde Castellum fastigheter till ett värde om knappt 10 miljarder kr och förvaltningsresultat uppgick till ca 300 Mkr. Idag är fastighetsvärdet drygt 87,5 miljarder kr och förvaltningsresultatet uppgick för helåret 2017 till ca 2 500 Mkr.

Bolaget har sedan börsintroduktionen kännetecknats av en tydlig strategi som bygger på:

  • kommersiella fastigheter i städer med god tillväxt,
  • utveckling av fastighetsbeståndet genom att investera minst 5% av fastighetsvärdet per år i både förvärv, ny- till och ombyggnationer och försäljningar,
  • kassaflödesfokus med en målsättning om tillväxt i kassaflödet per aktie om 10%,
  • kundfokus genom lokala affärsområden med stark och tydlig närvaro,
  • stark balansräkning med låg finansiell risk.

Work for tomorrow

Nu skapar vi morgondagens innovativa arbetsplatser. Om det och hur vi tar oss an framtiden kan du läsa på vår blogg.