Gå till huvudinnehåll

2021-06-22 | 11:53

Klimatberäkningar i återbruk – så funkar det!

Göteborg Hållbarhet

Kärt barn har många namn. Klimatkalkyl, livscykelanalys eller klimatberäkning är precis vad det låter som; en beräkning av klimatpåverkan från en byggnad, ett projekt eller urval av material mätt i koldioxidekvivalenter (CO2e). Men hur funkar det egentligen? Vår hållbarhetsansvarige Christin Carlsson reder ut och förklarar.

- I grova drag handlar om att genom att göra en fullständig klimatberäkning av ett byggprojekt följer man klimatpåverkan från samtliga ingående material hela vägen från vagga till grav. I beräkningen tar man med utvinning av råmaterial, produktion, transporter, drift och slutligen avfallshantering. Att göra en klimatberäkning kan vara svårt och snårigt. Det är därför viktigt att man är transparent med vilka avgränsningar man gör, både avseende livscykeln och typer av material. För byggmaterial och produkter är den största utsläppsposten kopplad till materialets framställning (sk A1-3), förklarar Christin.

- Genom att istället använda återbrukat material så undviker vi de stora utsläppen och ingreppen i naturmiljö från framställningen av materialet och på så vis minskar klimatberäkningen resultat avsevärt, förklarar Christin.

Återbrukets klimatbesparingspotential har uppskattats till 3 300 ton koldioxidekvivalenter per år, enbart räknat till återbruk av interiöra byggprodukter i samband med lokalanpassning av kontor, skriver IVL Svenska miljöinstitutet i sin rapport*.

Men vilka material kan återvinnas då?

- I stort sett kan man återbruka de flesta material, men det är förstås vissa som är enklare än andra, berättar Christin.

- Material som är enkla att demontera, inte innehåller farliga ämnen eller föroreningar, har en hög klimatpåverkan från framställning eller är dyra att köpa är exempel på material som lämpar sig väl att återbruka. Lösinredning, utemiljö och monterad inredning som glaspartier, innertak, sanitetsporslin eller köksstommar är exempel på bra produkter att återbruka. Även produkter som kabelstegar, ventilationskanaler och dylikt lämpar sig väl.

- Det man vill undvika är förstås material som är förorenat eller innehåller farliga ämnen, som bedöms ha en kort kvarstående livslängd eller sammansatta/limmade material. Sådana saker är även viktiga att tänka på när man köper in nya material, att det ska gå enkelt att demontera och cirkulera.

Just nu genomförs en renovering med i kontorshotellet på EA Rosengrensgata 32 i Högsbo. Vilka material kommer återbrukas i detta projekt?

- Den största miljöbesparingen vi kan göra är att inte riva ut fullt fungerande material och produkter. På EA Rosengrens gata 32 vill vi därför göra en så skonsam renovering som möjligt där vi sparar så mycket av det befintliga materialet som det går.

- Det material vi behöver byta ut ska så långt det är möjligt vara återbrukat, vi strävar efter 100 %, och i första hand tittar vi efter material internt från andra projekt inom Castellum. Förutom möbler och lös inredning återbrukar vi kök, golvmattor, innertaksplattor, armaturer som konverteras till LED och innerdörrar, säger Christin.

Vad krävs då för att vi inom bygg- och fastighetsbranschen ska återbruka mera?

- Inom branschen är vi överens om vikten av återbruk och att det är en nyckelspelare för hållbar renovering och byggnation. Vi minskar inte bara utsläppen från produktion av material utan vi får också minskade ingrepp i naturmiljön genom undvikna råvaruuttag och minskade avfallsmängder.

- Återbruksmarknaden är dock fortfarande ung men vi ser ett ökat intresse från alla håll, både från kunder, leverantörer och entreprenörer. För att vi ska kunna återbruka i stor skala behöver vi ha hela kedjan med på tåget, från arkitekten till utförare. Det behövs fler aktörer som både köper och säljer återbrukade material, utökade möjligheter till lager och digitala verktyg. Här är vi på Castellum med som projektpart i CC-build (Centrum för Cirkulärt byggande) steg 3, ett utvecklingsprojekt för digitala lösningar för återbruk. Projektet drivs av IVL med stöd från Vinnova och en rad övriga projektparter, berättar Christin.

Vad har Castellum för mål med återbruk?

- Vi ser återbruk som en viktig förutsättning för att minska vår negativa påverkan på omgivningen. Vi har därför antagit det övergripande målet att jobba med återbruk i samtliga våra projekt, avslutar Christin.

Vill du veta mer om vårt återbruksarbete?

Kontakta Christin.Carlsson@castellum.se

*Rapporten: Etablering av storskalig marknad för återbruk i bygg- och fastighetssektorn.

Mer att läsa

2021-11-17

Nu ökar vi vårt återbruk – med ny process ska mer material och inredning återbrukas

2023-04-20

En hållbar Rain Garden växer fram på Gateway Säve

2023-03-22

Castellum ser ljust på satsningar för energibesparing

2023-01-18

Återbrukat fasadtegel bygger delar av Blå Stjärnans Djursjukhus till nya höjder