Castellums fastigheter kan bli en del av lösningen på den svenska effektbristen

Med målet att avlasta landets ansträngda elsystem har Castellum tagit initiativ till en effektstrategi i samarbete med fem energibolag. Medverkande bolag är Tekniska verken i Linköping, Göteborg Energi, Öresundskraft, Växjö Energi samt Jönköping Energi. Projektet samfinanserieras och Castellum är sammankallande och organisatör.

Vi står inför en utmaning som för elsystemet och nätägare är ett stort problem. Elsystemet genomgår en stor omställning och en allt större del av elproduktionen genereras från förnybara och ej reglerbara källor som sol- och vindkraft. Industrier och transporter elektrifieras och skapar ökad efterfrågan på el och nya konsumtionsmönster.

Energilager såsom batterilagring kommer vara en kritisk komponent i framtiden. Energilager kan flytta energi från tidpunkter med hög produktion av sol- och vindkraft till timmar med lägre produktion och de kan avhjälpa nätkapacitetsbrist genom att mata in el i nätet lokalt där det uppstår flaskhalsar. Och där kan vi som fastighetsbolag bidra.

Castellums effektstrategi ska beskriva hur vi som fastighetsägare bäst kan stötta det ansträngda svenska elsystemet och samtidigt förflytta oss från att vara en passiv elkonsument till att bli en resurs till elsystemet. Det finns även några viktiga frågor som vår strategi ska svara på:

  • Till vilka applikationer kan vi använda energilager
    såsom batterilager?
  • Vem ska äga dem och hur ser affärsmodellen ut?
  • Hur ska smarta driftsstrategier utformas?

Efter en längre tids förstudie pågår just nu fem pilotprojekt i Helsingborg, Göteborg, Linköping, Jönköping samt Växjö. Fastigheterna som ingår i projektet har en effektprofil med en väldigt spetsig topp där vi kan kapa mycket effekt med lite batteri. Samtliga pilotprojekt ska stå klara under 2022.

Varför tar vi detta steg - jo Castellum ska vara ett av Europas mest hållbara fastighetsbolag. Inte för att vi ska tjäna på det, utan för att jorden förtjänar det. Lyckligtvis är hållbara affärer också lönsamma affärer. Det är därför Castellum kan satsa fullt ut på hållbarhet i alla investeringar.

Utöver vår effektstrategi så jobbar Castellum för en rad andra hållbarhetsmål, allt från 100 på sol, social hållbarhet och inkludering till energibesparingar och vattenförbrukning.

Läs mer om Castellums omfattande hållbarhetsarbete i Årsredovisning 2020.

97% av vår energiförbrukning kommer från icke-fossilberoende energikällor

Vi närmar oss målet om 100 % fossilfri energianvändning