Gå till huvudinnehåll

2021-10-18 | 13:02

Unik analys säkrar Gateway Säves framtida ekosystemtjänster

Göteborg Hållbarhet

– Det här är det mest ambitiösa sätt att arbeta med ekosystemtjänster som jag deltagit i, säger Mats Ivarsson, Hållbarhetsstrateg på Cowi. När Castellum utvecklar tre miljoner kvadratmeter mark i projektet Gateway Säve görs det med högt satta miljömål. Med en omfattande satsning på ekosystemtjänster räknar man med att på sikt uppnå full kompensation – trots att nya byggnader och vägar byggs.

Den som någon gång gått in för landning på Säve flygplats vet att det är ett ganska typiskt flygplatsområde. Betongklädda landningsbanor med ganska karga grönområden mellan och runtomkring, omgivna av bergknallar. Men när nu Castellum tagit över och utvecklar Gateway Säve, ett logistiknav för autonoma transporter och fordon, ska området bli en plats där naturen bidrar med sådant som människan har nytta av, utan att för den skull försämras. Lösningen är att satsa på kompensation av de ekosystemtjänster i området som påverkas under exploateringen.

– Människans påverkan på natur och djurliv är en av vår tids ödesfrågor. När Castellum bygger strävar vi efter att vara så miljövänliga som möjligt, och på Gateway Säve blir det tydligt genom ekosystemtjänstarbetet, säger Christin Carlsson, hållbarhetsansvarig på Castellum Region Väst.

”Det mest ambitiösa sätt att arbeta med ekosystemtjänster som jag deltagit i”

Målet är bevarande av områdets ekosystemtjänster och ökad biologisk mångfald samt netto-noll eller bättre vad gäller koldioxidutsläpp år 2030. Därför har Christin Carlsson, tillsammans med Ulf Östermark som är utvecklingsansvarig för Gateway Säve och miljökonsulten Cowi arbetat på ett nytt och avancerat sätt för att inventera och analysera de ekosystemtjänster och de naturvärden som redan finns. Gateway Säve valdes tidigt ut som pilotprojekt för att testa Boverkets nya analysverktyg ESTER. Dessutom lades en Cowi-utvecklad metod till som tar hänsyn till hur ekosystemtjänsterna förändras över tid, till exempel tack vare att träd växer och pollinering ökar. Med det i ryggen har sedan ett flertal åtgärder föreslagits.

– Det här är det mest ambitiösa sätt att arbeta med ekosystemtjänster som jag deltagit i. Att vi har kartlagt en så stor yta har också gett nya spännande förutsättningar och möjligheter säger Mats Ivarsson, en av konsulterna i Cowis team.

Poängsystem

I analysen görs poängbedömningar av tillgänglighet och kvalitet på olika ekosystemtjänster så att man har kunnat räkna ut sätt att höja kvaliteten på de biologiskt aktiva ytorna, till exempel genom att plantera träd eller anlägga våtmiljöer för att kompensera det som försvinner när Castellum bygger fastigheter på området. Men det är inte så enkelt att bara ösa på med ekosystemtjänster; området har begränsningar.

– Eftersom Gateway Säve ska bli ett logistiknav med fordon både på mark och i luften och flera nya byggnader är det mycket att ta hänsyn till, säger Mats Ivarsson.

– Och eftersom det är en landningsbana kan vi inte plantera träd för nära eller anlägga fågelsjöar av säkerhetsskäl, säger Christin Carlsson.

Viktigt från början

Något som också utmärker projektet är synen på ekosystemtjänster; generellt är det något som kommer in senare i processen. Här är de en variabel redan från början, både ekonomiskt och planeringsmässigt.

– I ett stadsutvecklingsprojekt är ekosystemtjänster i dag lika viktiga som pålning i ett byggprojekt. De innebär en betydande investering, men vi har med dem i kalkylen från början eftersom de är en nödvändig omständighet, säger Ulf Östermark.

Modellen har redan fått stor uppmärksamhet.

– Kommunen är imponerad av hur vi arbetat med tidsaspekten och hur omfattande analysen är, och stadsbyggnadskontoret plockade upp den direkt och vill jobba på samma sätt för hela planområdet. Fördelen är att modellen belyser ekosystemtjänster på ett sätt som alla kan förstå och ta till sig, och det är lätt att se och kommunicera effekterna, säger Mats Ivarsson.

Bidrar till en lösning

Än vet Castellum inte vilka ekosystemtjänster som blir verklighet eftersom planprocessen fortfarande pågår. Men tanken är att börja med att plantera träd i gröna korridorer och sedan vidareutveckla ekosystemtjänsterna parallellt med byggnation.

 • Vi bidrar till lösningen i stället för att vara del av problemet eftersom vi går plus både i ekosystemtjänster och i energihänseende samtidigt som vi exploaterar området, säger Ulf Östermark. Christin Carlsson håller med:
 • Arbetet är även starkt förknippat med vårt miljömål om klimatneutralitet till 2030.

FAKTA: Fyra sorters ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster (förkortas EST) är ett samlingsnamn för sådant som naturen gör som människor har nytta av. EST består av fyra huvudgrupper:

 1. Stödjande. Allt grundläggande, som biologisk mångfald och ett naturligt kretslopp.
 2. Reglerande. Tjänster som bidrar till att förbättra livsmiljön genom att rena luften, pollinera, förbättra klimatet eller skydda mot extremväder.
 3. Försörjande. Sådant som ger föda, energi, vatten och råvaror.
 4. Kulturella. Tjänster som ger oss ökat välbefinnande och bättre hälsa. T ex rekreationsmiljöer för vila, inspiration, underhållning eller lärande av olika slag

FAKTA: Castellums planerade åtgärder – och vad de bidrar med

 • Gröna kullar och stråk som förbinds med gröna kilar som går in mellan byggnaderna – bidrar till spridning av växter och djur.
 • Rekreationsytor på platta tak – bidrar till välbefinnande och sänker stressnivåer.
 • Gröna tak – påverkar lokalklimatet, hanterar dagvatten, lockar pollinatörer och främjar biologisk mångfald.
 • Biodiken och våtmarker – hanterar dagvatten samt tillför biologisk mångfald med salamandrar och vattenväxter av olika slag. Dessutom tas en övergripande dagvattenstrategi fram för att bland annat hantera skyfall i området.
 • Urban skog – påverkar lokalklimatet, koldioxid och bidrar med skugga. Eftersom skogen växer ökar betydelsen över tid.
 • Träd i gata – förstärker ekologiska samband och sprider växter och djur.

Mer att läsa

2021-10-04

Samlokalisering på Säve ger Sverige extra fart

2022-03-07

Forenom delar framtidstron på Gateway Säve

2023-04-20

En hållbar Rain Garden växer fram på Gateway Säve

2023-03-22

Castellum ser ljust på satsningar för energibesparing