Gå till huvudinnehåll

9 av 10 tillbringar en stor del av veckan på kontoret

Som vi tidigare presenterat jobbar idag nästan 60 procent huvudsakligen på kontoret och hela 88 procent spenderar hälften eller mer av tiden på kontoret. Allra mest kontorstrogna är de nordiska cheferna där nästan två av tre huvudsakligen arbetar på kontoret. Men frågan om kontor eller distans är fortfarande en vattendelare på många arbetsplatser. 12 procent jobbar fortfarande huvudsakligen på distans och även 12 procent i undersökningen uppger att de alltid vill jobba på distans en vanlig arbetsvecka. Skillnaden mellan könen är däremot marginell. Det tyder främst på en tämligen jämställd arbetsmarknad i Norden. Män är något oftare på kontoret, och kvinnor något oftare på distans.

Vilken är din primära arbetsplats idag?

Tabell över primär arbetsplats.

 

Vd och högre chefer jobbar mest från kontoretVilken är din primära arbetsplats idag? (land)

Finland har en särställning när det gäller närvaro på kontoret. När årets undersökning genomfördes jobbade var fjärde finländare huvudsakligen på distans. Bara 45 procent av finländarna uppgav kontoret som primär arbetsplats. Danskarna är närmast raka motsatsen, med hela 69 procent som oftast jobbar på kontoret och endast 6 procent på distans. Sverige hamnar mitt emellan. 61 procent främst på kontoret, 9 procent primärt på distans.

  Totalt    Sverige Danmark Finland
Jag arbetar huvudsakligen på kontor, %  59 61 69  45
Jag arbetar ungefär lika mycket på kontor och distans, % 29 30 24 30
Jag arbetar huvudsakligen på distans, % 12 9 6 24

 

Vilken är din primära arbetsplats idag? (städer)

När man tittar på respektive huvudstadsområde så toppar Köpenhamn kontorsklassen med 70 procent och endast 6 procent distansjobbare. I Helsingfors är det 43 procent som primärt jobbar på kontor och hela 27 procent på distans. Stockholm hamnar mitt emellan med 53 procent primärt på kontoret, 10 procent primärt på distans. Det är även den av huvudstäderna där flest (37 procent) arbetar ungefär lika mycket på kontor som på distans. Dessutom är Sverige det enda landet med signifikant skillnad mellan huvudstaden och resten av landet. I Stockholm jobbar 53 procent oftast på kontoret jämfört med 61 procent i hela Sverige. 

  Stockholm    Köpenhamn Helsingfors  
Jag arbetar huvudsakligen på kontor, % 53   70 43
Jag arbetar ungefär lika mycket på kontor och distans, % 37   24 30
Jag arbetar huvudsakligen på distans, % 10   6 27

 

De flesta vill göra merparten av jobbet på kontoret

Om man bortser från de mest hängivna kontorsvägrarna och de mest inbitna kontorsråttorna så vill 75 procent av de övriga svarande ha en mix mellan kontors- och distansarbete. Så hur många arbetsdagar är optimalt att tillbringa på kontoret varje vecka? Fler än hälften vill vara på kontoret 3 dagar eller mer varje vecka, och för 48 procent av de tillfrågade är 2–3 dagar den mest önskvärda lösningen, särskilt i Sverige. I åldersgrupperna står de unga under 25 år ut, där 59 procent anger att de vill jobba 3 dagar eller mer på kontoret. Lägg därtill att bara 8 procent av de yngsta skulle önska ständig distans.

I framtiden, hur många dagar skulle du vilja jobba på kontoret en vanlig arbetsvecka?

Diagram: I framtiden, hur många dagar skulle du vilja jobba på kontoret en vanlig arbetsvecka?

 

I framtiden, hur många dagar skulle du vilja jobba på kontoret en vanlig arbetsvecka? (land)

  Sverige   Danmark Finland
Alltid på distans, % 10   8 19
1 dag,% 11   13 15
2 dagar, % 25   24 22
3 dagar, % 27    23 14 
4 dagar, % 15  13 17
Alltid på kontoret, % 21  12 11

 

I framtiden, hur många dagar skulle du vilja jobba på kontoret en vanlig arbetsvecka? (ålder)

  Yngre än 25 år 25–34 år 35-44 år 45–54 år 55 år eller äldre
Alltid på distans, % 8 10   11     13    15  
1 dag,% 12 12  13 13 13 
2 dagar, % 22 26 25 25  20 
3 dagar, % 33 26  26 22 20
4 dagar, % 16 16  12  14  13 
Alltid på kontoret, % 10 10 13 14 20

Möjligheten till distansjobb är ändå viktig

Alla insisterar inte på ”rätten” att få utföra sitt arbete på annan plats än kontoret. Bland de som har kontoret som sin huvudsakliga arbetsplats är det bara var tredje som tycker att möjligheten till distansjobb är så viktig att man skulle överväga att byta jobb. Men det är en stor andel (nära 80 procent) som uppger att möjligheten till distansarbete skulle påverka deras val av arbetsgivare.

Skulle möjligheten till distansarbete vara en avgörande faktor för dig vid val av ny arbetsgivare?

Diagram över hur många som anser att möjlighet till distansarbete är en avgörande faktor.

 

Andel i varje åldergrupp som svarar nej

Diagram över åldersfördelning.

 

Skulle möjligheten till distansarbete vara en avgörande faktor för dig vid val av ny arbetsgivare? (land)

  Totalt Sverige  Danmark  Finland
Ja, % 39 40    37  39 
Delvis, %  38 38 35 39
Nej, %  19 17  24  16
Vet ej, % 4 4 6
Vy över Köpenhamn.
70 % i Köpenhamn arbetar huvudsakligen på kontoret

Hemma är vi produktiva – men samarbetet blir lidande

Får man mer gjort i hemmets lugna vrå eller vid fritidshusets sprakande brasa? Återigen tycker sig respondenterna uppleva att distansarbete påverkar den egna produktiviteten positivt, vilket var utfallet även under förra årets undersökning. Detta oavsett om man jobbar i ett litet företag eller ett jättebolag, vilket land man bor i, eller hur gammal man är. Det enda som får nålen att darra är att kvinnor är något mer positiva än män (69 respektive 61 procent) vad gäller distansarbete och produktivitet. I undersökningen är det tydligt att baksidan med distansarbete är att många upplever att samarbetet försämras. Var fjärde medarbetare tycker att distansarbete påverkar samarbetet utanför den egna arbetsgruppen negativt. Och upplevelsen inom den egna arbetsgruppen är ännu tydligare – hela 30 procent uppger att samarbetet påverkas negativt.

Hur upplever du att distansarbete påverkar...

Diagram över distansarbetets påverkan.

 

Hur upplever du att distansarbete påverkar samarbetet inom din arbetsgrupp/avdelning? (företagsstorlek)

Diagram över distansarbetets påverkan på samarbete.

Person som sitter vid en dator.
30 % uppger att samarbetet påverkas negativt vid distansarbete

Unga perspektivet

De allra yngsta är inte lika positiva till distans­arbete som sina äldre kollegor och ser inte lika stor effekt på sin produk­tivitet och välmående. 🙅📶🗻

Två personer som sitter och pratar.
Person som pratar i telefon vid skrivbord.

Riktlinjer för distansarbete

I princip alla företag har något slags riktlinjer för distansarbete – men det är långt ifrån säkert att alla medarbetare har samma regler att följa. Det vanligaste är att det antingen är företaget eller avdelningen som bestämmer vad som ska gälla. Resultaten är ungefär lika land för land, kön och nedbrutet på åldersgrupper. Chefer är överrepresenterade bland de som bestämmer själva. De som bestämmer själva är också de som i högst utsträckning arbetar på distans.

Vad har din arbetsplats för riktlinjer för distansarbete?

Diagram över riktlinjer.

 

De som bestämmer själva jobbar mest på distans

Diagram över vilka som själva jobbar mest på distans.

Person som sitter i en soffa med en laptop.

Unga perspektivet

Unga är mest positiva till kontorsarbete men tycker i hög utsträckning att möjligheten till distans­ arbete är viktig. Medarbetare under 25 år är även de som har minst möjlighet att själva bestämma över sitt distansarbete. 🤷

Vy över tre personers händer vid ett bord.

Mellanchefer vill gärna ha obligatorisk närvaro

Hur skulle du reagera om din arbetsgivare införde obligatorisk kontorsnärvaro alla dagar i veckan? Så löd frågan som lockade mellancheferna ut på banan. Det är nämligen den grupp som är mest positiva till att alla medarbetare ska vara på kontoret samtidigt. 45 procent av mellancheferna gör tummen upp för en sådan åtgärd. Mellanchefer är ofta en viktig länk mellan ledning och anställda. För dem kan ”alla ombord” förenkla kommunikationer och dagligt arbete. Övriga chefsgrupper nickar bifall med omkring 35 procent, medan bara var femte medarbetare utan chefsansvar är positiv till att ha all arbetstid på kontoret. Av de som huvudsakligen distansarbetar är över 80 procent negativt inställda till att införa obligatorisk kontorsnärvaro alla dagar i veckan.

Hur skulle du reagera om din arbetsgivare införde obligatorisk kontorsnärvaro alla dagar i veckan?

Diagram över obligatorisk kontorsnärvaro.

 

Hur skulle du reagera om din arbetsgivare införde obligatorisk kontorsnärvaro alla dagar I veckan? (chef)

  VD/högre chef Mellanchef Grupp-/enhetschef Ej chef
Jag hade varit positivt inställd, % 36 45  34 20
Jag hade varit negativt inställd men accepterat situationen, % 19  25 32 33
Vi arbetar redan endast på kontoret, % 25 17 17 21
Jag hade varit negativt inställd och försökt att byta arbetsgivare, % 14  10 15 20
Vet ej, % 6 3 3 5

 

Unga är mest okej med obligatorisk närvaro på kontoret

I Finland är över hälften (54 procent) negativt inställda till obli- gatorisk närvaro på kontoret, och 21 procent hade börjat söka nya jobb (i Helsingforsregionen hela 26 procent). I Danmark är endast 35 procent negativa, och 11 procent hade försökt byta arbetsgivare. Sverige hamnar mitt emellan med 48 procent negativa och 17 procent som hade börjat leta efter ny anställning och lämna nuvarande jobb. Män hade i högre grad än kvinnor varit positiva till obligatorisk närvaro på kontoret (34 respektive 26 procent), medan anställda i de största bolagen (över 250 anställda) också är de största motståndarna till närvaroplikt. 35 procent av dem hade knutit näven i fickan men accepterat läget. 21 procent hade gett sig ut på jakt efter ett nytt jobb.

Andel som hade varit positiv inställd till obligatorisk kontorsnärvaro alla dagar i veckan (kön)

Diagram över andel positivt inställda.

 

Hur skulle du reagera om din arbetsgivare införde obligatorisk kontorsnärvaro alla dagar i veckan? (åldersgrupp)

  Yngre än 25 år 25–34 år 35–44 år 45–54 år 55 år eller äldre
Jag hade varit positivt inställd, % 42 34


32 24 24
Jag hade varit negativt inställd men accepterat situationen, % 27  26  29 33 32
Vi arbetar redan endast på kontoret, % 24 22 16 18 21
Jag hade varit negativt inställd och försökt att byta arbetsgivare, % 14  19 20 17
Vet ej, % 3 4 4 6 5
Närbild av en persons händer.
45 % av mellancheferna är positiva till obligatorisk kontorsnärvaro

Unga perspektivet

Hela 42 % av de yngsta tycker det skulle vara positivt med obligatorisk närvaro på kontoret, och endast 4 % hade för­sökt hitta ett nytt jobb. ✋🗄 👀

Två personer som sitter mittemot varandra med varsin dator.
Vy över människor i en lobby.

Vill du veta mer?

Om undersökningen

Framtidens arbetsliv är en trendrapport från Castellum, som baseras på en årlig undersökning utförd av Axiom Insight. Totalt har 4 035 kontorsarbetare från Sverige, Danmark och Finland medverkat i 2023 års undersökning.